سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سایت - سفر نوشت- جناب اقای علی خانی  سفری به ژاپون داشتند-  نگرش من  را به ژاپون تاحدی تغیر داد- درژاپون اگر قطار دو دقیه بیشتر دیر بیاید- یکنفر برای خود کشی  خودرا دریل قطار قرارداده است- واخیرا همه حفاز قاباقبولی رای قطار درست کردند-دلیل اول  به نظر حقیر حقوق کم است که بعدا شرح میدهم باسد دوبرابر شود مداوم شهررا زیباکردن وتوسعه دادن وفرلوانی کالا از جهان انهم گران نسبت به حقوق- جالب است  برا ی کالای امریکا-حدی قائل شدند ولی دربازراها قاچاق وارد میشود دزد که ازدزد  بزند- شاه دزد است- درثانی تکنو لوزی  امروزه به جای انکه واقعا مسائل انسان را   اسان کند بدتر کرده است- زیرا تعدادکارگر کم شده است وچون کار پیجیده میکند گران شده است ودرجهت ارزانتر کردن گام نمیزنند وبایدبرعکس تصور باتکنولوزی سریع عمل کرد چون سرعتاش زیاد است وکاری یک نواخت بودن استراحت وصحبت کردن -وخستگی درکذدن است لذا  دبرای ظهر باید به  رستوران برود وبرای رفع خستگی از هشت شب تا بوق صبح انواع تفریحات مثبت ومنفی وجود دارد که افرادگاهی تا نیمه شب بیرون هستند-من تصور میکن در جزایر باشند ارامش بهتری دارند که درحدود هفتهزار  جزیره دارند که درمجموع به اندازه استان کرمان وسیستان وبلوجستان است- درقدیم حکمران های کشورهای غربی  ک بارعام داشتند وبه مردم فقیر کمک میکردند-جناب حضرت اقای امپراطور هم باید خیریه داشته باشد وهم بارعام دهد وهم ریس خیریه دولتی شود- حقوق  بطروکلی بین دوهزار تا سه هزاردلار است که قاطب همردم چنین حقوقی دارند-کاردوم وسوم انسان را واقعا فرسوده میکند درجوانی درک نمیکند ولی درسنین بالا ازاردهنده است - هر 125 ین یک دلار است تخم رغ ارزان ترین مواد غذائی است-هرپنچ تای ان- دو دلار است سیب هرکدام دو دولار است انبه درافریقا مفت است خیلی درخت خیابان نبه هستند  هردانه یازده دلار است سوپ در رستوران بین چهارصد تا پانصد- ین است خوراک از هزارن به بالااست میشودبخوبی درک کرد سعی کردن موادغذائی  ارزان باشد- از ساعت هشت شب غذائی که موادصبح ویاظهر تهیه شده است ارزش غذائی ندارد-هرکس مایل باشد حتی کمتراز نصف فروخته میشود- فرض کنید حقوق دوهزار دلار باشد- میشود250000- ین- درماه فرض کنیم غذا وشام درماه برای- برای یک خانوداه سه نفزه

 یک خانوسه نفر  دردو وعده در روز   غذا  هروعده 250 ین تصور کنیم- ضرب در دو وضرب در  سه    وضرب در سی- میشود 45000 ین- وهر روز یک سیب-   250 ین ضرب در سه وضرب درسی میشود 22500 ین  سرجمع 70000   در حدود چهل درصد حقوق میشود- ژاپون گرانترین حمل ونقل دارد از یکجا به بازار ماهی فروش ه هشت هزار ین با تاکسی است ارزانترین  حمل ونقل قطار است نه  مترو- برای یک ماه درحدود 60000 ین است انراهم برای  یکنفر حساب میکنیمدرحدود ین-130000 که نصف حقوق میشود-خانه بسیار گران است  یک تخت درهاستل درخوابگاه حداقل هشتاد دلار است هتل کمتراز  صد دلار نیست - نکته دیگر معابد است که مردم دریک لوح چوبی حاجات خودرا مینویسند-درجای خاصی انرا  اویزان میکنند هیجکس ایراد نمی گیرد وبایدمعلوم کنند کدام معبد مناسب است اما اگرمادرجمکران نامه راد دوسط چاه بیاندازیم اولا کسی مطلع نمیشود ودرثانی کاغذ برای موجودات ذره بینی مفید هستند البته امام الزمان حاجات رامیداند بیشتراینامر جنبه روانیداردذ یکمقدار رسمیت بخشیده است هم خداوندمنان وهم خداوندمنان برای  امامخود ارزش فوقالعاده داده است که نقش واسطه دشته باشد چون قائم المقام الهی است مانندمعاونین ادارات- وایات الهی هم تاکید برهمین مسئله دارند- خیابان  زیباکردن -  مسائل دنیائی حل کردن به تنهائی کافی نیست مسائل روانی وروحی  که ضعف های روحی به مراتب سخترازمسائل مادی است به ان باید توجه کرد- کهدرحقیقت حل ان ازعهده بشر  امکان پذیرنیست- تنهادررابطه باخداوندمنان قابل حل است- وباید سعی کرد بهترینطریقت در رابطه باخداوندمنان پیدا وکشف کرد انشالله گام هائی دراین رابطه برداشه شود-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0