سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصا نمیخواستم-وارد این میدان وگودشوم ولی یک درس اخلاق جدید جناب مرحوم استادمعزز حضرت ایت الله محمدتقی مصباح یزدی را من متقاعد کردمن راوادار کردکه  وارداین میدان بشوم وشکر گذار الهی هم باشم ایشان  یک انقلتی  نسبت به استادمعززخویش مرحوم علامه  ایت الله محمدحسین طباطبا ئی  رحمت الله علیه- دارند-بجزعلوم مختلف درجه عرفانی ان علامه برای من هویدا بودکه  باهرکس من  مجادله داشتم من پیروز میدانم بودم - وعجیب بود پس از گذشت چهل سال درمسجد حرام درگفتمانی همه رابه یادمیاوردم- وهمچنین رساله امام الخمینی رحمت الله درهمه ابعادی که مطالعه کرده بودم  - درحالیکه من کتب انگلیسی درسی را   بایدحفظ میکردیم باره ها  دورحیاط چرخیده بودم  به روشی که بعدا کشف کردم روش یادگیری ابن سینا بوده است عمل کردم الان چیزی به یاد ندارم- ازاینکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که الگوی معصومین هستند ودیگرمعصومین هم اینچنین هستند- صادر نور اول هستند سلسله مراتب  نوری است- نوراول مطابق خداوندمنان خلق میکند نوردوم رابوجود میارورد-نوردوم نورسوم رامطابق درک نوراول خلق میکند ونوراول مطابق خواست خداوندمنان  خلق میکند تا به اخر- امروز درغرب به همین نظر رسیدند- مثلا یک فرمانده برجسته چهارستاره درامر موشکی غیر اتمی  بخواهد درباره موشک های اتمی در  تاکتیک  طرح بدهد میشودسربازگروهبان موشکهای ا تمی  از اویادمیگیرد ودرجات راطی میکند البته سریعابالامی اید این روش المان بود که بعدا درغرب تکرار شد درتحقیقات  تکنولوژِی  بدین نحو بودند - ولی درکشورهای دیگر هرکس میتوانست نظربدهد - خداوندمنان درمعصومین  از ارزش انها کم نمیکند فرشتگان مداوم بعضی ازانها که اشاره خواهد شد ارزش انها مداوم زیادمیشود کم نمیشودپس پیامبر اکرم صلواته الله که صادر نوراول است نباید ارزش اش کم شود بلکه مداوم زیادشود ولو ایشان این ارزش را اخیتاری بدست اورد  است یعنی خداوندمنان  منش ورفتار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را  تشخیص داد که ازروی علم غیب-که- میبایست مخلوق صادره نوراولیه باشد که بیشترین برداران اهل سنت دراینمورد به اشتباه رفتند- وحال چرا به زمین امده است دراین مورد دوتا نظر هست- یک نظر متعلق حضرت علامه ایت الله محمدحسین طباطبائی  رحمت الله  علیه ویکی نظر  حضرت محمدتقی مصباح یزدی  رحمت الله علیه که شاگرد حضرت علامه بوده است من کوچکترازان هستم که   انتخاب کنم ولی به عقل ناچیز من نظر ایت االله مرحوم  مصباح یزدی  به عقل من نزدیک تراست درقیامت مشخص میشود- اشکالی که به ذهن-من  درمورد  نظریه ایت الله طباطبائی رحمت الله علیه میرسد نمیتواندملاک باشد زیرا ایشان درمطالب جامع هستند ومن هرگاه باکسی مجادله کردم واز نظریات ایشان سودبردم هم به حقایقی دست پیاکردم وهم طرف شکست واضح خورد اما ظاهرا چون ایشان  بعللی که  بعضی مطلب را باز کردند دربعضی موارد  را هم زیادبرای عموم باز نکردند ایشان نظر میدهد-که  خداوندمنان برای انسانها وجن که میگفتنداگر مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رابه ماخداوندمنان-میداد ماهم همانطور عمل میکردیم درضمن انسان درمرحله ای است که حتی فرشتگان تحمل  هدایت انها نمیکردندوانهارا لعن ونابودمیکردند این یک درس بزرگ است که بایدصبوربود- ظرفیت عظیمی  همه جانبه داشت  واستعدذاخودر بکارمیبرد وان ظرفیت