سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم -سناتور زیمباوی- زنان باید کمتر حمام بگیرنند وموی سرشان راتماما بتراشند تا جلوگیری از انتشار مرض ایدز بشوند-سیاست مدار زیمباوی در کنفرانسی تاکید کرد زنان را باید مجبور کردکه کتر غسل کنند وموی سر خودراتماما بتراشند وخودر ا کمتر جذاب بسازنند که باعث کمک به محدود کردن مرض ایدز میشود- سناتور مورگان فمای درکنفرانس گفت که او معتقد است که امراض قاتل زمانی گسترش پیدا کرد که درافرادی پیدا شد وعلت ان داین است که مردان درمقابل زنان خوش لباس وجذاب برای انها مقاومت کردن سخت است کهدر ساین زیمباوی جدید گزارش کردهاست واین سیاست مدار در گزارش خود اصرار دارد که میابیست قوانینی ترسیم شود که زنان را مجبور سازد که کمتر جذاب شوند تا بتوانند که خودر ا ازمردان محافظت بیشتری کنند ودر کارگاهی که درمجلس بر پا کرده بود که درباره اگاهی وهشدار دادن دربار مرض ایدز تشکیل یافته بودبیان کردن که برنامه ایشان برای زنان اقباس کردنروش زنان بعضی فرق مسیحیت در گذشته بوده است ایشان اضافه کردن که دولت وظیفه دارد که هرچه سریعتر قوانینی که زنان را مسئول ومجبور میکند که موهای خود رابتراشند و ماننذد فرق مسیحیت(اپوستولیک) وهمچنین کمتر حمام کنندکه یکی از انتشار دادن وایجاد کردن مسائل است سیاست مداردرتفسیر خودعلل ایجاد مشکلات را بدنوسیله شرح داد که معتقد است ترشحات بدن زنان که درهوا منتشر میشود در ضعیف کردن قوای انسان درمقابل مرض ایدز را تقویت میکند تا انجا بدن امادگی پیدا مرض ایدز میشود- نکته دیگر اخیر ا مسلمان بیشتر بردارن اهل سنت یک تعصب غیر قابل توجیه نسبت به بعضی زنان پیدا کردند که مثلا درمراکش سلفی ها دستور دادند که لباس زنان اندام نما را درخیابان ازتنشان دربیاورندویا دربلوجستان پاکستان زنانی که درخیابان تر موبایل استفاده میکنند اسید بپاشند ویا دربلژیک زنان مسلمان که بزعم انان شیطان دربدن انها رفته است با کتک زدن واعمال دیگر بیرون اورند ( اگزورسیم) که منجر به قتل یک زن شده ااست این روشها باعث شده است اعمال مسلمانان تفسیر به باز گشت به قرون وسطی کنند که به هیچ وجه صحیح نیست وهرگز دین چنین دستوری ر ا نداده است ومیابیست با بستهای فرهنگی و اندرز دادن شخصیت های علمی سطح بالا بخصو ازبانوان استفاده کنند وسطحخ اگاهی دینی مردم رابالا برنند وتلفن موبایل چناچه گذاشتن کلاس های بچگانه نباشد وقصد ازان جلب توجه باشد البته حداقل مکروه است ولی دلیلی برای کارهای ناشایست نیست-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99