سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی درباره خصوصیات انسان وفرشته- نظریات شخصی است- درک علمرا به سه قسمت کرده اند- علم یقین شناخت حصولی یعنی شناخت از بیرون- شناختی که فرد شخصا تجربه نکرده است تا حدودی میتوان گفت طوطی وار است- دوم عین یقین درک عقلانی وفطری وتجربی باشد در حق یقین- بهترین جواب قدرت خلاقیت است وبتواند ان علم را بسط دهد وبعضی ها معتقد هستند که عین یقین رابا تمام خصوصیات علمی ان بفهمد – فرشتگان در سطح علم یقین نیستند بلکه بالاتر هستند ومسلما درسطح عین یقین هستند دلیل ان این است که حضرت جبرائیل علیه السلام با پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم در موردهای مناظر ومباحثه دارند ویا با انبیاهای گذشته مباحثه داشتند ویا فرشتگان دراحادیث مختلف سئوالات از خداوندمنان وجل وجلاله الشریف داشتند ومن جمله عدم کمک به امام حسین علیه السلام چیست پس به اوامر الهی واعمالی که انجام میدهند اشراف کامل دارند ولی فرشتگان قدرت خلاقیت ندارند ومورد به مورد میدانند وطبق دستور عمل میکنند ودم به نظر میرسد به تمام اسمائ وصفات الهی را نمیدانستند وازنجا که فرمودند که ما مقام معلوم داریم از هر صفت تاحدودی میدانستند جامع وشافی وکافی نمی دانستند لذاوقتیکه انسان خلق شد معلوم میشود که خداوند قبلا بحثی از خلقت انسان به ملائکه وشیطان نکرده بود وزمانی که فهمیدند که ازجنس خاک است وروح اومنشا گرفته ازخاک است درانسان ظرفیت بالائی که بتواند حداقل تحمل این علم راداشته باشد باور نمیکردند وبعدا فهمیدند که این روح عظیمترین روح ممکن خواهد بود فرشتگان فهمیدند وشیطان نفهمید وقبول نکرد واین ازمایش برای انسان درسی بزرگ است که از فرشتگان تقلید کند نه از شیطان که شکست میخورد یکمورد سنخیت انسان باخداوند که با نسبت است خداوند درعلم هم مورد به مورد هرچیز که فکر شود میداند مانن انکه مالغات را میدانیم وهم هرزمان اراده کند انچه میخواهد خلق میشود یعنی سیستم علمی وقدرتی برق اسا فراهم میشود مانندانکه مالغاتی ندانیم وخلق الساعه بوجود اوریم همانطورکه جناب بوعی سینا فرموده است هردومورد برای خداوند لازم است که نقص برای خداوند بوجود نیاید-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99