سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- - -نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای امام اعظم رحمت الله علیه- بخش نهم-بعد از پیروزی مسلم انقلابیون مصری که سرانجامجناب عبدالناصر قدرت را در دست گرفتجلسه ایشان با برادران اخوان الملسین ترتیب داد بحث ای زیادی شدوسرانجام جناب عبدالناصر فرمودند مصر بشدت عقب افتاده است وازهمه اقشار بدتر کشاورزان هستند لذا ماباید سریعا دست بکار شویم من پس از مطالعات به این نتجه رسیدیم که باید اصلاحات ارضی کنیم وسپس به سمت سوسیالیسیم حرکت کنیم زیرا ممکن است مردم تحمل نکنند وانگلیسیها از این فرصت سو استفاده را ببرند .انقلاب را واژگون کنند- اخوان المسلین سخت مخالفت کردند وفرمودند که منا بیادبه قوانین اسلام ایمان وسپس توکل کنیم ومردم مصر راههم ماهدایت انها وراضی کردن انها را بعهده میگریم این ملت تا امروز تحمل کردند حال که ببینند که شخص دارد برای انها کار میکند مسلما هم تحمل میکنند وهم پشتیبانی میکنند ودر ضمن به اعراب ارتجائی که از انقلاب ما وحشت میکنند خوراک میدهید وما درجهان عرب واسلام تنها باقی خواهیم ماند – درست میگفتند من نمیخواهم وارد اقتصاداسلام شوم که کمی پیچیده است وازانواع شگرد ها استفاده میکند ولی هسته اصلی اقتصاد اسلام بر دوبخش دولتی وبخش خصوصی است وبخش خصوصی از ازاهمیت فوقف العادهای دراسلام برخورداراست وکمی هم راجع به انفال بگویمدرک ضعیف زمان تصور میکرد که اقتصاد یک امرسادهای است ومدیریت اقتصاد هم ساده است بقدر مدیریت بخصوص مدیریتاقتصاد مشل است که امروزه درغرب مدیریت اقتضائی را قبول دارند یعنی هرلحظه شرایط روز رامیسنجند وتصمیم میگرنند همان طور که در ایش وطرحهای تاکتیکی نظامی میگویند تمام این دروس نظامی فقط برای این است که فرمانده خالی از ذهن نباشد وارایش اولیه را بتواند بدهد وطرحها بیاد در روی زمین تاکتیک خور پیاده شود ونبوغ واستعداد انجا باید بگوید چه بیادکرد وحتی دران درحمله میشود تغیرات عمده داد-واگر استعدادونبوغ نباشدوطرف مقابل انرا داشته باشد بهترین تاکسین نظامی باشد شکست میخورد لذا برای انکه اق45تصاد اسلام شکست نخورد انفال است وانهم نبوغ واکادمیسینی مثل پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم بتواتند فرد فرد ویا دولتها ویا گروها بر اساس علم ومسائل روز کمک اقتصادی بکند لذا تنوع بی حد دارد لذا میتوان مقداری از نفت عربستان را مجانی به مسیحیان روسیه بخشیدوایشان در زمان خودشان استفاده از جنگل وخار ونمک وپرندگان و.مانند انرابرای افراد مباح کردند بشرطی که برای خوداش واهلبیاش ورفع معیشتاش استفاده کند وخودشان هیچ استفادهای نبردند وبرای مثل امروزی است وحق این بود که جناب عبئالناصر حرف اقایان قوبل میکرد واصلا قران توکل راپس ازبیان احکام اورده که به این احکام اعتماد وتوکل کنید نه انکه عمل کنید و توکل کنید حکم ا ش بعدا درست میشود-   برادران اخوان امسلمین فرمودند وشما ختلاف را ایجاد کردید ما باشما وارد جنگ نمیشویم وهمیشه از فتوا خودمان دفاع میکنیم وفتوا شما را مردود اعلام میکنیم- متوجه ظعف مذهب اهل تسنن را بخوبی درک کردهاید جناب عبداناصر سوار بر اسب بازنده بود زیرا ایشان جزو اصحاب رای شدند مانند قصاص نکردن خالدوبن ولید واخوان المسلمیثن جز اصحاب حدیث شدند که جهان اسلام به این سمت گرایش پیدا کرده است وعجیب است تا حدودی لفظی است وجنگ حتمی است وسائل خوداش راهم ایجاد کرد حال فرض میکنیم ک.ار عبدالناصر درست بود- لذا میابیست از جنگ پرهیز میکرد ومیرفت مشکلات مرد م تا حدودی قابل قبول حل میکرد ئسپس یک ارتش کار امد هم میساخت مثل کانال سوئز پیش امد زمانش تمام شده بود وبه مصر هم سهم قابل ملاحظهای گفتند میدهیم ایشانمیبایست قبول میکرد نه انکه تحریک احساسات کند وجنگ را بوجود اورد و از چاله به چاه بیفتد اگر روسیه کمکم نمیکد چه میکرد تا زمانیکه خروشجف بودمحلی از اعراب بود وبرژینف که امد میابیست شصتاش خبر دار میشد اول ایشان یهودی بود ودرثانی انهمه امیتازی که از غرب گرفت صدای غرب دراورد بگذار تا نابود شود حتی استاد دانشگاه لندن تعجب میکردکه عبدالناصر موضوع رانفهمید وبچه های دبیرستانی انگلستان موضوع را بخوبی در ک کردند و ایشان سشیل یهودی به سمت اسرائیل سرازیر کرد حتی دانشمندان اتمی سطح پائین د رهرحال اینها یهودی وروسی بودند روسها حاضر نبودند که انها با اسلحه روسی گشته شوندتظمینهائی موجود بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99