سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جریان خطبه فدکیه-درباره این خطبه وعلت بیان این خطبه از طرف حضرت زهرا علیها السلام ارائه نظریات مختلف شده است- وهنوز به اوج خود نرسیده است- حضرت ایت الله مرحوم شهید دکتر مرتضی  مطهری رحمت الله علیه واله والسلم- علت ان دفاع از حق وحقوق میداند ولو اندک باشد از پس از رحلت جانسوز  پیامبر اکرم صلواته الله علیه-و- اله والسلم- تا روزظهور منجی  بشریت مداوم حقوق افراد مسلمان خورده خواهد شد وکسی دم نمیزند یا فریب میخورد ویا قدرت مبارزه ندارد- وحاضر نیست از حق خود دفاع کند وایشان از  بدنبال دفاع حقوق مسلمانان ایرانی وفلسطینی برامدند وشهادت ا مام حسین علیه السلام درهمین رابطه تفسیر کدنددو امر به معروف ونهی از منکربود- که امربه معروف خلافت .وامامتعلی علی علیه السلام وحق مردم برای هدایت کامل ونائل شدن به بهشت-بیان کردند استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم -عبدالله زبرجد رحمت الله علت ان عزل ابوبکر میدانند- زیرا درحدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله است- علیه واله والسلم است- هرکس دروغ مهمی را بگوید واز روی عمد باشد تا توه نکرده باشداز هرنوع شهادت ودستور ملغی است وعزل میشود وحق پذیرش هیچگونه شهادتی رانخواهد داشت وهیچگونه دستور نمیتواندبدهد- مگرانکهتوبه کند .مدتی مسلمانان ایشان نظارت کنند که توبه نصثوح کرده است  واگر فردی کاردان است برسرپست برود ایشان اثات کردند ابوبکر دروغ گفته است- وبه سادگی قابل اثبات است زیرا سندفدک را خودایشان نوشته استوبه حضرت فاطمه صلواته وسلامه الله علیها داده استوهیچ اعرابی راندیده استوحضرت جبرائل علیه السلام را کنار رسول خدا صلواته الله ععلیه واله والسلم دیده است پیامبر اکرم صلواته لله علیه واله والسلمفرموده است جبرائیل علیه السلام ازنزد خداوندمنان امده است ودستور داده است که باغ فدک بعنوان هدیه به ایشان داده شود- اگر کسی از کودکی در جریان مذهب باشد دستورات مذهبی  بری عمل کردن اسان است ولو سختی هایئی ئاشته باشد ولی اگر درسن بالاباشد کمی برای انها سخت است- خیلی همت میطلبد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند ما انبیا که جمع بستن را  هنر رسول اکرم صلواته اللهعلیه والسلم میدانند که طلا ونقره برای عموم نمی گذاریم-ولی علم ودین نجات بخش میگذاریم بحثی  از مزرعه-خانه وباغ نبود که اقای ابوبکرانرا اضافه کرد حضرت یعقوب علیه السلام بیش از هزار شترداشت که انهارا برای مسافرت وشخم زدن وبارکشیدن کرایه میداد وشیرانها  وپشم انهارمیفروخت وگاهی برای گوشت انهارامیفروخت -هرگز انها رابه دیگران نداد- شیر شتر بسیار گران بود وخوشان بخاطرانکه فقرا نمتیوانندبخرند باوجودانکه بسیاربخشنده بود شیرا برخود به اصطلاح حرام کرد یهودیان درشیطنت دسته همه را بستند افرادی دیگر برای انها میخردند ومخفیانه میخوردندولی میگفتندکه ماهم شیر شتر راحرام کردیم-ومیخواستند برای کوبیدن دین اسلام بهانه درست کنند مومنین نبایدشیرشتربخورند -که قران جواب انهاراداد حضرت علی علیه السلام درطول عمرش نه گندم خورد ونه عسل خورد  وغذایش بسیارساده بود که اغلب افرد  خوراکشان بهتراز ایشان بودوبافقر همساز بود ولی نفرمودند شما گندم نخورید- درضمن خطیبه فدکیه اصولهای مهم  اسلام مطرح شده است که ان عظمت میدانست درطول تاریخ انهارا تحریف میکنند- خواستندوجه درست انهارا بیان کنند ودرضمن مقام اهلبیت که چندین روایت از ایشان درحق خوداش وحث اهل بیت بیان شده است کهخودرامنجی این امت میدانندبعنوان نمونهحضرت فاطمه سلام  اله علیها وصلواته علیه میفرماید- ومن ان کیمه نیکوی خداوندمنان هستم-( الفضائل/80) باز میفرمایند-ما وسیله ی ارتباط خدا با مخلوقاتیم(دلائل ال امامه/32) باز میفرمایند- (ومائیم برزگزیدگان خدا وچایگاه پاکی/ ارشاد شیخ مفید)1/270) وباز میفرماید(وما  دلیل های روشن خدائیم؟ارشاد شیخ مفید/270) وباز میفرمیاند-وما وارثان پیامبران الهی هستیم/ارشاد شیخ مفید/1/270 وباز میفرماید- خداوندمنان اطاعت از ما- اهل بیت علیهم اسلامالله اجمعین- را برای ایجاد نظم وهمبستگی درمورد مردم قرارداد-/بحار الانوار29/223)

وما

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99