سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به سخنرانی شاهزاده ولیعهد انگلستان جناب اقای چالرز در بیست وپنجمین سال تاسیس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه اکسفورد انگلستان- با این عنوان که":اسلام ومحیط زیست دریک هماهنگی کامل هستند- ایشان جزو هئیت امنای این مرکزهستند- ایشان تاریخچه عجیبی دارند؟!! بعضی کارشناسان ایشان دراوائل یک شوالیه سرسخت وتند میدانستند واگردقت شود این روحیه تناسبی علمی با اوضاع انگلستان داشت- اولا یک عامل ان جنگ سرد بودودوم پس از پایان جنگ سرد اغاز حرکت اسلامی بود که بخوبی درک میشد که یک اتشفشان درحال ایجاد شدن است وظاهرا خبرنگاران از بیانات خلق الساعه وعجیب ایشان شگفت زده میشدند وقتیکه سئوالی از ایشان میکردند- ایشان همیشه میفرمودند که شماهم پرهستید وهم بسیار ثروتمند میباشید ودرنتجه انان از سوئال بعدی طفره میرفتند این نوع موش وگربه بازی ازهنر های غرب بخصوص انگلستان است واسلام را بعنوان ملحدعصر جدیدنام دادند وگام به گام بر شدت وغلظت ان افزودند که ایشان ضمنی درسخنرانی شان اشاره به تفکر میکانیکی( نه ارگانیکی) پول پرستانه وبرتری طلبی وجداع کردن مسلمانان از جهان وخود ر برتر دراین جهان نه عضو این جهان وعدم درک سیستمی که همه اعضای یک سیستم هستند وبه هم وابسته هستند بیان کردهاند ومشکات جهان را که که متلاشی شدن جامعه وخانواده ونابودی محیط زیست را ازتفکرات درونی انسانها سرچشمه میگیرد بیان کردندایشان سعی دارند که اقلیت ها درانگلستان خودرا عضو انگلستان بدانند ودرفعایتها شرکت کنند واحساس مسئولیت نمایند وهم جنان که بیان کردند چند لقب دیگر برای ایشان درحال بوجود امدن است ودرچند موسسه دیگر جزو هیت امنا خواهند شد ایشان بیان نمودند که حداقل هفتاد درصد دانشمندان انگلستان به خدواند ایمان دارند وجامعه های ایمانی درانگلستان نیرومند است که میابیست باهم به یکنوع همکاری وحدت برسند واز اعتماد به نفس جوانان مسلمان قدر دانی کردند که ایشان ازان مراقبت خواهند کرد که میخواغهند وحدت درجوامع متنوع را با تاکید بران بوجود اورند که یک اسوه جهانی شود .ایشسان هم ضمنی گلایه کردند که سخنرانی قبلی ایشان دراین موارد پژواک کمی داشته است وشعار ایشان این بود که بهترین مسجد طبیعت است البته کارشناسان معتقد هستند که این سخنرانی شاید متعصبین مذهبی را تحریک کند که معرفت اسلامی درسطح معرفت مذاهب جنابان خواهد بود؟؟!! وسکولارها که به جهالن تاریک دوباره قدم خواهیم گذاشتواسلام به حرکت صنعتی شدن ما نقطه پایان خواهد گذاشت گرچه به مطالب فوقالعاده ارزنده اسلام اشاره نشد وبحث تعادل در این جهان ونقش حیاتی موجودات این جهانی در زندگی بشرجالب بود بخصوص که فرمودن پیشرفت به این معنا نیست همه چیز را بعد ازمصرف پشت سرمان درجاده رها کنیم بلکه باید چگونه رشد که است وریشهای به قضایا تعوجه داشته باشیم وحتما درتوسعه انان بکوشیم ودانشمندا سکولار همه چیز را نابود میکنند ومذهبیون همه چیز راله میسازنند حتی یک دیگر وجامعه همه چیز رابه حراتج گذاشته است ومیفرذوشد بودن انکه بداند جهان به این سرعت نمیتواند انرا تدارک کند ومصرعی از یک شاعر انگلیسی اوردند که عقاب گوش به صاحب خوداش نمکیند وحرف انرا اصلا نمیشوند امید است بیان خداوند دوباره شنیده شود این بار از ندای اسلام وسکولاریسم نگاه را به زمین دوخته است که فرمودند بیادبا عظمت وابهت وحیرت دوباره به اسمان بیادخیره شد ویکی از رنجها کمبود اروزهای طلائی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99