سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان- بخش هشتم- اخلاق بردونوع است- اخلاق سیاسی- اخلاق ارزشی- اخلاق ارزشی تمام ابعاد ارزشی ان مستقل تعریف میشود وتماما وجوه یک منشور هستند وهر خصلتی باید ازتمام وجوه این منشور عبور کند مثلا منافع به اصطلاح تمام وجوه اخلاقی دریک بسته است- اخلاق سیاسی چند بسته است بعضی وجوه ارزشی دریک بسته هستند ودریک بسته دیگر منافع بارزشهای دیگرجمع میشود وبرارزشهای دیگر سایه میاندازد همیشه رندان ان بستهای که بعضی ارزشهای اخلاقی دران قرار داردنشان میدهند ونورافکنی بر بسته دیگر میکند وبسته دوم را بامهارت بیان میکنند که تاثیر گذارباشد وبراساس شرایط وزمان تغیر میکند ولی شناخت ان کاری بس مشگل است تا خود را بخوبی اشکار کنددر زمان حضرت موسی علیه السلام وهم چنین حضرت عیسی علیه السلام ر اه نجات در فرار است وبرعکس دراسلام راه نجات درمبارزه است- تمام فرق اسلامی به این دکترین معتقد بودند وبه ان عمل کردن- مهمترین چالش بین فرق اسلامی بین امام حسین علیه السلام ویزید رخ داده است البته گروه سومی هم موجود بودند که جناب حربن ریاحی جز ان گروه است به قیام ومبارزبه معتقد نبودند به مصالحه وسرانجام انتخاب مردم را تعین کنند میدانستند لذا به امام گفت شما بامن به کوفه بیائید چناچنه مردم یزید رانتخاب کردن شما برگردید وچناچه شما رانتخاب کردن من سپاه رابه شام میبرم وجواب یزید را میدهم امام علیه السلام با حربه کوفه رسیدند وخواستند درانجا اطراق کنند که ابن زیاد علیه لعنت نپذیرفت ومردم هم هیچگونه عکسالعملی رانشان ندادند که کارشناسانانرا تضعیف ولایت شیعیان نام بردهاند چون خرید انسانها از زمان معاویه شروع شد واکثریت خود رافروختن ولی مذهب را به خود میزدند البته مایل به کشتن امام علیه السلام نبودند ولی مجبور شدن- امام برای انکه شوک راوارد کند ونشان دهد درراه خداوند تا چه حد بایدایثار کرد ان صحنه دلخراشترین تابلوی انسانی را بوجود اورد که تا ابدبقول کارشناسان امت را بدوپاره کرد جامعه شیعیان برای ابد متحیر کرد نور خود رانشان داد وبه بن بست رسیدنودرشک وشبهه رابرای طرف مقابل ایجاد کرد لذا طرف مقابل بر اساس قومیت وفرهنگ وملیت ودکترین خوداش شروع به بازسازی صحنه مطابق ارزشهای که بوجود اورد کرد تا ازابهت قضیه کاسته شود وخود را محقق نشان دهد گرچه بعضی از دانشمندان خود انها به جنایت اعتراف کردند ولی این مسئله ارزشی پیدانکرد مداوم بدنبال کاغذ پاره هائی هستند ولو به دروغ باشد انها را تبرئه ومحقق سازد که متاسفانه این نهج درجهان بسیارمتداول است رسیدن به حقایق را بسیار مشکل وطولانی میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی