سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-باتشکر از رونمائ سایت جدید علمی امید است به راحتی به اسناد قابل دسترسی پیدا کرد وبازمانیکه گذاشته میشود ارزش انراداشته باشد- سه نمونه ازانگلستان مورد بحث قرار میدهم-سرکلاس خانم استادسئوال کرد کوچک کردن دولت یعنی چه کسی جواب نداد وپرسید کارمندان دولت انگلستان چندنفر هستند عدهای عددی دادند ایشان عدد دادکه یک هفتممیشد وفرمودند دراینده همه کارمند دولت خواهند بود دقیقا درزمان امام زمان علیه السلام همین خواهد شد- وایشان فرمودند بیشترین کارمندان ثبتی هستند درتمام موارد- بعنوان مثال برای لیوان وفرش که برای فرش ایشان مثال زد که فرشهائی به انگلستان میاید گروه اش تحقیق میکنند چگونه تهیه میشود وچگونه به انگلستان وبقول فنی ها سپر تا سپر بیان کرد انگلیس کدام بیشتررا میپسنندندوالی اخر که اینها دیتا هستند وبخش دیگر فورمول بندی میکنند مسلم استکه موضوع زیاد میشود ولی کوچک کردن این است این افرادخیلی زمانها بی کار هستنند چند تخصص به اینهایاد بدهند اینرا میگویند کوچککردن دولت وسپس پرسید مهمترین سازمانیکه این اطلا عات به انها داده میشود چه سازمانی است باز کسی نمیدانست ایشان فرمودند مجلس بازهم در زمان امام زمان علیه السلام چنین خواهد شد- وبیشتراین کارمندان به اصطلاح غیر مرئی هستند یعنی جزودانشگاه وسازمانهای دیگر هستنئد روزی دانشجوی ایرانی پیش من امد وگفت فلان دختر انگلیسی امروز یک ثبتی داشت گفتم درچه مورد وگفت تعریف یک پدیده فیزیکی استاد گفت بلافاصله میروی وجمله اترا به ثبت میرسانی وباز من ازیک دختر خانم انگلیسی پرسیدم بهترین کتب برای درک اصطلاحات سیاسی روزنامه ها کدام است وایشان گفت متاسفانه نداریم وفقط اساتیدمیداند ویک دانشجوی دختر داریم تاامروز هفت ثبتی داشته است من فقط چهار ثبتی دارم وبعدا فهمیدم ان دختر خانم به چهارده عدد ثبتی رسیده بوده است-روز درکتابخانه مرکزی دانشگاه لندن خواستم کتاب بگیرم یک دانشجوی بالباس بسیار زیبا امد وشصت وپنج کتاب جغرافیای ایران به فارسی گرفت من به انگلیسی گفتم شما جغرافیای ایران میخوانید ایشان گفت من ایرانی هستم وبورس دانشگاه تهران هستم برای گرفتم فوق لیسانس جغرافیابه انگلستان امدم وبعد من بافارسی  با اوصحبت کردم که دانشگاه تهران یک دانشگاه دیگری دریک شهرستان قبول داشته است وایشان اصرار کرده است که دردانشگاه لندن باشد بعضی کتب از بس خوانده بودند کهنه شده بود وبعضی نو. بود درحالیکه دانشجوی ایرانی بسیار کم بودمعلوم بود خارجیهاخواندبود به ایشان گفته بودند همه رابخوان وبرا یمراحل اول بسیار مفید هستند وبعضی احتیاج به نواوری دارند انها مشخص کن وبعد تحول ایجاد کن خانم مسن گفت اینهارامطالعه کردی ارزیابی خودات به من بده یک خانمی بود عینا ایزالبت تایلورصد برابر ازاو باهوش تر من ازخانم مسنی سئوال کردم چرا بعضی ازانها نو هستند چشمان  ان خانم برق زد که ای زرنگ چی میخواهی دربیاوری وگفت چون نیازی به این کتب نبود- استادمن درایران میخواست یک مقاله درباره بازرگانی در زمان صفویه بنویسدایشان گفت فقط یکمدرک قابلا قبول وجود دارد ممکن است امروز مانیازی به این اطلاعات نداشته باشیم ولی فردا حتما داریم- باتشکر


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99