را احیا میکرد واز کوره درنمیرفت وتاانجا که ممکن است استقامت کند  مگردرجائی که جای لعنت باشد- برای من بخصوص درجبهه مشخص شده است برای انکه چرخ حیاط انسان بچرخد  درجائی فردی شجاعت تاحدی ظرفیت زیاد دارد-درجائی متوسط است ودر جائی بسیارترسو است که فرد بایدخودسازی کند وعجیب است کم کم خودسازی را یادمیگیرد انهم به کمک خداوندمنان وچهارده معصوم علیهم اجمعین-طرح علامه ایت الله طباطبائی  رحمت الله علیه چنین است- که خداوندمنان  جسم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله  بصورنطفه اماده شده در  ژن حضرت ادم قراردادند تمام ژن انسانها را درحضرت ادم علیه  مردان وزنان انها در حضرت حوا قراردادند- طبق یک طرح کلی انها بدنیا میایند حال چون ان عظمت معتقداست روح از جسم ساخته میشود پس ان علوم  از یادمیرود ودوباره  روح ساده  بوجود میایدبه ایشان کم کم براساس  ظرفیت علوم داده میشود که نسبت به انسان کهکشانی است وانسان مانندمورچه یادمیگرد این جایک ایراد پیدا میشود این ایرادمن است البته ان عظمت میتواندجواب داشته باشد چون ایراد ساده ای است پس چگونه ایشان حضرت ادم علیه السلام را  هدایت میکند مگربگویم انزمان هدایت بشری راکم کم به ایشان داده میشود پس روح مستقلاز جسم درایشان بوده است ومانند دیگران نبودتد ولی دیگران بدین نحو هستندجسم- بوجود میاید و روح از جسم  منشا میگیردمسلما ایشان جواب دارند تا به ان درجه قبل میرسند-اما استادمرحوم ایت الله مصباح یزدی  رحمت الله علیه نظریه دیگری دارند که معصوم  علم اش وقدرت اش از بین نمیرودولی  باخلقت انسان نیازمند علوم ومعرفت دیگری بودند استثنا انسان درقران میفرمایدروح انسانرا خداوندمیفرماید  من ساختم نه سلسله نور انرا ساخته باشد لذا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  بایدعلوم جدیدی را یادبگیرد- ایشان  داستان سجده فرشتگان بر ادم رحمت الله علیه-  اینمورد بدین نحو بیان مکند- فرشتگان سجده کردند- ولی شیطان سجدهنکرد خاوندمنان دلیلرا پرسید فرمودند مگراز جمله فرشتگان عالین هستی - فرشتگان عالین درنوک درخت سدرتالمنته هستند کهربرگ ان  میتواندبزرگتراز ستارگان بزرگ باشدانها عرفای فرشتگان هستندفقط درمعراف عظیم الهی غرق هستند انها دعوت نشده بودند که برانسان سجده کنند انها کاری جز ستایش الهی ودرجذبه الهی هستنداما فرشتگان عرشی به سطح پایئن فهمیدند که اگر درخدمت کمک به انسانها بخصوص زیرا ضعیفتراز جن هستند ولی ظرفیت بالاتری میتوانند پیدا کنند درجات میگیرنند که درصطلاح بال جدید میگیرنند وهدایا میگیرنند که هدایا ازجنس نور است بخضوض برای فرشتگانی که به زیارت امم حسین علیه السلام میایند که نرابعدا شرح میدهم- ابن فرشتگان برا همین جهت سجده کردند این جهت  عظمت انستان مشخص میشود که بیچاره ودر دست کم میگیرد وارزان میفروشد ودرمنجلاب دنیاغرق میشود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعداز بعثت  حال پنج سال یابیشتر بخاطر عملکرد اش به معراج رفت وموردتمجیدواقع شد وهزران صفات عالی به ایشان داده شد که همین هدایا ی الهی است درحالیکه قبلا کار ایشان سخت نبوده است خداوندمنان میخواهد نشان داهد پیامبر اکرم صلواته الله شایستگی ان مقام منیع وعظیم راداشت بهنزدیکترین درجه قرب این بار بخاطر مشکلات وعلقمندی بهخداوندمنان و جذبه الی  دوباره به مقام سابق بلکه نزدیکتر رسید-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99