سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان- بخش هشتم- اخلاق بردونوع است- اخلاق سیاسی- اخلاق ارزشی- اخلاق ارزشی تمام ابعاد ارزشی ان مستقل تعریف میشود وتماما وجوه یک منشور هستند وهر خصلتی باید ازتمام وجوه این منشور عبور کند مثلا منافع به اصطلاح تمام وجوه اخلاقی دریک بسته است- اخلاق سیاسی چند بسته است بعضی وجوه ارزشی دریک بسته هستند ودریک بسته دیگر منافع بارزشهای دیگرجمع میشود وبرارزشهای دیگر سایه میاندازد همیشه رندان ان بستهای که بعضی ارزشهای اخلاقی دران قرار داردنشان میدهند ونورافکنی بر بسته دیگر میکند وبسته دوم را بامهارت بیان میکنند که تاثیر گذارباشد وبراساس شرایط وزمان تغیر میکند ولی شناخت ان کاری بس مشگل است تا خود را بخوبی اشکار کنددر زمان حضرت موسی علیه السلام وهم چنین حضرت عیسی علیه السلام ر اه نجات در فرار است وبرعکس دراسلام راه نجات درمبارزه است- تمام فرق اسلامی به این دکترین معتقد بودند وبه ان عمل کردن- مهمترین چالش بین فرق اسلامی بین امام حسین علیه السلام ویزید رخ داده است البته گروه سومی هم موجود بودند که جناب حربن ریاحی جز ان گروه است به قیام ومبارزبه معتقد نبودند به مصالحه وسرانجام انتخاب مردم را تعین کنند میدانستند لذا به امام گفت شما بامن به کوفه بیائید چناچنه مردم یزید رانتخاب کردن شما برگردید وچناچه شما رانتخاب کردن من سپاه رابه شام میبرم وجواب یزید را میدهم امام علیه السلام با حربه کوفه رسیدند وخواستند درانجا اطراق کنند که ابن زیاد علیه لعنت نپذیرفت ومردم هم هیچگونه عکسالعملی رانشان ندادند که کارشناسانانرا تضعیف ولایت شیعیان نام بردهاند چون خرید انسانها از زمان معاویه شروع شد واکثریت خود رافروختن ولی مذهب را به خود میزدند البته مایل به کشتن امام علیه السلام نبودند ولی مجبور شدن- امام برای انکه شوک راوارد کند ونشان دهد درراه خداوند تا چه حد بایدایثار کرد ان صحنه دلخراشترین تابلوی انسانی را بوجود اورد که تا ابدبقول کارشناسان امت را بدوپاره کرد جامعه شیعیان برای ابد متحیر کرد نور خود رانشان داد وبه بن بست رسیدنودرشک وشبهه رابرای طرف مقابل ایجاد کرد لذا طرف مقابل بر اساس قومیت وفرهنگ وملیت ودکترین خوداش شروع به بازسازی صحنه مطابق ارزشهای که بوجود اورد کرد تا ازابهت قضیه کاسته شود وخود را محقق نشان دهد گرچه بعضی از دانشمندان خود انها به جنایت اعتراف کردند ولی این مسئله ارزشی پیدانکرد مداوم بدنبال کاغذ پاره هائی هستند ولو به دروغ باشد انها را تبرئه ومحقق سازد که متاسفانه این نهج درجهان بسیارمتداول است رسیدن به حقایق را بسیار مشکل وطولانی میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99