سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی برسیاستهای ارتیستیک غرب- سیاست های امروزه غرب عموما مانند فیلم هایشان- مانند یک نوشیدنی های گاز دار است که بیش ازانچه در واقع دارا هست نشان میدهد شعارها وبیان واقعیتهانه شفاف است ونه انطورکه بیان میشود حقیقی هستند- وبسیار تکراری وکلیشهای که نخ نماشدهاند- واکثر باترس وتحمیل میخواهند روحیات افراد راتخریب کنند وزیر مجموعه بازی های سیاسی کلان گذشته هستند—ترکیبی از مقدس سازی وبیانان موثر وتخریب را تشکیل میدهند که بسیار مواقع خنده دار وبچه گانه هست- وچنین وانمود میکنند که مسیر جریانات کشورها را ازنزدیک ودقیق رصد میکنند وبه کنه مطالب بخوبی پی میبرند وبا حرارات درباره ان صحبت میکنند که ابدا ایجاد انگیزه قوی وتاثیر هیجان اوری هم نمیگذارنند- درباره کشورهادی مانند ایران عزیز که ازیک تمدن درخشان وسابقه داروقتیکه ربرو میشوند نقاطی را درنظر میگرند ومداوم با قدرت ونیروی تمام انهارا برجسته کرده وروی ان مانور میدهند ولی بخوبی قابل لمس ودرک استکه جز تلف کردن زمان وپول وانرژی بخصوص جریانی را که انتخاب کردهاند که بسیار احمقانه است واز هیچ گونه تفکر منطقی هم برخوردار نیست تنها به این علت که گوینده ا زیک کشور صاحب نام وثروتمند وقدرتمند نظامی است ودارای دانشگاهای معتبر است این تلقی را بوجود اورند که درمسائل سیاسی ان کشورها صاحب اطلاعات وتخصص هستند وزا شناخت علمی بالائی برخوردار میباشند وخود ر درسطح قهرمانان سیاسی معرفی کنند درحالیکه درعمل- بیچارگی وبدبختی ومصیبتزده دردرک وفهم سیاسی ازان کشورها بخوبی اشکار ومبرهن است- ویک مدیریت ابکی را اشکار میکنند- انان با ترفند های نمایشی رسانهای وبا ایجاد احساسات وبیان خاطر ات حساب شدهایکه ئرحافظه افرزاد برای خود جائی باز کند بخصوص از تکنیک میناتوری فن بیان- وافسانه سازیدر یک چالش سیاسی جدیدی را رقم بزنند که پر از ماجرا باشد- که در عمل دقیقا ازتاکتیکهای زمان رنسانس ویا هنر نوع انقلاب های ادبی وسیاسی و هنری وغیره سود بجویند درحالیکه مخاطب انهایک ایدلوژِی فنا نا پذیر بسیار زیبا درتمام ابعاد که شاهکار الهی است که قدرت شگرف انگیزی درایجاد هیچان وانگیزه متعالی وتفکر خلاق را دار است چه درفکر وچه درعمل واجرااشتیاق شدید مردمان را بجود خواهد اورد وانهم در یک شرایط سخت وناهموار سکان هدایت را بعهده گرفتهاستمیخواهند فرصت معرفی کردن خود اشرا نداشته باشد با نقزدن های سیاسیوایجاد طوفان های دندان قورچه ای ستون فقرات انرا خورد کنند وپشت یک نقاب سطح صاف که به نظر براق میرسد مانند یک صدف توخالی چون یک سر بازترسوئی گارد شاهان که در زیر زره وکلاخودخودر درسطح شوالیه نشان میدهد معرفی کنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99