سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاه انتقادی به کتاب حماسه مقاومت- بخش دوم- نویسنده اشرف دهقان-در اوائلی که به جبهه رفتم- اولین شبی که درچادر کنار شهید مهندس ظال انواربودم - ناگهان صدائی مانند هواپیمای بوئینگ هما دراسمان شنیدم- ایننوع صدا در زمان ارتش نشنیدهبودم گفتم جت است گفت نه  این هواپیمای-هما است چون راه رانزدیک کرده است واین فضا بسیار امن است چون هواپیماهای جنگی در اسمان هستند-درحدودو تا ماننداین صدا راشنیدم- یک از بچه ها مال واجدی دیگر مهمان ماشدهبود که تقریبا از نصف شب تا صبح بیداربودوجناب شهید مهندس ظل انوار به ایشان فرموده بود که کسانی که میخواهند- نماز شب بخوانندنیم ساعت به سحر انهارابیدار کن ازجمله من از رفت وامد افرادمن نزدیکی های سحر بیدار شدم ایشان در  حالت نشسته بود  نماز میخواند- وبعد برگشت درحالیکه صورت بشدت سرخ شده بود ومیخندید بهمن گفت فکر نکردی که تا حال چهارتا هواپیمای هما از اینجا پشت سرهم عبور کرده است- ؟؟ انسان جاهل هرچقدرهم هوشیار باشد-درجائی کودن ونفهم است وگول میخورد مشکل بزرگ منافقین گول زدن است- بعدمن تحقیق کردم-متوجه شدم به احتمال زیاد اگر درست یادم باشد یک موشکهائی فرانسه درست کرده است که دقیقا صدای هواپیمای بوئینگ را میدهد که وقتیکه پرتام میکرد ما اصلاان موشک رانمیدیدم فقط صدا میشندیم بچه ها با دوربین بدنبال هواپیمابودند  که یا چنگی است ویاهما است وبعدا مشخص شد ننگی این صدرانداردمانند زدن طبل  بسیاربم است- ومن چیزی نمیگفتم تا زمانی که خودشان تشخیص دهند- نکته دوم-جناب استادمعززحضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی-رحمت الله علیه- یک زمان به من فرمودند- زمانی است که انسان دعا میکند برای حاجتی - یک ارامش عجیبی خداوندمنان میدهد- انسان سعی اش را بکند ولی هرچه نتجه شد بپذیرد غنیمتی است مادرمن دوبار سکته  ناقص باشدت کمی کرده بودمداوم بیمارستان بود-برادرمن گفتند برو کویت فلان دارو بخر بیار- وچند بعد یکی از شاگردانش گفتهبود درخوزستان ادرس داده بود که این دارو را میفروشند- -من توجهای بهخداوندمنان کردم یک ارامش وسکینه عجیبی که قابل  بیان نیست پیدا کردم اماده شدم که بروم از بردارمن گفت درته انبار داروئی بیمارستان اتفاقا پیدا شده است یکی شادی داشتم ول یان  سکینه وارامش رفع شد-درمطالعات قرانی رسیدم به کلمه فائزین- فائزه یعنی همان ارامش وسکینه وطمنینه از بزرگترین نعمتهای الهی دربهشت است وبقول حضرت ایت الله دستغیب رحمت الله دربهشت همه چیزهای مشابه دردنیا بقول ایت الله الظمی مجلسی رحمت الله علیه درک حدیت صدهزار مرتبه علی تراز دنیا است ودریک حدیث سیصدهزار مرتبه عالی تراز دنیاودرهمین حدود تنوع دارد- اما جهنمیان کمترین ارامش رادردنیا دارند ودرجهنم درهمین حدود  شدت عذاب درنیادارند باتنوع بسیار زیاد دارند-بیاناتی کهخانم اشرف دهقانی دربار رژیم گفته است-همه فرق مذهبی  وایدو لوژی های مختلف میتواند بگویند وشاید همه  بخواهند مبارزه مسلحانه کنند مهم این است که بعدا چه اتفاقی میافتد-روزی با جناب استادمعزز حضرت ایتالله کرامت ملک الحسینی  رحمت الله علیه بهنزدکی چهارا ه ملا صدار سیدم خانه ما به سمت بالمریف ایشان همراه من امد سر چهار راه یک اقای قد بلند بالباس شیک اسپورت ویک کلاه حصیری برسر به ما برخورد کرد وبه ما نگاه کرد وچشمان خود را بصوذتی خاص چرخاند و ویک اشاره سر کرد ورفت ایشان فرمودند دیگر جایز نیست من باشما بیایم برای شما خطرناک است از هم جدا شدیم دقیقادران محل من ایشان رادیدنم بهنزد ایشان رفت هرچه سلام کرد ایشان توجه ای نکرد رفت-کمونیست ایراداش این است- درهمه چیز  الگو ایشان است حتی درسلیقه وخواست حزب  باید خواست افراد باشد همیشعه کمترین را به مردم خود میدهد زیرا بایدبه همه یکسان دهد کم کم به ریس هتل بزرگ ماشین میدهد بهمعاون متور سیکلت میدهد وبه افراد دیگر ره دور دوچرخه میدهد وبه کسانی که نزدیک هستندچیزی نمیدهد اما اگر هتل کوچک با شد ومنزل انها نزدیک باشد هیچی نمیدهد اگردور باشد موتور سیکلت میدهدولی پسر داماد اقای خروشجف- با ماشین پدر همه جا میگردد واز طرفی شوروی ماشین برای بوژازی دنیا میسازد ومیفروشد-ادامهداردارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99