سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بازی تمام شد-خانم تاجر که در انگلستان روی کار امد- یک تاکتیک تهاجمی را نسبت به شوروی در پیش گرفتکه روسها درحقیقت میخواهد سر ما ودنیاشیره بمالنند ولی اهداف دیگری دارند که مخفی است ومانند ما روراست نیستند؟؟!! تقزیبا یک سنت شکنی درسیاست انگلستان بود ومطبوعات هم عکسی از خانم تاچر با دختر خردسالاش درکنار دریا درحایکه مایو دوتیکه پوشیده بودمنتشر کردند که انهم وجه التزامی داشت برخلاف سنت دیرینه سیاسی رسمی انگلستان بود من از حرفهای او چیزی سردر نمیاورم جز انکهشوالیه گری کند یاد حربف یکی استادان در دانشگاه شیراز افتادم که سیاسیت انگلستان اینطور احساس میشود برای بر طرف کردن ضعفهایش به سمکت تاکتیک های مدرن چرچیلی میرود-قبل از کریسمس در راهروی دانشگاه لندن من بودم یک دانشچوی انگلیسی از ایشان پرسیدم شما چه میخوانی گفت علوم سیاسی- گفتم از صحبت های خانم تاچر چه میفهمی گفت من هیچ چیز نمیفهم- فلیم های والت دیسنی را درباره گربه وموشه دیدی گربه مداوم موش را دنبال میکند اخر فیلم گربه یک چشمک میزند وبالباش دروزبانش میچرخاند یعنی الن دلی از عزا درمیاورم وموشه هم به سوراخ رفته است انگلسیس وروسیه هرکدام خود را گربه میدانند ودیگری را موش واین باز ی را برای ما وشما انجام میدهند توی فکر زیاد نباش-توی کریسمس حملات خانم تاجر شروع شد سفیر روسیه به روسیه رفته بود برای تعطیلات رفته بود خبرنگار بی بی سی به سراغ سفارت روسیه از یک جوان کاردار فئق اش سی سال مساحبه کرد من ماتم زد این فرد کسی باید در حد انیشتین باشد- از او سئوال کرد نظر شما چیست ایشان گفت خانمک تاجر دتانت( ارامشی که جنگ سرد را ازبین ببرد)را مداوم نقض کرده داست ما درتعطیلات کر یسمس هستیم وما این نوع سیاسیت هارا خیلی خوبب بلد هستیم وبعد از کریسمس جواب محکم میدهیم من هم جا فهمیدم انگلستان دود بدون اتش دارد- جوابی انگلستان نداد تا بعد از کریسمس پرودا جواب محکی داد کمونیستهای انگلستان انگلیسی انرا باتعداد فراوان تکثیر کردند و در پاسخ ته چاهیانگلستان برای منمن معلوم شد هرکدام پنجاه درصد حقد دارند وبقول حضرت علی علیه السلام به همین علت باطل میتواند باقی بماند سکوتی عجیب سیاست انگلستان را فرا گرفت که روسیه این اطلاعات را چگونه بدست اورده است وسرانجام ان بازی ها امروز بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99