سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دمکراسی کور-نظریات شخصی است-هرجا دمکراسی بقول معروف استرالیزه شد یعنی موسی به دین خوداش وعیسی به دین خوداش باشد- تاریخ نشان داده  که درست مانند ضرب المثل انگلیسی انسانها مانند سرزمینی که باران میخورد انواع گیاهان رشد میکند انواع اندیشه ها ازبی نهایت منفی تا بینهایت مثبت بوجود میاید بهترین شهری که این مسئله را درایران اثابت میکند ابادان بود درانگلستان 600 گروه ثبت شده موجود بود- دوم خرافات  رشد عجیبی دارد ومن نمونه انرا درابادان ذکرخواهم کرد که به ظاهر ملت یک دست درباطن چگونه است درابادان من را برای مدارس دخترانه انتخاب کرده بودند من متوجه شدم وقتیکه وارد کلاس میشوم دخترها دکمه ها بالا روپوش میبندند-  وبرای یک دبیر بسیار عزیز دیگری ولی برای دبیران باز میگذارند وبعد دبیری ازتهران امد که اصل ایشان ابادانی بود ومدتی هم شهردار ابدان بوده است بهتهران رفته ووارد تئاترشده ئوزن مذهبی خودرا طلاقداده که بیحجاب نشد وهنر پیشه نشده وبا یک هنرپیشه تهرانی ازدواج کردخ بود وسالها درتهران بود ولی به بهانه که خانه سازمانی میدهند وباید درابادان باشد امده بود سرباز گمنامی به من اطلاع داد این سومین خانه ایاست که به این دادهاند مواظب باشد وایشان سرکلاس گف5ته بود خاک برس تان اگر دکمه ر ببیندید این نظر اخوندهای کثیف است که فکر میکنندکه مردان حیوانات پلیدی هستند ما مردان ابادانی این امر اثابت کردیم اروپائی زیباروی  اگر لخت هم نشود یک مرد ابادانی به هم نگاه هم نمیکند نه انکه یک مویزن بیرون باشد مردابادانی اوراتیکه تیکه میکند اینجا مشهد نیست مرکز تمدن جهانی ایراناست من با اروپای زیادبحث کردم همه گفتند تنها شهری که درایران کمی ارزش دارد ابادان است گول بعضی نخورید وسصمائل دیگر – درابادان سه گروه بودند گروهی که پدر ومادرعرب وگروهی پدرعرب ومادر فارس که غالبا زن چندم ایشان بود وگروهی پدر ومادر فارس ورابطه بین زنان عرب وفارس زیاد خوب نبوداینهمه بعلت فرهنگ بود کلمه مناسبی رامن پیدا کردم ولی بچه هاانرا به تکبر تفسیر میکردند که زنان عرب ندارند وسخت مطابق میل مردان هستند منوارد یک کلاس شدم یک دختری بود مادر فارس وپدرعرب جلو مینشست وعینک ان شاید نمرهاش چهار بود ردیف اول منشست خیلی درس خوان بودولی ناپلئونی قبول میشد وازیک فرهنگ اصیلی برخوردار بودوارد کلای شدم این خانم نفر اول نیمکت بودمن سرمن به جلوبود به ایشان دکمه بالا ببند دکمه نیمه بسته بود وبعضی دخترها به دیگران تذکرمیدادند دکمه بنند وبعضی هم لج میکردند ورفتم .پشت تریبن نشستم دیدم همه چهره برافروخته است ویکی از دختره مثل ماربخود مییچید وبلند شد وباغضب تمام گفت استاداین دفعه اخرتان باشد ومن گفتم چرا وگفت بعدبه شماخواهم گفت کلاس تمام شد وبیرون امد شرح این دختر داد وگفت دراعراب این قانون وسنت است که اگربه پسری به دختری بگوید دکمه راببند وباید با اردواج کند وگرنه بلائی برای دختر میاید واین بسیار تجربه شده است وحتی ما که فارس هستیم این مسئله بجد قبول داریم--ادامه


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99