سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره- درچند سال قبل ازانقلاب- فرار طبقات روشنفکری وفنی وهنری به غرب شروع شده بود وحتی گفته بودند که منطقهای رادرلندن درنظر گرفته شود که همه ایرانیان انجا دورهم جمع شود ویک نقاش حرفه ای ایرانی فاز پنج یک حومه تازه ساخته شده را درنظر گرفته بود ودرسایر کشورهای جهان سوم وحتی کشوری مانند هندوستان هم شروع شده بود وانگلستان با ظرافت سختگیری ها میکرد واین امر باعث شده بود که اولا درتمام کشورهای جهان سوم از بدی غرب صحبت کنند وبقول بچه ها تغیراتی درکشورهای جهان سوم د اده شود زیرا با تجربه تاریخی انها به ضرر انها بود که اب راه خوداش را پیدا کند- هردانشجوی ایرانی حداقل برا پنج نفر درسال خانه پیدا میکرد ویک دوست پدری اصرار کرد که برای ایشان خانهای با مبلغ معین برای ایشان قول نامه کنم در انگلستات خانه ها در یک دامنه کوتاه فروخته میشودمثلا بین صد وصد وبیست ومن هرکدام که خواستم قول نامه کنم مسئول معامله ملکی فرمودند یک المانی برنده شده است- روز ی برا ی پرسیدن مسئله رفتم وایشان گفت این خانواده المانی خریداری کرده است- ومن از ایشان پرسیدم چرا المانها درانگلستان خالنه میخرند- ایشان گفت ما تازه گی باز نشسته یک شرکت شدم که درانجا ما کارهای بسیار پیچیده انجام میدادیم المان به شرطی حاضر بود که درکارهای نظامی غرب ویا شرکت غربی که درالمان خریده شوند قطعات انهارابسازد وقطعات فانتوم تحقیق میکرد ومیساخت ومداوم ارتقا میداد وشرط ان بود که از فرمول ها درجائی دیگر استفاده ببرد وقطعات فانتوم درالمانرا خوداش بزند وبچه ها میگفتند بهترین فانتوم ها درالمان است- وایشان اضافه کرد که ما نمیگذاریم که المان عقب بیفتدودر ضمن نوه های ما تابستان به انگلستان بیایندوانگلیسی یاد بگیرند وانگلیسی ها مداوم بهدنبال ما هستندوپیشنهاد خوبی میدهند ولی ما دنبال برنامه خودمان هستیم امرو.زه دولت المان دارد به اینها خیانت میکند- درهمان زمان یک نقاش برجسته ایرانی درانگلستان سالها مطالعه میکرد واسم اش بچه ها بمن گفتند روزی من از یک نمایشگاه فوق مدرن بیرون میامدم وایشاتن بقالباس فوق شیک داشت بالا میامد وایشان روگردبه من و به فارسی گفت شما ایرانی هستید ومن گفتم وجنابعالی کی هستیدوایشان اسمش را گفت ومن گفتم ان نقاش معروف هستید خندهای کرد وگفت بله وگفتم دراین جا چه میکنید وبه کجا رسیده اید واایشان فرمود یک سری مطلعات پراکنده کردم ودرحا جمع اوری ان هستم ومن گفتم نقاشی هم فروخته اید ایشان گفت دوتا نقاشی فروختهام یکی  یک صدو وپنچاه پوند ودیگری که کمی مانده است که تمام شود سیصد پوند میخرند علت این دوتغیر این بود که رژیم سابق نه اموزش وپرورشودانشگاه ونه در زمینه دیگر هزینه نمیکرد درحد صفر بود و.بعدا من فهمیدم که ساواک درهمه جا دنیا یکسان عمل میکند ودستور برای همه کشورهای حهان سومی یکی است در ست مانندهم عمل میکنند ومردم متوجه شدند ودرحال فرار هستند حتی به جزایر بسیار کوچک میروند ورشد انها انجا بیشتر است- همان زمان به این نتجه رسیدم که انقلاب ایران ضربه خوداش راخواهد زد وجهان سوم سرانجام متحول خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99