سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهیبه نظر جناب اقای رضا امیر خانی در علت اساسی وکلیدی پیشرفت غرب وعدم پیشرفت ایران مسلمانان-نظریات شخصی است- انچه من از غرب دراین مورد درک کردم در دوطبقه مجزا هست- یک نظر فرهیخته است ویک نظر فراماسونری غرب است-نظر فراماسونری غرب که تلویحا درک میشود پیشرفت ایران مالزمانی است که نژاد اروپاوی به ایران امد وسپس به خاورمیانه امده است ودلیل پیشرفت اولیه نژاداروپائی مسئله حیات ومرگ بوده است که امروزه غرب هنوز ازاین پستانک کمال استفاده را میکند وبه هماین علت سیاست مداران غرب مسئله اول انها ارتش است درحالیکه برای مردم جزو رده پنچم است غربیان معتقد هستند که درانها جهش خاص رخداده است که هوش بالاتری پیدا کردند وسرانجام راه درست انها هستند پیدا میکنند ولی استادمن درانگلستان میفرمودند کهغرب به بن بست میرسد وبه روی مبارک نمیاورد ازروی احتمالات راهی میرود تا به هدف میرسد وسپس برمیگیردد وراه درست را پیدا میکند بریا نکه تقسیم قدرت واقتصاد نشود مداوم بدنبال بدست اوردن اهرم ها است وامروزه بدنبال بدست اوردن اهرم های جهانی است-در ایران بهترین زمان پیشرفت علم زمان سلجوقیان بوده است که درست امروز غرب همان راه را میرود که افراد درخانهای جمع میشدند وچیزی را اختراع میکردند ویا چیزی را کشف میکردند ورقابت بین حکمرانهای زمان شدیدبوده است وعباسیان مداوم انها را تشویق میکردند که کارهائی کنید که چشم اسماعیله کور شود ولیبعد درزمان صفویه بخش خصوصی بشدت تضعیفشد به این علت که درباره به پول زیادی نیاز دارد که ایران حفظ کند بهترین منابع درهرموردی را دراختیار گرفت زمانی که بدنه ایران فلج بود ومغزهای شهرهابزرگ هم مدوام روبه فلج شدن میرفت-وسرانجام تاحدف درشورویمنجرمیشد خواست الهی بود که نفت وتکنولوژی وبرتری امریکاباعث نجات ایران واحیای ایران شد-امام خمینی میفرماید که من دست خداوندرا بخوبی حس میکنم بسیاری گفته اند ومن شخصا به همین نتجه رسیدم ومن حتی میتوانم با قاطعیت بگویم فلان کس که درایران با یک انگلیسی مخوف اطلاعاتی وعلمی برخورد کرده است یا امام زمان علیه السلام بوده است ویافرشته ای ازطرف ایشان بوده استکه انگلیسیها فکرکنند که ایران هم دارای اطلاعات مخوف وحتی بیشتر وبسیار باهوش هستند حتی مغزعلمی اورا میخواندکه احتملا بسیار اندک هم وجود نداشت درحد صفر مطلق بود وبچهبعضی افراد ساده انگلیسی را درحد جادوگر میشناختند- وازمن میخواستند من هم تستی بکنم علما بخصوص درایران یک اشتباه بزرگ انجام دادندشاید این امر ظاهری بوده است واگر باطنی باشد اشتباه بزرگی بوده است وان این بوده است تصور میکردند که امام علیه السلاممیفرماید حکومت ما دراخر زمان است یعنی ما کاریبه حکومت نداریم وبدنبال گرفتن حکومت نیستیم درست برعکس است واین یک حیله سیاسی بوده است امام مسئول حقوق مردم است تنها به فکر خوداش تنها نیست حقوق مردم درحال پایمال شدن بود امام مخفینانه بدنبال بدست اوردن طرفدار بود ولی درظاهر هرکس که خواست بشود وهرکس که نخواست نشود وتقدیر هم باید بپذیرد واین امر به شاگردان خواست تفهیم کرده بودند واگر حکومت وقت میدانست درجا امام علیه السلام را میکشت همانطور که با ما رفتار کردند ولذا از حقوق مردم دفاع نکردند ومردم انها را رها کردند جناب استاد حدائق به من میگفت بارها به حضرت ایتالله یوسف حدائق رحمت الله علیه میگفتم که حداقل از حقوق معلمین دفاع کن همانطور که برای حقوق صنف خودت دفاع میکنی وایشان نمیکرد و ماهم ایشان را رها کردیم البته باز میگو. یم این ممکن است ظاهری باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99