سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- حضرت فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش سوم- برای شناخت حقایق مقداری به عقب برمیگردیم- چرا قران به قبیله امویان شجره خبیثه نامیده است - معاویه را میمون عنوان داده است-سیاست امویان سرمایه داری افراطی بود ولی افراد را تا حدودی دراین کار سهیم کرده بود-بت رابرای مطیع کردن افراد وسرگرم کردن انها باب کرده بود وبرای نسل جوان برای انکه انقلابی نشوند امکانات شهوترانی را فراهم کرده بود وتا حدودی که بتواند گلیم خوداش رااز اب بیرون اورد زندگانی انها را تامین کرد ومردم را حریص دنیا بار میاورد هرکس تک ومنفرد باشد اتحادی دربین انها بوجود نیاید وبسیار سعی کرد که حداقل دربین قریش اتحاد باشد ومردان مسلط برزنان بودند ولی کم کم اتحاد مداوم شکننده میشد وجریانات فکری کم وبیش درجامعه مطرح میشد با ظهور اسلام وایجاد وحدت بی نظیری که بوجود امد وقناعت وتوزیع بهتر ثروت همکاری ثروتمندان تا حدودی بافقرا ودرراس شخصیتی که در زهد اسوه بود وفرصت باری دیگران درشرکت کردن درتولید و استفاده ازمنافع ثروت مندان تا حدودی اختلاف طبقاتی به سمت تعادل حرکت میکرد ویک روح جمعی درحال بوجود امدن شد که بسیار هم نیرومند بودوزنان ازادی های بیشتریبدست اوردند وان اقتدار یک طرفه مردان نسبت به زنان به سمت تعدیل پیش رفت وازهمه مهمتر فساد بطور کلی ریشه کن شد وجای انرا تمایل به اخرت ورفتن بسوی عبادت اغازشروع ورهبر مذهب جایگاه همه چیز را بخوبی تعین میکرد وجامعه به سمت تعادل حرکت میکرد ومیبایست همهان راه باهمان اسلوب پیش میرفت که جامعه از همه لحاظ به توسعه لازم برسد متاسفانه خلیفه اول درک دقیق از مسائل نداشت وامویان وباند لابی ان شروع به احیا خود پرداختند وشروع کردن که سلطه مردان را بر زنان دوباره احیا کنندعمر خلیفه اول کم بود خلیفه دوم که روی کار امد لابی امویان به پیش خلیفه دوم امدند از اینکه قدرت مردان بر زنان کم شده است اظهار ناراحتی کردند وسرانجام ایشان پذیرفت برا اساس رای انها اولین ضربه را که برداشتن نماز طواف زنان است برداشته شود وایشان پذیرفت اویان به هرجا که دست انداختند سیاست خودشان را که ذکر شد اجرا کردند تنها جا که مانده بود مدینه بودجناب خلیفه دوم علاقمند به زهد بود وانرا تشویق میکرد ولی کاری به اطراف نداشت وفقط کسانی که مردم را به ستوه میاوردند وتعذیراش بحرانی را بوجود نمیاورد ایاشن رامجازات میکرد امویان پس ازمدتی به این نتجه رسیدند که مدینه باید توسط فردی از امویان انرا هدایت کند که اجازه اختلاف بین مدینه وامویان از بین برود ولذا باید شخصی از امیان برانحکومت کند بهترین فرد هم جناب معاویه بود لذا برای تحت فشار قراردادن جناب خلیفه دوم که به صورت ازاد از کار کنارگیری کند مالیات اسلامی را به مدینه با اوردن دلائلی کم کردند تا حالات انقلابی دربین انها بوجود بیاید واین خبر برای عمر اوردند ایشان که از سیاست چیزی نمیداسنت تصور میکرد با چند تا تهدید وشعار دادن ابوسفیان جا میزند درحالیکه انها بدنبال این عکسالعمل بودند واحتمالا باند ابوسفیان درمدینه خودرا اماده کرده بود که پاسخ ایشان جنبه شرعی وقانونی وعرفی پیدا کند وجناب عبدالارحمن بن عوف طرح را خیلی ماهرانه ریخت که علاوه بر اعراب عجم وشیعیان هم ناراحت هستند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99