سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها الر حمن الرحیم-بخش –ششم- در طول تاریخ بشر درک کرده است- مهمترین وبرنده ترین وپرنفوذ ترین عامل که مثل اسید قلب ها را سوراخ میکند- علم است- یک خانم استاد انکلیسی دردانشگاه لندن میگفت من ار اینکه بلوک شرق ویاهندوستان وچین به ثزوت وقدرت نظامی برسند وحشتی نداریم وهرگز بین ماوانها جنگی رخ نخواهد داد ولی ازاینکهدرعلم جلو بیفتند وحشت داریم زیرا جوانان ما به سمت انها متمایل میشوند وتحت تاثیر منش ورفتار انان قرار میگیرنند لذا من نمیگویم که انگلیسیها در وز پول یک وعده غذارا به امریکائی ها بدهند تا در رقابت درفضا پیروز شوند بلکه میتواند با چند ساعت اضافه کاری ویا کمی امساک این کاررا بکنند- حناب اقای یوری گا گارین برا یشوروی تبدیل به یک حربه تبلیغاتی شده بود وبرای غرب یک مصبیت عظمی غربی مداوم فشار میاوردند که با جناب پوری مصاحبه کنند که ایشان را به پیر وپیغمبر قسم بدهند که ایا درشوروی کم وکاستی وجودندارد ومعایبی دیده نمیشود واز انطرف ایشان هم تحت فشار حزب کمونیست بود- دروطرف توریست به کشورهای متقابل میفرستادند وهردو طرف یا چیزی نمینوشتند یا منفی مینوشتند- بماند ماجراهایبین این دو طرف که هرکدام سعی میکردند که بگویند طرف متقابل از ما دارد تقلید میکند وهمین وضع البته بادرجات بسیار پائین تر بین مذهبیون وسکولار بود من گاهی یک کلسیا خاصی را میرفتم- یک روزی داشتم به سمت کلیسا میرفتم یک جناب بسیار با انرژی روانی قوی پیش من امد ومن تصورکردم از امنا کلسیا است رو کرد به من باخشم متوسطی گفت درحالیکه چشمانش براق شده بود که حضرت مسیح علیه السلام همینکه دید کار دارد مشگل میشود فلنگ بست وبه اسمان رفت تا باخدا وحوری ها خوش باشد ومردم در سرگردانی رها کرد- رد شد رفت من به دم در کلیسا که رسیدم یک خانم انهم مانند ایشانبود که من را میپائید به من گفت هرکس دفعه دیگر این حرف رازد بگو حضر ن مسیح علیه السلام تمام کارها راردیف کرد وجانشین معین کرد وفرمود من دراسمان شمارا نظاره میکنم وبه شما دعا میکنم وامدادها وکمک من به شما میرسد- نکته اول مسئله شناخت ما از خداوند است که بسیار حساس است کوچکترین اشتباه بقول بچه ها چائیدن دارد شوخی بردار نیست وبسیار سئوالات درباره اوضاع واحوال وبسیار مسائل را پلسخ راستین ان خداوند میداند همانطور که بعدا خواهم گفت خانمی نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها امد که مسائل زنانه را یادبگیرد سئوال کرد اینهمه ستاره خلقت اش برای چه است وچنانچه مشکلاتی بوجود بیاید وانوقت بشر طبق معمل اول کاسه .کوزه سر خداوند میشکند وسپس سر رسول اش هعچنان در طول تاریخ ازطرفی این سیاست مزورانه داشتند که گناه رابه گردن خداوند ورسول اش میانداختند واز طرفی منع میکردند که مردم با اولیا ی الله الهی ارتباط پیدا کنند- تا نواقص کارهای خودشان راتوجیه کنند- حضرت زهرا علیها السلام فرمودند که خانمها پیش من بیایند ومسائل خودشان را یاد بگیرنند وهر سئوالی که دارند بپرسند ویکی از عظمت های رسول اعظم صلواتالله علیه واله والسلم درهمین بعد علم است که اعراب جاهلی پول میدادند ویک حدیث رسول راکه مکتوب شده میخریدند ودراطاق میگذاشتد وهمه را تشویق میکردند که نزد رسول الله بروند وقتیکه میگفتن انجا برویم چه سئوالی بکنیم میگفتند هرچه دلت خواست—که امروزه تقریبا غرب میخواهد این رل را بازی کند ولی هر سئوال که دربار سکولار باشد من روزی دم در دانشگاه لندن داشتم بیرون میامدم ویک دختر خانمی میخواست وارد شود وربه من کرد وگفت شما اهل کجا هستید من گفتم ایران ایشان فکری کرد .گفت مسلمان هستید من گفتم بله ایشان باز فکری کرد وگفت شما گوشت خوک وشراب نمینوشید ورفت انگلیسی که به مستعمرات رفتند مثلا هند شروع به تحقیق گسترده در همه چیز کردن که بی نظیر است الا مسائل معنوی بعنوان مثال از تمام قایقرانهائیکه که به وسط اوقیانوس هند به جزایر میرفتند علوم انها یاداشت میکردند مردم   هند مسخره میکردند وانها میگفتند ما کشتی ساختیم که ازان سر دنیا میاید به هند ومامیفهیم که انها دارای علم عظیمی هستند ویا ما مدتها درجنگل ها زندگانی کردهایم ومیدانیم افراد هندی که درچنگل ها زندگانی میکنند چه تجربیات ارزندهای دارند -ادامه دارد      


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99