سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ": کشتار فرقه داودیه پروندهای از نقض حقوق بشر در امریکا:" مجله وزین ": نه دی:" مقاله خوبی است وبخصوص هم هنوز پایان نیافته است ولی به نظرحقیر نکته اساسی بحث نشده است- یکی از اساتید من درایران بحثی داشت که امروزه استانها در کشورها چنانچه از حکومت های مرکزی ناراضی باشند ادعا استقلال خواهند کر د زیرا یا رسیدگی لازم نمیشود ویا ثروتی که ازانان خارجمیشود عادلانه نیست ویا به فرهنگ انان توجه نمیشود وبیان میکردند درامریکا اولین ایالت که جدا خواهد شد ایالت تکزاس است تکزاس دومین ایالت بزرگ امریکا است ودوازدهمین اقتصاد دنیا را دارا است وفرهنگ خاصی دارد که بیشتر ترکیب فرهنگ اسپانیائی –ومکزیکی وسرخپوستی و افریقائی واروپائی است وتا قبل ازجنگ داخلی رهبری ایالت های جنوبی رابعهده داشت وامروزه تقریبا تمام ایالتهای جنوبی امریکا با حکومت مرکزی مشکل دارند وبیشتر انانهم جنبه مذهبی شدیدتر نسبت به شمالی هادارنند وبعنوان مثال تگزاس بیشتر افراد کاتولیک هستند وبه همین علت جماعت مسلمانان درانجه بیشترین نسبترا دارهستند که 600000 مسلمان درانجا هستند قبول جدا شدن امروزه بعید به نظر میرسد عقلائی هم نیست ولی از لحاظ مذهبی جنوب بیشتر حساس است تا شمال وامروزه نارضایتی از اخلاق درحال اوج گرفتن است مذهب جدیدی درمسیحیت از کاتولیک بوجود امد که انهارا باید استباط پیامبرگونه تفسیر کرد بنام ادونتیست= موعود گرا- اینان معتقد هستند ظهور حضرت مسیح علیه السلام نزدیک است ومیابیست شرایط راهمانطور که حضرت داود برای ظهور حضرت مسیح علیه السلام اماده کرد اینان هم انجام دهند وبه همین علت اینان را داودیه میگویند وایشان وجناب داود کورش به این علت این نام انتخاب کرد که چون حضرت داود علیه السلام فضارا اماده کند وچون حضرت کوروش افرادبه اسرائیل برده وانجا تطهیر کند ومیابیست سرانجام مانند حضر ن داود علیه السلام دراسرائیل به شهادت برسند ودر نزدیک یک شهرک یک اردوی فلسطین- تکزاس درست میکندوایشن به اسرائیل تبعید میشود ولی درانجا متوجه میشودسرچشمه همه مسائل درامریکا است ومیابیست درامریکا به شهادت برسد ارتکازی عرض میکنم اخیرا درامریکا مداوم یک هنرپیشه زن معروف به اصرار از ایشان میخواهند که یک عکس تمام برهنه درمجله معروف:" پلی بوی:" چاب کند وانها میگویند هنوز جرئت اش را پیدا نکردیم واین امر قبلا درامریکا مسئله نداشت وبقدری داوطلب داشت که از کسی درخواست نمیشد چرا انزمان جوانان مسئله اقتصادی نداشتند واین عکس دراطاق خواب میزدند وبقیشتر افراد عکس برهنه دوست دخترشان دراطاق خواب میزدند ولی اکنون جوانان مسئله دار شدند وبدنبال اینده مطمن میگردند ولی کمی ممکن است از کنترول خارج شوند ویا احینا مذهبی وضد اسرائیل شوندوبیاد انها را به نحوی منحرف کرد ونیمهای ازان هم برای کشورهای جهان سوم درحال انقلاب هستند- ایشان مانند حضرت داود علیه السلام مشکل از پادشاه میدانست واینان مشکل را ازکاخ واسرائیل میداستند وکم کم درجامعه تکزاس دلائل انان موردتوجه واقع شد واینان ازترس انکه دراینده این مطلب شیوع پیدا کنند ومسلمانان ومذهبیون وسیاهان وسرخوپوستان به انها بپودند چند بار بایشان تماس گرفتند که سر عقل بیا وسرانجام ایشان را به وضع وجیع سوزندان چون انها درمحاصربودند ونقبی به خارج زده بودند که غذا بیاورنند خوشبختانه عدهای نجات پیدا کردند وهمه حقایق را گفتند و.یک تحقیقات هفده ملیون دلاریوتحقایت پلیس عادی نه پلیس دادگشتری (اف-بی-ا) حقایق زیادی رابرخلاف انچه شایعه کردند اثابت کرد وباید به رهبران امریکا گفت ایا صحیح است که تمدن را به خاطر عدهای خاص واژگون کرد؟؟

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99