سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- بحرانهای اندیشهای غرب- اولین نکته قابل توجه مسئله منافع است- درغرب بقول بچه ها سیاست دلالی یک امر بسیار پسندیده است ومردم میال هستند که از رهبران به پائین درجهت فروش وبدست اوردن منافع کوشا باشند ملکه انگلیس سری به استرالیامیزند ودر سر سفره ازکلینکس انگلیسی استفاده میکند ودر باز گشت بسیار محبوب میشود ویانیکسون پیسی کولا را به خروشجف قالب میکند وبسیار محبوب میشود این دلالی بشرطها وشروطها کار بدی نیست ومیتواند مفید هم واقع شود اولا بیاد کار حلال باشد ودوم از روی طمع نباشد ومنافع هردو طرف را درنظر بگیرد ولی درعمل اینطور نیست وسران چون فقط در زمانی که درپست هستند برای انها تره خورد میکنند از این موقعیت به نفع شرکا وخودشان سوئ استفاده میکنند ومسئله یک طرفه است- بحران بعدی تصور میکنند که مذهب عامل جنگ وجدال است بله از مذهب سوئ استفاده شده است سکولاریسم هم جنگ وجدال بوده است وامروزه بیشتر عومال جنگ زا متعلق به سکولاریسم است ولی اینان به خاطره عدم علم وساده لوح بودن ونفهمی وگاهی عامل اجاره ای هستند این بینش راندارند که مقصر اصلی مذهب نیست بلکه مریدان مذهب هستند که مذهب را تحریف کردند واز روی نفهمی دست بکار بچه گانه واحمقانه وگاهی حتی ظالمانه میزنند ویک طرفه فکردند عین حماقت است- دوم مسئله دیگررهبرانی هستند که شایستگی لازم را ندارنند وچنانه به اندیشه انان عمل نشود مسئله ساز میشوند وباز اینان هییچ ربطی به مذهب راستین ندارنند شیاطینی هستند انسی که مذاهب راستین بیشتر مبارزه خوداش را با این افراد سپری کرده اند واینان هم بخوبی الت دست سکولاریسم چپاول گر میشوند وچنانچه با خواسته انان ترتیب اثر داده نشود نبرد مذهبی راباانها را میاندازند دوتا احمق باهم نبرد میکنند وهمدیگر با ایده های احمقانه میکوبند اقلیت واکثریت افکار انها تا زمانی قابل ارزش است با وحی ناب وقلب سلیم وعقل روشن وفق دهد-وبارها قران مردمان به مناظره با پیامبران صلوالته الله اجمعین دعوت کرده است واز عقل وخرد بشدت تمجید کرده است ودانشمندان وعقلا بسیار ستوده است و.انان بندگان راستین الهی نامیده است وبه انان افتخار کرده است ولی حمقا باند بازی ومنافع زود گذر دنیائی وبرتری طلبی بی جهت واستکبار وطاغوت شدن وشیطان شدن را ترجیح میدهند ووقتیکه ضبربه میخورند سعی میکنند طرف مقابل گناهکار اصلی وخودرا کمی ناد ان جلوه دهند- قران میفرماید انهایئکه مومنان را احمق میدانند خود احمق هستند ولی درک نمی کنند که احمق هستند وزمانی بحران شدت پیدا کرد به جای انکه منطقی فکر کنند بدنبال ایجا ترک در صخره بحران هستند که انر ا کمتر کند- ودر مسائل از راه حیله وارد میشوند بحرانی نیست مگویند بحران هست وبحران است ومیگویند بحرانی نیست وتمام طرح ها بعلت زیر بنای احمقانه وشیطانی مصنوعی وغیر واقعی است ونتجه کارهم مشخص است ولی درواقعیت مداوم دست به دروغگوئی وتبلغات غلو انگیز میزنند واز بحرانی به سمت بحرانی دیگر حرکت میکنند وبا سروصدا وهیاهو میخواهند مسئله راجا بیاندازنند غرب برای دفاع از حقوق افغانی با روسیه جنگید واز مذهب بشدت حمایت کرد ولی درزمان اخیر قران را اتش میزنند درست مانند جناب طلحه که برای قران جنگید ودرجنگ جمل که حضرت سه نفرباقران فرستادند که حکم قران باشد هرسه بدستور طلحه تیر بار ان کردند امید است که بجای جنگ جلسلات کنفرانس ها تشکیل شود وتربیون تحقیقات بر پا شود وهمه به حق گردن بگذارنند واینده مانند ما به گذشتگان احمق خواهد خندید وحسرت خواهند خورد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0