سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای علی افشاری - تحلیلی از  جناب ایت الله معزز مرحوم اقای محمدتقی مصباح یزیدی ارائه دادند-که بدنیا نیامده مانند مدرنیته به رحمت الهی رفته است-فرمودند ان عظمت -چهرهای عبوس  وجاه طلب معرفی کردند- درحالی که من ایشان بالبخند ملیحی وچهره مهربانی بسیارمتواضع ومتین مشاهده کردم- مسلم است که زمانی  انسان وارد حوزه علمی میشود تاحدی حالت جدی دارد بخصوص مسائل سیاسی  بسیارمهم باشد ایشان درارائه نظریات خود  بسیار متواضعانه بودند  میفرمودندمن چنین درک میکنم باید درمسائل خاص اثر گذار باشند بخصوص زمانی که  حاوی پیام برای متکبرین  ارائه میدادند وپیام الهی را دیکته میکردند پس این اشکال اعوذبالله همبر خداوند  هم بار میشود- مسلم است درحالت تدافعی  با حالت معمولی فرق زیادی دارد- میفرمایند  که ایشان دستی درحکمت و فلسفه سنتی داشت فلسفهمدرن هم ما برای شما کنار گذاشتیم- بهیچ وجه ایشان درجهت کسب قدرت سیاسی نبودند وبدنبال بدست اوردن مقام ومنصب نبودند ایشان همیشه درحوزه علمی کار میکردند بخصصو تبین   ایده های معمار انقلاب رحمتالله علیه واسعه- درحوزه ودانشمندان اسلامی  رسم است که کارموازی نمیکنند -مگر درجهتی خاص  هرگاه شخصیت ممتاز ی  مسئول تحقیقی شد ویا سمتی گرفت دیگران درشئونات دیگری فعالیت میکنند من نمیدانم شمااز کجا درک کردید که ایشان اهل مراد ومریدی  البته طلبه اعظام رحمتالله علیهم اجمعین تعدادیاز ایشان تلمذ میکردند وبرخی  با ایشان کار میکردند-این هم یکی ازسنت های حوزه است وبسیارکم درتلویزیون ویا درگرهمائی سیاسی شرکت کردند- شما ایشان باحضرت ایت الله العظمی شیخ فضل الله نوری  رحمت الله مقایسه کردید ایشان جریان پیچیده ای دارد- یکی از شجاعان تاریخ است  درکتابی خواندم پنج تناز علمای اعظام جلسه گرفتند که مشرطه مشروعه سلطمنتی تصویب کنند  ولی بعدا چهارتا انصراف دادند واز ایشان خواستند کناربکشد ولی ایشان کنار نکشید درحالیکهاز لحاض شرع مقدس حق باایشان بود- فرمودند که شیخ ایت الله العظمی فضل نوری  رحمت الله علیه اهل گفتمان بودند بله درمسائل مباح ودنیائی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تنها یک رای داشت امام الراحل صلواته الله علیه والسلم هم چنین فرمودند البته اگر بقول طلبه ها گوشه ازان به فقبرخورد کرد ودرانزمان مسائل فقهی باید لحاظ شود- فرمودند که ایشان رویکرد  بنیادگرائی  اسلامی داشته است- فرمودند علی الرغم تنوع اش  یعنی وجود مجتهدین اعظام رحمته الله علیهم اجمعین شما بخوبی میدانید دربعضی وبخشی از فقاهت مربوط به سیاست وقوانین مدنی میشود ومانند  اناجامع شده است فقه معمارانقلاب رحمتالله علیه وحضرت ایت الله ا لعظمی ولایت مقدس فقیه  باید  لحاظ شود-  یکجمله حضرت استاد ایت الله کرامت الله الحسینی  رحمت الله فرمودند گاهی شیعه را میکویند درحالی که بسیارنادان هستند که نمیدانند-که- دارند شیعه  را عزت میدهند- میفرماید بازگشت به اصول ومبنای دین اسلام درزمان عصر زیست پیامبر اسلام صلواته الله علیه واله والسلم وبرقراری حکومت اسلامی تاکید دارد وتفسیری جدید ومغایر!! با قرائت  مدرنیته  وسنت- از روابط میان انسان خدا وجامعه ارائه میدهد- بسیار من ممنون خواهم شد  که مدرنیته  روابط میان انسان وخداند وجامعه را تعریف فرمائید واینرابدانید-کهحلا محمدی  تاروز قیامت پابرجاست وحرام محمدی  انهم تا روز قیامت پابرجا است- ویکی از  افتخارات معظم شیعه است- ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99