سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحث درون وبحث بیرون- این بحث یکی از پیچیده ترین مقولات انسان شناسی است- بستر حل بسیاری از مسائل است- درک بیرونی ودرک درونی دومقوله ایست برا ی رسیدن به ان نیازمند بسترسازی زیادی است در سکولاریسم برپایه درک بیرونی است دلیل عقلانی اش اثبات خارجی بیرون روح است که به تجربیات خارجی متکی است ودرک درونی وتعقلات درونی زمانی دقیق است که درخارج اثبات شود یک مسئله رامطرح کنم سئوال در براره مسیحیت این است که چطور رومی های در فلسطین به مسیح علیه السلام ایمان نیاوردند ورومیان در روم ایمان اوردند ویایک مثال قرانی چرا سحره به حضرت موسی علیه السلام ایمان اوردند ولی فرعونیان ایمان نیاوردند سکولاریسم قبل از اگوست کنت نه فطرتراقبول دارنند ونه عقل محض را وفقط یک نیاز انسانی را مطرح میکنند که بر اساس درک بیرونی حل میشود واگوست کنت فرمودند ممکناست باشد چیزی عقل ما به ان نرسد وچون عقل نمی ر سد انرا بی معنا میدانیم یعنی نمیتوانیم درک کنیم وتوجیه کنیم- که دانرا قران درک افاقی مینامد وهمین درک بیرونی وافاقی خود نیازمند بستر سازی است مرحوم عباس یمنی شریف در کلمیبا روی درک علوم وساده نوشتن ودقیق فهمیدن کار کرده بود لذا هر تعریف مشکل میکانیک ویا هر پدیده علمی دیگر مجلات خاص اورا ازدانشگاه کلمبیا میخواست ومحشر تعریف میکرد ودر بستر سازی درک درونی بسیار کار کرده بود بگذریم از نفس اماره به سو که ضد عقل است وتوجیه ناشایست دارد وبا وجدان درگیر است وشرط نفس امار بودن با وجدان وانصاف وکمال درگیر شود- ولی یثک بعد انسان که اصطلاح میکنم استنباط درونی خالص وجود دارد که شاید اشراق از زیر گروه ان باشد وهمان است قران شناخت نفسانی میگوید که تنها عقل نیست بلکه فطرت هم هست وترکیب از هردو است وبه همین علت ترجمه ان نمادی ازان است وبعنوان مثال بودا میگوید ه کاخ من اتش گرفت تا پیرزن همسایه کاخ من بتواند شعله ازان بگیرد تا اجاق خودرا روشن کند چنین بحثی راسکولاریسم نمی پذیرد ولی برا ی بودا بعلت های زیادی این نتجه عقلانی بوده است وبرای دیگری ممکن است به نحو دیگری اثبات شود مهم این است جناب بودا به ان معتقد شده است وقابل باز گشت نیست وسکولاریسیم نمیتواند عقاید ایشان را برای ایشان نادرست اثبات کند فرق عبداله بن زبیر باسلمان رحمت الله درمقالم حضرت علی علیه السلام از لحاظ باطنی نه حدیثی همین جا است وعبدالله بن زبیر پدرش درسطح علی علیه السلام میبیند وفروتنی پدراش درمقابل حضرت علی علیه السلام تحقیر بی جهت میداند- بر گردیم به دوران پس از رحلت حضرت رسول صلواتالله علیه واله والسلام نظریات شخصی است راجع به بیتالمال صحبت زیادشده است ولی درعمل درمردان هرکس اول زیاد شمشمیرزده است ملاک بوده است نه حتی قدرت سیاسی داشتن وجنگ بین دوایده اغاز شد که عثمان ومعاویه قدرت ملاک میاوردند وطلحه وزبیر ملاک شمشیر زدن وخان عایشه ام المونین سهم خودرا چنین میدانست که بیاد از زن معاویه وزن عثمان بیشتر باشد لذا مسئله زمین که دران زمان بالاترین درجه اقتصادی داشته است ومفصل صحبت شده است حتی برای انزمان درک زیادی ندارنند وسپس مسئله معدن که دکنر مورد نیاز بوده است وکمترهم بحث شده است وسپس مسئله استخراج از دریا باز کمتر شده است ولی ئرمسائل ساخت وسایل صنعتی بحث زیادی نشده است وبه نظر حقیر ضعف اسلام نیست ودلیل اش ان است که بیادیک بستر سازی رخ دهد تا مسائل پیچیده ان روشن شود همانطور نمیتوان دروس عالی ریاضایت را درسطح کلاس اول ابتدائی مطرح کرد چون قدرت تعقل ان استنباط درونی راندارد- لذا جنان استادخانم انگلیسی درباره انکه چرا فرماندار رومی به مسیح علیه السلام ایمان نیاورد ولی همان شخص نامهای به روم نوشت که مسیح فردی تا حدودی دانشمند است ایشان را بطلبید وبا ایشان مناظره کنید زیر ا نشان میدهد که سطح سواد ودرک درچه حدودی بوده است – وخود نشان دهنده مطلب عمیقی است -ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99