سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به رفتار بر ادران ترک-در دانشگاه لندن روزی سری به بخش تاریخ زدم- از یکی بخش تاریخ از استادی درخواست کردم که اطلاعاتی درباره کشور اذربایجان اطلاعاتی به من بدهد ایشان با تعجب گفت مگر خبری شده است که ما اطلاع نداریم گفتم نه خبری نشده است ایشان فرمودند خبری نیست فقط دربین انها مقداری ارمنستان جلو هست که انهم از ترس ما است واز ترکیه سئوال کردم فرمودند تا امروز فقط چهره خشن ازانها دیده ایم ان زمان غرب درمسائل کشورهای جهان سوم زیر ابی کار میکرد ویک تاکیتک پیچدیده رابازی میکرد که از که ملتها در غفلت وشهوت باقی بمانند وقهرمان خودشان را نشاسند واعتنائی به انها نداشته باشند ومعنویت غرب را جنگل معنویت ببینند ومعرف خدوشان را یک باغچه معنویت که درحال خشک شدن است ببینند کمی هوش لازم بود که حقیقت را درک کنندکه معنویت ما جنگل معنویت است ومعنو.یت غرب باغچهای درحال خشک شدن است که بهترین کارشناسان اول حضرت امام رحمت الله سپس علامه یگانه حضرت ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه است- ایشان از نبوغی بودند که به این زودی ها شناخته نمیشود تحلیل های ایشان درغرب باوجود انکه اطلاعات درباره غرب کمبود بعلت کمبود منابع که ایران اندک داشت اعراب باوجودانکه چند برابر ما اطلاعات داشتند باز اندک بود هوش وفق العاده که ازهمان میزان مسئله های فوق العاده پیچیده درک میکرد ومن زمانی که درایران بودم مداوم به خود میگفتم که ایشان روش ومتد تخصصی غرب را به خوبی درک نمیکند ولی زمانی که عین نتیجه گیری ایشان را استادانگلیسی دردانشگاه لندن بیان کرد مات ومبهوت شدم – جناب راسل که از قویترین پرچم داران ماتریالیست در دنیا است واقتدار عجیبی به سکولاریسیم وماتریالیست داد جزو اولین گروهها بود روی سیستم های تاریخی وخانواده کار کرد وایشان به این نتجه رسید که هستی همیشه ضعف دارد حتی اگر خداوند هم باشد- ومداوم درحال بر طرف کردن ضعف خود است وسیستم های انسان ساز چنین است- وخانواده باید مدل وسیستم کامل را بوجود اورد وشرایط انرا تبین کند ومثلا درشرایطی یک مرد با دوزن میتواند به یک سیستم کامل برسد جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه فرمودند که این حرف ایشان درست است ولی ایشان دراین امر شیطنت کرد که دیگران سیستم های انحرافی رابوجود اورند وهمین طورهم شد شحصیتهائی مانند جلال احمد ودکتر عباس یمین شریف حقایق درک میکردند ودرموردانگلستان تا انجا متوجه شدم یکی ازبهترین کارشناسان ایشان مرحوم ایت الله ربانی شیرازی بود که به من میفرمودند این انگلستان چه میکند وشرح میدادند ولی همه کارشناسان اگاه یک نظر داشتندکه راسلیسم درحال افول است وتمدن ومانفیست ایدلوژی ایمده جهان بعضی صد در صد وبعضی هفتاددر صدر قم خواهد نوشت وغرب هشتاددرصد علوم تجربی راخواهد نوشت- وسرانجام غرب شمشیر را ازرو بست وطالبانی را بوجود اوررد که سد جدید باشد تحقیقان جدید که توسط روزنامه نگار معرف ترک اقای مصطفی اکیول که اقای ایمن ظواهری جزو ساواک مصربوده است وشکنجه گر مشهور ساواک مصربوده است- وبه خوبی درک کرده است که اسلام در ترکیه درحال از دست دادن روش های لیبرالئی خوداش به سمت دیکتاتوری است-واز طرفی باید گفت این سیاست الوکلنگی طبیعی نیست وکاسه ای زیر نیم کاسه است- من در زمانی که دانش اموزی بودم استاد ریاضی من فرمودند که ریاضیات مانند یک ساختمان است که مداوم از طبقه ای به طبقه بالاتر میرود مثلا به طبقه دوازدم که رسید طبقه سیزدم ضد مطالب دوازده طبقه زیرین است ومیابیست یک اسانسور درست کرد که مبتدی یک ظرب برود به طبقه سیزدهم ولی علوم انسانی یک هتل درنظر بگیر داوزده طبقه میسازد ولی همین که خواست بالاتر برود انرا به زمین میزندویک مسجد میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99