سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اعجاز قران-یک دانشجوی ایرانی دردانشگاه لندن پیش من امد وگفت که یک پدیده فیزیکی استاد فرمودند که تعریف ان شصت صفحه ا- چهار است- من از ایشان پرسیدم- شش صفحه ویا شصت صفحه ایشان فرمودند شش صفحه؟!! شصت صفحه است این پدیده درفلان قرن قبل یک سطر بوده است وسالها همان یک سطر بوده است وکم کم سالی یک سطر به ان اضافه شده است وامروزه حداقل سالی یک صفحه به ان اضافه میشود- وشما از استادخودت بپرس درعلوم انسانی وضع به چه منوال است من این سئوال کردم وایشان فرمودند هشتادصفحه است ولی علوم انسانی با علوم تجربی دارای فرقهای زیادی است درعلوم تجربی وحدت متد وراه حل موجود است وراه حلها بسیار محدود با چند اصطلاح وعلائم بخوبی همه چیزروشن میشود ولی درعلوم انسانی بر عکس است تنوع راه حل ومتد تحقیق موجود است ومداوم درحال گسترش است ازتعریف گرفته تا تعین پیشفرض هاوفرص های اساسی و ضریب احتمالی هرکدام ونوع ترکیب انها وفرومول سازی انها ونحوی نتجه گیری بسیار متنوع است لذا باید به اختصار واجمال نکاتی را باید بیان کرد واین امر دردانشگاه لندن دویست صفحه است ومقدمه دوم اگر فرد بخهواهد کیفیت را مشخص کند در زبان انگلیسی یابایاد دستور زبان راعوض کند ویا قید وصفت و واصطلاح مانند ان را اضافه کند ویا جملات زیادتریی رااضافه کند حال قران و زبان عربی به نحوی است یک جمله معانی زیاد ویا کیفیتهای متنوع را دارا است به اصطلاح تفاسیر مختلف وبطنهای مختلف را دارا است وهم قابل اثابت است قرار دادی نیست یک بحثی موجود است که درتمام دانشمندان یک سان است اولا برای انکه مغز درست کار کند بایدبفهمد وملاک قضاوت داشته باشد یعنی تا حدودی علوم تطبیقی هراه ان باشد وعجیب است قران میفرماید هرچیزی درک نمیکنید یادنگیرید ودرباره انهم قضاوت نکنید که علوم روانشاسی درک به ان رسیده است که با بچه مادر درددل که با بزرگان میکند ویا بحثهائی که با بزرگان میکند با اونکنید زیر مغز اوتقلیدی بار میاید ودیگر قابل عوض شدن نیست وکار بسیار سخت خواهد که مرحوم دکتر عباس یمینی شریف از بچه ها سئوال میکرد ومادران را توبیخ میکرد وهرچه درک علمی درمحدوده کم دامنهای باشد مغز تصور میشد بهتر   کار میکند وقد رت خلاقیت بالاتر است ولی امروزه به خاطر مسدله رشته های میان رشتهای که باعلم خاص ایشانم ارتباط دارد واز طرفی انگیزه های خاص که عمده ان جهان بینی است دانشمندان میفرمایند به شرط یادگیری با استاد ویادگیری حساب شده اشکالی ندارد ولی باید اصلی وفرعی کرد- بر ادران یهودی این اشکال بر دین مسیحیت میگرند که مطالب حضرت مسیح علیه السلام بسیار اندک است درحالیکه مطالب دین یهود متعلق به هزاران پیامبر است واگر مطالب معرفتی که این مطالب مطالبی بسیارسخت درک است وبارها به زبان مختلف تعبیر وبیان شده است ودرزمان حضرت مسیح علیه السلام درک چنان پیشرفتی نداشته است ونیازی به مطالب جدید ند اشته است وفقط بعضی تحریفات را ان عظمت روشن کرده است وبعضی خرافات بر چیده است وبعضی احکام مشکل را است ترکرده است وان دگم شخت وصلب را بودن که بی جهت یهود انرا خط ومشی قرار داده بود نرم تر کرده است ورحمت واسعه خداوند جلوه بیشتری نمود پیدا کرده است واما قران اولا حجم عظیمی در جملات جای داده است که درحقیقت حقایق وعلوم ان بی نهایت است (هفتادبطن-= بینهایت) که معصومین فقط درک میکنند و معانی وحقایقی با کیفیت مختلف که بعضی از اصحاب خاص ئر سطح وسیعتری درک میکنند وسپس شیطان مطالب بیشتری میفهمد وافرادی تلاش وصفای باطن داشته باشند به درجات با پیشرفت علم های مختلف به ان حقایق دست پیدا میکنند درحالیکه جملات ثابت هستند و این جملات میتواند با متدها وروش های خاص نتایچ های زیادی بوجوداورد که امروزه بنام ترکیب روشها مشهور است اما چمون اسلام دین نهائی فینال است تمام حقایق قرانی برای یک زمان نیست وبه تدریج ازان مورد استفاده قرار میگیرد البته با کمک مربی مشهور بعناو مثال ازدواج موقت در زمان صدر اسلام زیاد موردنیاز نبود وبه همین دلیل با ان مخالفت شد وائمه اطهار علیهم اسلام بهقول امروزی فرمودند بطور مصنوعی انرا حفظ کنید چون قصد منسوخ کردن ان ر ا داشتند که امروزه نیاز به مراتب بیشتر از قبل به ان احساس میشود وهمین مطلب نشان میدهد که قران از توانائی مغزی انسانها بسیار بالاتر استونظیری تا امروز برای ان پیدا نشده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99