سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر بعضی مسائل- نظریات شخصی است یکی ازمسائلی درغرب ایجاد شک وشبهه میکند- عدم درک دقیق  حقایق الهی است-یک دانشجوی انگلیسی ازمن سئوال میکرد درزمان قدیم حضرت موسی علیه السلام با ده فرمان میخواست روح عظیم شناخت انسان سیراب میکند ایا میتوانست وچرا خداوند معارف عظیمی به این انسان نداد درحالیکه روح بسیار کنجکاو وعظیمی به انسان داد  وچرا انسان خداوند انسان درمشکلات رهاتاشهید شود وان قدرت چه موقعی میخواست خرج کند- این یک واقعیت است معارف الهی بسیار اندک  وساده است ولیبسیار پر ارزش اسنان را پاک میکند ونورانی میکند که مایه تعجب انسان میشود بعنوان مثال حج بسیار ساده است وبیانات هم بسیار ساده است ولی عجیب است که تاثیرات درازمدت زیادی  دارد وانسان بایم ملحد فرق اساسی روانی پیدا میکند استاد انگلیسی این مسئله مطرح کردند وجواب زیبائی دادند که اتفاقا حضرات پیامبر اکرم صلولتاله علیه والهع والسلم وعلی عیله السلام تاکید زیادی دارند که انسان توسط علوم تجربی وشناخت روح ول بسیار اندک است به پیچیدگی میرسد وتنها توسطبا خداوندمنان مشکلات روحی اش حل میشود ایشان میفرمودند به کوهساتان سردبروید واثار جدید روحی ازمایش کنید وبه استوا بروید تاثیرات راببینید وانسانها بانژاد مختلف برخورد داشته باشید که من تاکید میکنیم با نژآد یهود برخورد داشته باشید واتفاقثا خود قران ازلحاظ اعجاز ادبی وکلامی میتواند روح انسانی اشباع وپیچیده کند درغرب روانشاسالن بسیار پیچیده موجود هستند یک دانشجوی انگلیسی میگفت من درهمسایگی ام یک فرد انگلیسی بود چهار سال ازمن بزرگ تر ورشته برق میخو.اند ودانشجوی ژنی دانشگاه بودوهروقت ازدانشگاه بهمنزل میامد یک چیزی ساخته بود وزیربغل یود که پیچیده بود ومن تحت تاثیر اوعلاقمندبهبرق شدم ودرسال دانشگاه ایشان تغیر رشته داد به روانشناسی ومن ÷یش اورفتم ودلیل را جویا شدم ایشان به من گفت روی صندلی بنشین وبه حیاط وان درخت توجه کن ومن نگاه میکردم وناگهان گنشچگشی امد وروی شاخه اول نشست جیگ جیگ  وبال تکان دادورفت رذوی شاخه دوم همین کار راکرد ورفت روشاخه سومکه کنار ان یک گیره بود که روی ان یک ظرف پلا ستیکی بسیار کوچگی بود وایشان رفت انجا مقداری مثلا ارزن ریخت توی ان ورفت وگنشچگ خورد رفت وچند دقیق بعد بازگشت وعمل ادامه پیدا کرد ومن گفتم این که کار مهمی نیست ایشان گفت عجب من دوسال زجر کشیدم تا توانستم این کا را بکنیم ومنهم که الان سالسوم برق هستم از ستال دیگر کلاس اول روانشناسی خواهم خواند درحالیکه مشکلات روانی مداوم زیاد میشود – نفس امرات به سو مادرحد محدود انرابیشتر میدانیم وری ان تکیه میشود ولی وسیعتر ازان است روح مداوم نق میزند وبرای خود ضرویاتی میطلبد که روح را ازخلوص گشتن باز میدارد وسرانجام راه رابه سمت تشخیص خوداش که بیشتر ازجامعه گرفته است کج میکند وعلم الهی را ضعیف میبیند وبه همین دلیل است اقایان برنده میشوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99