سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش سیزدهم- اخلاص شبیه همان معنا را دارد که سبحان برای خدانود سبحان دارد منزه از هرچه پلیدی واراسته شدن به تمام کمالات است وبدودسته تقسیم میشود": مخلصین بروزن مطلقین=1": .مخلصین بر وزن محسنین=2:" مخلصین به معنای شماره کسانی هستند که خداوند انها را راهنمائی کرده است وکمک کرده است تا بد رجه عالی اخلاص برسند ودرنتجه مربیان بشر خواند بود در علوم بشری هم به همین نحو است باید افرادی به درجه برسند که جهالت های خودشان درعلمی برطرف کردند وضعف های مختلف خودر را به قدرت تبدیل کرده اند ودارای را صائب دران علم هستند انها هم الگو واسوه میشوند ودست دانشجوی را میگیرنند که از اینکه در وادی جهالت غرق نشوند وکشتی نجات هستند واین کار مجاهدت های علمی نیاز دارد سرخود نمیشود کسی مجاهدت کندکهبعنوان مثال سر از مرتاض هندی ویاسر از رهبران ورشکسته سیاسی مشهور دنیا درمیاورد همانطور که مشهور است ومیگویند علم را مانند ماهیگیران ماهر که در درای طوفانی میداند کجا ماهی است وچگونه باید عمل کرد که کوسه دران نیفتد وان ماهی که دلخواه است فقط بیافتد- اگر دقت انسان نکند چه بسیا طور در اثر سنگینی پاره شود وموج قایق را واژ گون کند امی مومنان علی علیه السلام در دعای صباح چه زیبا میفرماید- اگر به هنگام مبارزه با نفس وشیطان از یاری تو محروم بمانم این محرومیت مرا به رنج وحرمان می سپارد وامیدی به نجات من نیست- حضرت رسول اکرم صلواتالله علیه واله والسلام فرمودند جهاد اکبر جهاد با نفس است باز حضرت علی علیه السلام فرمودند مجاهد حقیقی کسی است که با هوسهای سرکش نفس بجنگد:" در این باره حدیث فراوان است بعلت نیازی شدیدی که موجود است درغرب میگویند که همه انسان ها در ورطه نفس خواد افتاد وزمانی که احساس خفگی کرد باید به کمک اش امد وتعلیمات درایم مورد زمان نجات را زودتر میکند وغرب معتقد است که همه میخواهند غرب ازمایش کند تا انها عبرت بگیرنند وغرب هم همین را میخواهد که دیگران تجربه کنند تا انها عبرت بگیرنند مخلصین گروه دوم کسانی هستند که به ورطیهلاکت خود را نزدیک میبیند با مثال جالب قران زمانی که کشتی در غرق شدن است وبدنبال کمک هستند که مخلصین =1 باید انها را نجات دهند اندکی راه را درجهت اخلاص کامل طی کردهاند- و ودر سوره بینه-5 خدواند میفرماید- به انها فرمان داده نشده مگر انکه خدا را با اخلاص کامل پرستش کنند ودر این مرحله است که شیطان قدرت نفوذ ندارد وا زوسوسهاش در انسان مایوس میشود- شیطان گفت به عزتت سوگند که همه انها را گمراه میکنم مگر بندگان مخلصت را:" در این مسیر انسان هم شیطان طرح گمراه کنند دارد وهم خداوند طرح امتحانی دارد تا نمره دهد وهم جهالت هست ساده اندیشی است که فرد فکر کند درجهان پویا وپیجیده که چیزی زیاد نمیدانیم تصور کنیم کار اسان است اگر کار اسان بود این همه هزینه برای تحقیقات معنا نمیداد واین همه تخصص های ریز یوجود نمیامد- البته این نظریه شخصی است تصور من این است زلیخا خواهر عزیر مصر بوده زیر هیچ مومنی درهیچ شرایطی با زن شوهر دارد وانهم کافر ارتباط بر قرار نمی کند – جناب حضرت یوسف علیه السلام چون خود را مدیون رلیخا وعزیز میدانسته است وتصور میکرده است که عزیر مصر با این وصلت راضی است خواسته بوده است دل هردو را بدست اورد وبرهان الهی این نظریه را رد کرده است- لذا حکومت که سخت ترین پدیده اجتماعی سیاسی است هرگز کار انسان ساده لوح نیست که تمرین وریاضت های مختلف را طی نکرده است- اشارات حضرت بی بی دوعالم سلامالله علیها که میفرماید –( خداوند )خلق فرمود- بی انکه نیازی به افریدن داشته باشد انها داشته باشد ویا فایدهای در تصویرشان برای خویش بجوید- حال خوبدقت کنید نکاتی رامعظم لها بیان میکند کار حکومت است- :" جرانکه خواست تا حکمتش را اشکار سازد واطاعتش را تذکر دهد- وقدرتش را را اظهار نماید وبندگانش را به عبودیت وادارد ودعوت خود را عزیر ونیرومند گرداند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99