سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-اخلاق مترقی نشانه تمدن برجسته است نه قدرت نظامی-که در رده پنجم است-حکمرانها زمانی کم میاورندبه قدرت نظامی پلیسی روی میاورند- وهر عاملی که به ضرر انها باشد ولوبه نفع جامعه است ازصحنه دیدمردم حذف میکنند ویک شعار های فریبنده میدهند که همه انها تاکتیکهای سیاسی هستند تا جامعه فریب بخورد-بالاترین جنایت عقب ماندگی علمی است ودومی بی اثربودن تمدن شایسته بومی است- بعنوان مثال به تمدن اعراب میگویند شما جنگاوری وتمدن نظامی رابه بنام جهاد به دنیای اطراف خودیاد داده اید .اینان چون خودباخته شدند این مطلبرا دودستی میگیرند وبرای انکه درمقابل این سئوال جرا پس به فلسطین کمک نمیکنید یک توجیه احمقانه یاد دادند وکلملا میدانند چه سئوالاتی مطرح میشود وجواب انرا اماده کردهاند درست مانند ساواک ابادان وتمام علم که یادمیدادند بازیچه سیاست میشد وبا سیاست تغیر میکرد در ارتش گروهبان دفتر من دوره ضد اطلاعات یاد گرفته بود که جاسوسهائی میخواهد از مراکز نظامی ویا افراد نظامی اطلاعاتی بدست اورد به دام بیاندازد ودرلباس شخصی مامور به مرکز پیاده بود روزی متوجه میشود یک خانم خارجی از میوه فروشی نزدیک میدان قائم علیه السلام(اطلسی) از میوه فروش میپرسد این جناب سروان درهفته چند بار انگور میخرد وهردفعهچقدر است وان میوه فروش جواب میدهد وسپس میگوید ان جناب سرهنگ هفته چقدر انگور میخرد وانهم جواب میدهد ایشان جلو میرود وکارت ضداطلاعات نشان میدهد ومیگوید شما پاسپورت خود نشان میدهد ومیبیند که امریکائی است وبه ایشان میوه فروشی ترک ان ان خانم مخالفت میکند وبا زور ایشان بیرون میکند وبه میوه فروش میگوید که به سئوالات ایشان پاسخ ندهد البته امریکائی اطلاعات ازمنابع رسمی ایران داشتند ولی برای اطمینان این اقدام را کرده بودند ولی مقامات مرکز زرهی باسردی بایشان ربور شد وکمی هم انرا بی ادبانه تلقی کرد درحالیکه تعلیمات انها این چنین بود وسخت ناراحت بود-درهمان مرکز یک جناب سروان درامریکا دوره به دام انداختن جاسوسانیکه برای جاسوسی از مراکز نظامی فعالیت میکردند دیده بود وهم درمرکز زرهی کار میکرد وهم درساواک برای همین منظور- فکر بود که من مطلع شدم واین را پخش خواهم کرد وتاثیر بدی در روی وظیفه ها بخصوص لیسانسیه ها میگذارم ویک دغدغه پیدا کردم ومن در میدان دید وجریان خوداش را گفت وفرمودند مداوم دستوران ضد ونقیض دراین مورد ازبالا صادر میشود که من را گیچ کرده است وهمه اینها ریبشه سیاسی دارد وهیچکدام علمی نیست وبه ما درامریکا گفته اند که شمانمیتوانید درمقابل جاسوسان خارجی مقاومت جانانه کنید بلکه شما باید کارانها دشوار وسخت وپر ازار کنید واگر کسی به دام بیاندازید اطلاعات زیادی توسط ما بدست میایدکه به شما خواهیم داد روسها درچند مورد پیشرفت وحشتناکی کرده بودندکه بعدا شرح خواهم داد یکی مسائل علمی که به ضرر انها تمام شد وجاسوسانها که مثلا برای پیشرفت غرب در مسائل نایلون کار میکردند خود راتسلیم کردند تا روسها از عقب ماندگی روسها مطلع کنند- دوم مسائل سیاسی بود که از مقلات وجریانهای سیاسی بخوبی درک میکردند بخصص زمانی که رهبران کشورها به نزد انها میرفتند خیلی زیرکانه بدونانکه متوجه شوند به اسرار ها دست پیدا میکردند که امریکا مداوم ار وزرات خارجه میخواست مقلات سیاسی خودر قبل ازانکه منتشر شود به نزد انها ببرند وانهارا تصحیح کند ومداوم انها ر سرکوب میزند محقق تربیت نکردید تا انکه یک دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی از شیراز که تهرانی بود وبا استاد امریکائی روی مسائل سیاسی کا رکده بود تنها کسی بود که مقلات علمی مینوشت که قابل قبول بودکه بعد درباره ایشان خواهم نوشت امریکائی گفته بود حداکثر پانزده درصد ایرانی با شما هستند روی برنامه های خود غلو نکنید این مطلب من درابادان درکردم که خانواده پدرشان درگمرگ کار میکردند وپسران خودشان زبان انگلیسی یادمیدادند وانها درگمرگ به پدرشان کمک میکردند وانها اطلاعاتی که بخصوص المانها میخواستند دراختیار انهامیگذاشتند والمانها مداوم به انها سرکوب میزدند که اگر ما جای شما بودیم این وضعیت را تحمل نمیکردیم وانقلاب میکردیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99