سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم-بخش دوم مطهری وعقلانی سازی- جناب خانم استاد دردانشگاه لندن میفرمودند که من یک فلسفه زنده در روحم دارم وانرا مانند یک انسان تصور کنید بقیه فلسفه ها برای من مانند جسد است اما دراین احساد ممکن است یک ژن بهتری باشدویا یک دندان بهتری باشد ویا یک قلب قوی تر باشد من انرا ازان جسد بیرون به خودم اضافه میکنم این روش تنها روش ممکن ا ست وغیر ازاین روش نه درقبل بوده است ونه دراینده خواهد بود- ونکته دوم روزی ایشان به یک دانشجوی اروپائی فرمودند برو یک ابرسوپر مارکت جدید رابادقت نگاه کن وایشان بر گشت واز ایشان پرسید انر ا چگونه یافتی ایشان فرمودن درحد ایده ال ایشان سئوال کردنور وغیر خوب بود جواب مثبت وهمین طور سئوال میکرد وایشان شرح داد که درحد خوب بوده استاز ایشان سئوال کرد ایا نیمکت به اندازه سی درصد افراد بود ایشان گفت خیر وفرمودند این یک اشکال است وایا دستشوئی به اندازه ای بود که بچه کوچک ویا پیرزنی به تکرر ادرار دچار باشد به راحتی به ان دسترسی پیدا کند وجود داشت ایشان گفت خیر ایشان کافی است پس ایده ال نیست بحث علم همین است شما ملاک کافی نداشتید فکر میکردید با تعداد ملاک شما این ابر سوپر ایدهال است درحالیکه باملاک من ایدهال نیست علم هیچگاه به مطلقیت ملاک نمیرسد وبدون ملاک نیست لذا نسبی است اما فلسفه علم یابهتر بگویم فلسفه علوم دو دلیل مهم دارد- دلیل دوم ان این است که بگوید هدف چیست وچگونه به این هدف نائل شده است ودلیل اول که مهمتر است استنداد وکمک طلبیدن از جنابعالی است دربعضی جاها به بن بست رسیده است وشما بفهمید که کجا ی متد اشتباه شده است ویا کمبود نقص کدام است وانرابر طرف کنید فلسفه میخواهد به انسان کمک کند یا راه حل راپیدا کند ویاانسان را تسکین دهد مسلمانان دراول تحت تاثیر یهود بودند ولی انچه را از یهود میبایست میپذیرفتند که منطبق با وحی میبود وتا حدودی کردند ودربعضی عقلانی فکرکردند که فریب هم خوردند وبعد عدهای متوجهشدند وانرا رها ساختند وسپس مسیحیت وبعد تمدن یونان بالخصوص ودیگرتمدن ها من جمله ایران ولی سعی کردند ان ایدها وکدهائی را اتخاب کنند که باوحی منطبق بود واگر گول خوردند خودشان را تصحیح کردند وسپس اسلام به دو گروه تقسیم شدشیعه وسنی وهردو با ملاک خودشان ازمنبع دیگری پذیرفتند وبررادران سنی به حداکثری عقل سازی رفتند وبعضی از شیعیان به حداقل عقل سازی رفتند که بعد ا انرا منطبق باوحی کردند ولی پسص از انقلاب رنسانس درغرب فلسفه هسته اساسی ان علم تجربی بود ودرعلوم انسان شناسی عقل سازی بود وتا امروز هم همین است وبا ز دانشمندان شیعه برایب کم کردن تاثیر بت گونه علم که غرب سیاست مدادنش بشدت از ان دفاع میکند وهمچنین عقل سازی در علوم انسانی که به محض انکه خلا درغرب ایجاد میشود حکومت خلا را بایک ایدلئوژی منطبق با ملاک خود به انتلیجنس سرویس سازمان همه فن حریف انگلستان دستور ساخت میدهد وایشان هم انرا به طریق گمنام وارد جامعه میکند وسپس دانشمندانی انر پر وبال میدهندکه هسته اساسی ان علم سکولار است و.علوم انسانی غرب ودفاع از فرهنگ غرب است تا دریا بر تمام دریاها چیره شود- واجازه نمیدهد که دانشگاهها این مهم را بعهده بگیرنند نکتهای درک بلسیار مشکل است بعللی وجناب استاد مطهری عظمت روزگار به خوبی تشخیص داد بعنوان مثال اگر فیلسوف پست مدرنیسیم فر مودند که چنانه ازادی مطلق باشد وزن ومرد درتمام صفات باطنی وظاهری یکسان هستند وتشکیل خانواده بدهند به کی سیستم روبه کمال حرکت میکنند که میتواند به قله برسد وبعد هم به دره برسد واین امر تعجبی ندارد چون قله ودره در راه ایشان به صورت طبیعی هست وکار فلسفه ان است که اگربتواند بر روی دره پل بزند ویا اگر دره فروروفتند به انها تسکین دهد ولی سیاست فرمود به بالاترین قله میرسند که از هیچ طریق دیگر امکان رسیدن به ان وجود ندارد ومیتواند تا ابد دران قله باشند وجناب عظمت مطهری فرمودند اولا ان قله رابه ما نشان دهید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99