سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یک نگاه طنز با باطن تنبیه وتنبه- به خانم میشل اوباما-:"گیل کنیگ": اخیرا یک ملاقات طولانی مدتی را باخانم میشله اوباما خانم ریس جمهور امریکا داشته است- که بخش بخش انرا منتشر کرده است که از ایشان خواسته است که یک درون شناسی ازشخصیت خودشان انجام دهد- ایا عاشق سمت اش هست- واز چه روش ومیکانیزمی با مشکلات  کنار میاید- خانم اوباما-=من با تمام خانم های رئیس جهمورهائی که من میتوانستم باانها تماس برقرارکنم که اغلب انها امروزه زنده هستند همانطور که شما میدانید همه انها به این دفتر امدند- به این امید که اثر جاودانه برای این کشور ارائه دهند  ومن تصور نمیکنم که با انها فرقی داشتم؟؟!!اقلا یک سیاهپوست توانسته است به خوداش اطمینان پیداکند – ":ام اعتماد:"شایسته ایشان است – کینگ- من متوجه هستم که این سمت برای شما چه معنائی دارد ودارای چه افتخار وازچه امیتازاتی را دارا هستید- ولی من همچنین فکر میکنم براساس موقعیت زمانی که اثاراش شمارادربر گرفته است که ممکن است شماراناراحت ومظطرب سازد وحتی ممکن است شمارا عصبانی کند –ایا روزهای شما چنین است-خانم اوباما- اوه- - دقیقا دقیقا- وشما میدانیدکه من اموخته ام چگونه با ان تا کنم بعضی مواقع ان حالت را داراهستم- ومعمولا من درحالت غیر درگیری هستم همانطورکه شما میدانید من خارج از درگیری میباشم- امروزه بعضی چیزهارا ما لزومی برای دانستن انها ندارم وبنابراین بعضی مواقع من ارتباط خودم با رسانه هابطور کامل قطع میکنم- البته که شما بایدجواب کامل را دشته باشید- بخصوص شوهر شما ازاینکه شما پارتیزان هستید خوشحال است-کینگ-من مایل هستم همه چیز را بدانم=(چرا؟؟!!) شما بعضی مواقع درحال فکر کردن هستید ایا واقعا من نیازی به شناخت ان ندارم-؟؟خانم اوباما-کاملا  چون من د رسلامت فکرویک فرد معمولی هستم – گاهی میابیست مسیر اعوض کنم به این خاطر که شما میدانیدمن نیاز به خوشحالی وسرحال بودن دارم- دراین سمت به خاطر........ ولی خان محترم ثواب شما دوبرابر وگناه شماهم دوبرابر محسوب میشود-کینگ- ایا دراین سمت خوشحال هستید؟؟-خانم اوباما- بسیار درایت سمت خوشحال هستم- ومن از مردم که با انها ملاقات کردم مقدار بسیار زیادی  انرژی گرفتم-و  من چگونه اتفاقات را ارزیابی کنم.... وهمچنین یاد گرفتم ان تجربیات را درطول مسیر انتخابات بکار گیرم- فقط همین؟؟!!من مداوم جوک میگویم که میتواند دوکار بیهوده باشد؟؟!!- درست؟ من به اخباری گوش میکنم که همیشه میگویداقای باراک درحال باختن است- درست؟ خوب شما به جای اقای باراک پاسخ داندان شکن را بدهید!!؟- واین یک بدبختی است- کارها درست انجام نمیشود؟ ومن کم میاورم- ومن دریک مسیر مختلف افتادهام که دارم انرا تجربه میکنم ایا شما میدانید؟؟ مردم دریک فضای باز هستند- ایا این فقط برای امریکائی ها است؟؟!! .تنها مداوم اخباررا گوش میدهند- انها هنوز تصمیمی نگرفته اند- مردم بادقت وکنجکاو هستند-مردم دراک وفهیم هستنتد ومن باید افکارم را تنظیم کنم-خوب –من هم درهمین دنیا زندگانی میکنم- دریک جهان واقعی- ومن تاثیرپاسخ دادن به خواسته مردم را از طریق پاسخی که انها به من میدهند ارزیابی میکنم- فقط پاسخ مردم امریکا؟؟!! من فعالیت میکنم واین مطلب را قبلادرباره خودم گفته ام من112 درصدی هستم ومن احساس موفقیت نمیکنم مگرانکه هرکاری با میزان 112 درصدی انجام داده باشم؟؟؟!!- کینگ هرکاری که شما انجام دادهاید؟- خانم اوباما- درست- وهرگاه بچه ها را تربیت ورشد دادم وهرگا ه بر روی موضوعی کار کردم ومسئول ان بودم وزمانی که دربیمارستان کار میکردم- منظورم این است واین طور فکر میکنم که به هرکاری که وارد ان شدم- چنین بودم واین طبیعت من است- اگر شما ازمادرم بپرسید ایشان به شما خواهد گفت من همانطور هستم که درسن دهسالگی بودم- ومن الان احساس وظیفه میکنم که شمامورداحترام دیگران واقع شوید ویامانند شما ازکسی هدایائی دریافت کرده باشید ویا به شما فرصتهای برای کاری داده باشند وشما مسئول رسمی ان وظایفها باشیدومن سعی میکنم این ارزشها را به دخترانمان انتقال دهم- ما درباره این موضوعات باانهاصحبت میکنیم ودرهمین روزها ما درباره شناخت وانجام بهترین کارها وبا شهامت پا به جلو گذاشتن گفتگو ومحاوره میکنیم- بایدمواظبت کنید که دنیا اتش نگیرد- وبایدبه انجایگاهیکه انتظار دارید برسید زیر این کار بهمان سادگی است که ساحل را میشود به راحتی دید-عجب- واین احساس من بعنوان خانم درجه اول امریکا است من همانطور که شما میدانید مایل هستم که هرگاه بعقب نگاه میکنم وباخودم میگویم با استفاده ازاین فرصت کارهای اساسی وبسیار مهم انجام دادهام-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99