سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش چهاردهم-نظریات شخصی است- تحلیل خطبه حضرت زهرا علیها السلام کاملا مشخص است که دین از پایه ارکان عقلانی خوداش درجهت پایه های سیاسی جدیدی چرخید. بعد از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم درست مانند درعراق امروزی که حزب بعث را ازتمام کارها اداری اخراج کردند قریش راهم به خصوص امویان را از تمام امورات ادارای ورهبری اخراج شدند وجای انها بنی هاشم وجوانان وافراد انقلابی که سرپرست امور مردم میشدندگرفتند  ومسلمانان مانند طراز اولی  مانند سلمان- درحدود سی نفر بودند که پیامبر اکرم خاطر نشان کرده بودند که انها شایستگی رهبری ندارند واسم انها به یکفرد مسلمان داده بود وقعطا نام انها راهم به خاندان الشریف اش داده بود- چهارده نفر ار انها هم قسم شدند که تعدادی ازانها  متعلق به امویان بودندکه یا پیامبر اکرم را بکشند ویا ازمدنیه اخراج کنند وکه حضرت فاطمه سلام الله علیها در سخنرانی با انصار به این موضوع اشاره کردند":چرا با مردمی که پیمان خود را شکسته (نفاق پیشه کرده) وهمی خواستند پیغمبر خود را از شهر بیرون کنند پیکار نمی کنید؟ بعد از رحلت جان گذاز پیامبر اکرم صلوا ت الله علیه واله والسلم زدو بند سیاسی شروع شد که از مهاجران عدهای برای حکومت قیام کنند  و امویان وارد میدان سیاست کنند  وبا انها همکاری کنند و انها هم میخواستند سرانجام بر قدرت سابق خود باز گردند  وحشتی از انها در دل این افراد پیدا شد زیرا تصور میکردند که ابوسفیان میتواند چنین کاری را با جنگ انجام دهد-  وترس از بنی هاشم که تا ابد بر اعراب حکمفرمائی کند شکست خفت باری دیگری بود که بر چهره انان که خودرا مغز متفکر میدانستند زشتی نمایانی داشت ودیگر هیچ ادعائی نمیتوانستند داشته باشند- انجنان که حضرت فاطمه علیها لسلام میفرماید": سرهای متبکران را فرو افند تا وفتیکه گروه متشکل انان پراکنده ومنهزم گشتند:" دو شرگ موجود بود یک بتان ودوم جناب ابوسفیان که خود را متولی بت فلمداد میکرد هم شرک دیگری بود- هم خداوند درقران وهم پیامبر اکرم منافقین به خصوص بنی امیه وان سی نفر ویهود ومشرکین را بعنوان دشمنان قسم خورده وخطرناک معرفی کرده بودندحضرت فاطمه علیها السلام میفرمایند"::-نحریم شرک= انواع ان-را وسیله اخلاص در بندگی قرار داد بنابراین ای مردم تقوای پیشه کنید .ان گونه که شایسته او است واز مخالفت اش بپرهیزید:" اولین سئوال که به نظر میرسد بسیار مهم است چرا قریش ویاران نفوذی اش در مدینه اول رسول اعظم صلوالت الله علیه واله والسلم وسپس حضرت علی علیه السلام وبعد حضرت فاطمه السلام الله علیها را مورد چنین ضربات سخت فرار دادند زیر ا افراد زیادی که بعضی ازانها هم ریاست قبائل بودند وهم جنگجویانی بودند که درنبرد ها خوب جنگیده بودند مانند زبیر وطلحه جواب ان روشن است اولا حضرت رسول تعیین کننده ونصب ولایت را بعهده داشت ولایت به حضرت علی علیه السلام واله والسلم میرسید سعی در کشتن ویا فراری دادن ایشان نشد وبا یک طرح هجومی ضربتی که بتوانند پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم را بترساند ومرعوب کنند وارد مانور ان شدند ولی نتجهای جز لعنت پیامبر اکرم چیزی نصیب انان نشد وحضرت علی علیه السلام هم بعنوان وصی وخلیفه بعدی با نام امام انتخاب شد- قریش با مدنیه جنگیده بودند وانروز هم قدرت درمدنیه بود لذا نمیتوانست با قبائل مدنیه وارد نبرد شود که بعضی از رهبران قریش هم دران زمان در مدنیه بودند واز انصار حمایت میکردند ابوسفیان ودیگر رهبران قریش ومدینه هیگاه رهبری مذهبی عربستان را نداشتند ولذا بنی هاشم از محبوبیت خاصی برخوردار بود وهیچگاه جنگ مهمی با بنی هاشم نداشتند ومیخواستند همان روش جاهلی باز گردد ودوبار قریش به ریاست برسد وچناچه کسی ادعائی داشت باشد قدرت شمشیر قضاوت خواهد کرد اعراب برای جنگ راه ترور شخصیت رهبران مخالف را بخوبی میدانستند وان تهییچ از راه خون کشته شده گان بود که مشهور به پیراهن عثمان شد وچنیین وانمود کردند طرفداری از علی علیه السلام سرانجام جنگ خونینی را بر پا خواهد کرد وعدم انتخاب حضرت همه در صلح وارامش خواهند بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99