سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دراحادیث- سه صفت منفی است- کذاب=دروغگو- دجال= فتنه گر- سو ء خبیث = ته خباثت وپلیدی - این سه صفت درچاپلوسان است-باط لرحق جلوه میدهند وحق را باطل جلوه میدهند برای مطامع دنیایی- این شهوات مذموم دنیایی-خیلی سخت است که از ان خلاص شد- در کتابی میخواندم که حاکم سنی پولی داد به یک عالم سنی که بروبه مشهدودربارگاهامام الرضا علیه السلام یارت کن ودعا کن که مشکل من حل شود ایشان همین کارکرد تعدادی از افراد سنی بودند دربارگاهبودن گفت شماشیعه شدی گفت خیر گفت امام الرضا علیه  السلام به امامت قبول داری گفت بله-تقیه میکردندچون مقداری فضا باز شد- مقداری هم حقایق گفته شد درزمان  رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلمبشریت  دنبال مطامع دنیایی  وکسب قدرت  وریاست ودیگرلذتهای دنیای بودند فرهنگ غالب جهانی بوده است-عربستان هم همان  فرهنگ رادارد بخصوص که عربستان تنها تعدادی  شهوات دارد نمیتواند دلبکند  فرد باید اول تزکیه وخالص شودوبعد لذتهای معنوی  مادی مشروع داشته باشد تاامروز کشوری که خالص شده باشد نیست-لقب صدیق  وفاروق بهحضرت علیه علیه السلام از جانب الهی داده شده است- درروز  محشر خداوندمنان کلید بهشت وجهنم به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدهد وایشان به حضرت علی علیه السلام میدهد زیرا هم صدیق است وهم فاروق است یعنی پرونده احاد جن وانس را میداند ودرجات انهاراهم میشناسد- چنین کسی  ولایت برمردمان وجن دنیای چیز مهمی نیست  اقایان پستان بهتنور برای توحید میچسبانند- چرا اینجا ساکت هستندکه شخص خداوندمنان باید اینکارابکند-بله مفصل داریم که شخص نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مشکلی داشته است ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم فرموده است اخلاقت راخوب کن نماز یادبخوان وروزه زیادبگیروگاهی  فرموده است به مادرات زیاد رسیدگی کن- فرد گفته است مادرم مرده است فرموده است برای ایشان نذر کن وسرفبر  ایشان برو ازایشان درخواست کن  وگاهی به خاله ات توجه زیاد کنوگاهی خداوندمنان  را  قسم به علی علیه السلام بده- اصحابی دروغ بستند  از  برای مطامع دنیایی چاپلوسی کردند وحدیث جعل کر دند وانهایی که میدانستند حق چیست قبول کردند درنزد خداوندمنان-نه تنها صحابه نیستند بلکه شربریه شرورترین مخلوقات هستند-خوب دروغ میساختید که فرشتگان گفتند هربارما چهره اقایان را میبینیم روشنایی بیشتری د اریم یا حورالعین یکجلسه سرود وترانه برای اولی میخواند وبعد برای دومی میخواند-


 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0
شهریور 0
مهر 0
آبان 0
آذر 0
دی 0
بهمن 0
اسفند 0
فروردین 1
اردیبهشت 1
خرداد 1
تیر 1
مرداد 1
شهریور 1
مهر 1
آبان 1
آذر 1
دی 1
بهمن 1
اسفند 1
فروردین 2
اردیبهشت 2
خرداد 2