سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش-نهم- تعابیر شخصی است چند مقدمه دیگر- اول شوک سیاسی درقران دارای چند شوک سیاسی- درمسئله جنگ بنی نظیر که بدون جنگ به پایان رسید همه فکر میکردند که بدون چنگ کردن صاحب ثروت زیادی میشوند وحی امد که تمام این ثروت مال پیامبر اکرم است وشما فقط به اندازه مخارجی که کردهاید حق دارید وبدنبالش اکثریت ثروت دنیا بنام انفال مال ییامبر اکرم است دیگر بدون فکر وسئوال کردن دلتان را صابون نزنید وشوک دوم را پیامبر اکرم ایجاد دراین رابطه که همه فکر میکردند خدواند اجازه یک زندگانی بسیار مرفه به پیامبر اکرم را داده است ولی ایشان بسیار زاهدانه تر زندگی کرد در مورد فدک شوک شدیدترشد درست مانند بنی نضیر بدون جنگ یهودیان تسلیم شدند وپیامبر اجازه دادند که ان یهودیان بمانند که خود این امر پیام دارد درغرب برای انکه به یهودیان تفهیم کنند که برعلیه انها کاری صورت نمیگیرد درسازمان های مهم افرادی ازانها هستند ومسلمان ها باید این درخواست داشته باشند-عقلای یهود وفتیکه یهودیان از خیبر وجاهای دیگر عربستان به شام امدند علت امدند راجستجو کردند فهمیدند هم کیشان کمی خورده شیشه دارند پیامبر اخر زمان امده است یکراست به خیبر میامدند وانجا اطلاعات لازم را درک میکردند وبدنبال خلیفه وجانشنین پیامبر اکرم بر میامدند- یک نکته بسیار اساسی این است هرچه خداوند دراین دنیا خلق کرده است مانند اب ونفت وغیره بشر اول ارزش انرا بسیار کم میداند ولی بعدا پی به عظمت ان میبرد وعقلای دنیا میفرمایند در مسائل معنوی که باید شدیدتر از مادیت باشد اتفاقا هست چه کسی تصور میکرد که روزی ذو میلیارد مسیحی در دنیا باشد ویا اسلام بتواند ار عربستان خارج شود بسیاری از اروپائی که معتقد هستند که جایگاه پیامبران بالاترین قدرت معنوی ولطف الهی درانجا است به بیتالمقدس رفتند ودرمسجد حضرت مسیح علیه السلام درخواست هدایت کردند بدون استثنا حضرت فرمودند مسلمان شوید ولی اقایان فرمودند مسیح علیه السلام با منش ما جور درنمیاید وحتی اعجاز هائی دراین مورد هم دیده اند- پیامبر اکرم دراه باز گشت در راه از فدک سنگینی رخداد وجناب ابوکر علت انرا سئوال مردایشان فرمودند وحی رسیده است که فدک را به حضرت زهرا علیها السلام بدهند این شوک دوقبضه شد شاید فکر کردند که پایمبر شنیده است که درمورد انفال وفی ومسئله بنی نضیر چه میگویند تاکتیک جدیدی زده است درمشورتی که با ابو سفیان کردهاند به این نتجه رسیدهاند که این روش متعالی نفوذ درمردم است وجناب معاویه فطعا از این روش خواسته بود تقلید کند واقایان شاید خواسته بودند این روش را تقلید کند ولی منشهای انها کار را خراب کرد وحضرت زهرا درعسرت کامل بسر بردند یانکه اقایان مداوم میخواستند رهبری را دردست بگیرنند وپیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسم شنوائی عجیبی داشتند نه تنها برای انها بلکه برای کل افراد ودلسوزی عجیب وتواضع عجیب ولی خداوند مدوام هشدار میداد ولی پیامبر اکرم توجه ای نمی کردند نمونه ان درمورد زنان است که بر کولت سورا نشوند وپیامبر اکرم مداوم کولی میداد- نمونه زیاد است اینها پیش ابوسفیان رفتند از اینهمه بخشش همه مات بودند وانرا حق قریش میدانستند وابوسفیان قسم میخورد دها مرتبه هوش من بیش ا زپیامبراکرم صلواتالله علیه است از طرفی قران بیان میگرد که بسیار کتاب عمیق وعظیمی است ولی از طرفی پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلام بسیار ساده صحبت میکنند- حال دوراه بیتشتر نیست یا هر دو دستور شخص خداوند فرموده است ویا هرد و دستور را ساخته وپرداخته پیامبر اکرم وصلوالالله علیه واله والسلام است با یپش فزض های احمقانه به این نتجه رسیدند که هردو کار شخص پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99