سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-فاطمه سلام اله علیها متصل به کوثر است—ویژه گی معصومین بالاتر ازخصلت کل مخلوقین است تسلط بر انان غیر ممکن است- تئوریزه کردن اندیشه واعمال ورفتار انان کاری اسان نیست وبسیار موارد اشتباه خواهد بود وبه همین ترتیب درموردخداوند منان وجل وجلاله الشریف هم به مراتب صدق میکند- بعنوان مثال شیطان قبل از خلقت حضرت ادم علیه السلام میتوان گفت عالم ترین فرلد دربعضی موارد حداقل بوده است وبه همان علت هم مربی فرشتگان است ودربرتری حضرت ادم علیه السلام نسبت به خوداش دچار حسد میشود وانرا اشکار نمیکند سر پیچی میکندودر در درخواسصت ایزد منان خداوند رابه چالش بچه گانهمیکشاند واز کوره درمیرود ویک دلیل که درحقیقت بهانه ای مطرح میکند که که من از اتش هستم وحضرت ادم علیه السلام ازخاک که بخوبی ضعف این دلیل راخوداش بخوبی میدانسته است ودر سدد دانتقام براز حضرت ادم علیه السلام وحوا بر میاید دلیل ان این است که ارتباط خوداش بقول استادمغزز پرفسوردکتر کریمی از کوثر قطع کرده است- درغرب تا مدتی هرمطلب فلسفی وفرهنگی از هرجا اروپا که جلوتر بود اقتباس میشدولی بعد کم کم متوجه شدن که تبعات ناپسندی داردو باید من ام زد ریشه انهم در از المان شروع شد وفلسفهائی در اصل ریشه ناسیونالیستی بوجود امد وهر کشوری بیرگان فلسفی خودرا ارتقا میبخشیدند وسعی میکند که یک فرهنگ وتمدن خاصی بوجود بیاورنند لذا وحدت در غرب جر بعلت اجبار امکان پذیر نیست ومتاسفانه در فرهنگ تسنن همین اتفاق افتاده است که درسطح سران وفقها اتحادی بوجود نمیاید مگرانکه جبری حاکم باشد- ودرشیعه این من ام وجود ندارد وبه همین علت وحدت به راحتی امکان پذیر است واین من ام همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند سرانجام انسان چون کرم ابریشم درپیله ای خود میبافد زندانی خواهد وخواهد کشت در مسئله فدک د رمقابل احتجاجات حضرت فاطمه سلام اله علیه والها دوخلیفه از کوره درمیروند وخلیفه اول میفرماید منرا به دروغ گوئی نسبت میدهی وسپس خود را کسی حدیث را از پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم شخص شنیده است وسپس شاهدی معرفی میکنند که کی از این شاهد بعدبه حضرت علی علیه السلام میفرماید به خاطر نیاز به پول انرا بیان کردم وسپس اندوعظمت را بایکوت میکنند که افرادرا سحر میکنند وسپس یک بهانه عوام پسند که ریشه در ناسیونالیسیم قومی منحط داشته است ورق را بر میگردانند ودربسیارموارد دیگر مانند انکه قران به تنهائی کافی است تاریخ معلوم نکرده است دلیل پذیرفتنش چه بوده استدر زمان بنی عباس درضمن دروس حوزوی فلسفهای مختلف جهان در دسترس تدریس میشده است وبقول استادکریمی مانندان بوده است که روی یک نوشته نوشته دیگری نوشته شودکه هیچکدام شناخته نمیشود وطلبه ان زمان از کلاس که بیرون میامده اسن به استاد احسنت میگفته است که باز تاریخ روشن نکرده است دلیلاش چه بوده است مانند امروز که کسانی فارسی وان را نگاه میکنند انرا تحسین میکنند مرحوم دکتر عباس یمینی شریف به من میگفتند که من درمجلات خارجی درباره یک فیلم امریکائی که مقداری برهنگی داشت ویک نیمه روشنفکری کاملاامریکائی که کمی پیچیده بود خواندم وبعد ها فهمیدم که این فیلم را درایران دوبلاژکردند ونشان میدهند وبا خودم گفتم اگر کاملا مطلب را برساند شاهکار کردند وطبق یک برنامه ریزی تنهائی یازده شب رفتم واین فیلم را ببینم وجلوی من یک داش مسلک نشسته بود وفیلم اولاش ساده بود ورسید به جائی که مسئله شروع میشد ومن ملاحظه کردم یک مطلب عوامپسند با ته رنگی از مطلب انر بیان کرد وسیر فیلم به ظاهز تاغحدودی منطقی بود ودراخر همان نتجهگرفتدرهمان اول مطلبی حساس بود جناب داش فرمودند احسنت و من به منزل امدم وتادونصف شب روی ان کارل کر دم که به چه مهارتی این فیلم رادوبله کرده بودند که سیر فیلم به هم نخورد ولی هرچه فکر دم دلیل احسنت انجنابرا نفهمیدم واز شرم حضورخودم سخت نارحت شدمکه کاشکی یک شماره تلفن از ایشان میگرفتم وفردا علت انرا جویا میشدم ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99