سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش-هشتم-چند نکته ضروزی-علم انسانی که دراول به نظر میرسد که بسیار ساده وراحتالحلقوم است به راحتی پیش میرود .علم تجربی بسیار سخت وبسیار دیر پا است بدین نحونیست بلکه درست برعکس در علوم انسانی پنهان کاری یک اصل است اصلی به علت هیج کس به دیگری اعتماد ندارد ودرسیاست اصل مادر است ورکن ورکین است بطوریکه درمسائل بسیار کوچک سعی میشود هیچگونه اطلاعات کلیدی که طرف بعد پی به مسائلی ببرد داده نمیشود که بعدیک پله یا بلندی ویا عقبه جدیدی برای طرف بوجود اورد- درحالیکه درغوم تجربی هرک سعی میکند یک اصل جدیدی را کشف کرده بیان کند ومافی الضمیر خودرابیان کند که انرا به نفع همه میداند وسعی میشود پنهانکاری دران بحث ها نباشد- درغلوم انسانی مداوم به عقب بازمیگردند وببیند که چه مسیری را طی کرده اند وبه اصولی برسند وبه شناخت دقیق تری نائل شوند وبفهند کجا کاسه ای زیرنیم کاسه بوده است- فورمول هائی را کشف کردهاند- بعنوان مثال اگر موضوعی شیوع دارد فرض کنید که غیبت زنان در زمان خلیفه دوم اگر موردی برخورد شود وتمام شود نشان کاسه است که زیر نیم کاسه است وباید درباره ان گروه ها تشکیل میشد ومسئله را بصورت قطعی حل میشود کاملا نشان میدهد که خلیفه دوم بعللی قدرت حل انرا ندارد ویا نقطه ضعفی دارد ویا ترسی دارد ویا دادوستدی شده است در علوم انسانی مداوم انسان باز گشت میکند به جای اولش ودباره باید طرح ریزی کند وبیاید جلو اگر بعضی اطلاعات کلیدی نباشد باید بتوان انهارا حدس درست بزند که به ان شم میگویند که این شم پس از مطلعات همه جانبه وبا سختی بدست میاید وبسیاری هم به راحتی میتوانند انرا نپذیرنند واین جا است که علم انسانی بیشتر به شخصیتهای علمی متکی است تا فورومول های کشف شده وحداقل سه شم همیشه موجود است- وبه همین علت ها است که بسیاری از غلوم انسانی کناره میگیرنند- دوم علوم انسانی در شرایطی که ازادی نسبی بیشتری وجود دارد رشد بیشتری دارد چالش ها بیشتر میشود وهرفرد ازادی بیشتری دارد وبهتر خودرا نشان میدهد وازادانه تر بیان میکند وترس کمتری دارد - بعنوان مثال در انگلستان هم مردم وهم حکومت دارای یک ازادی نسبی هستند ولی درهند طبقات مردم شاید ازادی بیشتری نسبت به انگلستان داشته باشند ولی حکومتی بسیار مدار بسته دارند روزنامه های انگلیسی بیشتر مورد اعتماد هستند تا روزنامه هندی زیرا فرد نمیفهمد که فلان روزنامه هندی که مداوم از وزیر امورخارجه انکلستان درحقیقت پشتیبانی میکند به خصوص درمورد ایران بیطرف است ویا موافق با ایشان است ویا پول گرفته است چه ایده ای دارد ولی درانگلستان تا حدود زیادی مشخص است واین مسئله هم یکی از مشکلات جامعه فرهیخته هند است وبیشتر عاشق سیستم انگلیسی هستند تا سیستم هندی- دراین موارد اول تیپ شناسی کرد وبه اصول متقن رسید- قران یک مثال دقیق درباره جناب بلعم باعورادارد که اول مومن شد وسپس مثال بسیاز زیبائی قران میزد که مانند سگ ی است که دهانش را باز کرده است که درواقع خنک شود ولی مردم ان زمان فکر میکردند که غذا میخواهد وهرکس به اوغذا داد دم برای اوتکان میدهد یعنی افرادی که قابل خریدهستند برای انها حلال وحرام معنا ندارد دوست ودشمن هم معنائی نمیدهد واین خصوصیات درجامعه اعراب ان زمان یک خصلت شناخت شده است ودرهمه جامعه ای به نسبتی وجود دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99