سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر مسئله زیارت قبوردر مذهب برادران اهل سنت-شناخت احادیث همیشه زیادمشکل نیست با کمی تعمق به خوبی میتواند درستی ویاجعلی بودن انرا درک کرد- بعنوان مثال مسئله زیارت قبور است برادران اهل سنت به این سه حدیث استنناد میکنن- اولی- من شمارا از زیارت قبرها نهی میکنم؟- پس حالا به زیارت قبور بروید که ان باعث یاداوری مرگ است- دومی اصل را دارد واضافه دارد زیارت انها عبرت وپند است وسومی اصل دارد واضافه ان درزیارت انهانرمی قلب واشک چشمان(توجه شود) وتذکراخرتوجود داردوچیزهائی که شرع ممنوع کرده است نگوید؟- در سه حدیث به نظر میرسد که نهی کلیشده است وسپس امرکلی داده شده است یعنی قانون فسخ اجرا شده است وهرگاه امرفسخ شود باید تغیر کند- درحال انکه تغیری وجود ندارد دوم بعضی احکام بقول حضرت استادوالاگوهر شهید عالیمقام جضرت ایتالله العظمی مطهری رحمت الله علیه میفرمایدندبعضی قوانین زمان دارهستند وبعضی ثابت هستند تابت ها تغیر نمیکنند مثلا دردین ابراهیمی قبلاز اسلام زکوه ومالیات اسلامی بهصورت رسمی اسلامی بود وفرد میبایست به فقرا انفاق کند وچون مالیات زمان دار هست دراسلام تغیر کرده است حال سئوال این است که به زیارت قبر رفتن باعث عبرت میشود ایا عبرت زماندار هست ویا ثابت است ویا نرمی قلب و تذکر به اخرت وهیچگاه پیامبر اکرمنفرمودند که به احکام شرع شود این که همه میدانستند چون همه مسلمان هستندجریان به نظر حقیر چناچه نهی موقت بگیریم سیلی درمدنیه جاری شد وقبرستان بقیع پر ازاب شد واب درقبرها نفوذ کرد وقبرها نشست کردنددراین زمام حضرت فرمود تا بقیع خشک نشود به انجا نروید وهم درمل فرومیروید وهم بی احترامی به مردگان میشود وهمممکن است در داخل قبر بروید بگذارید بقیع خشک شود وقبرها ترمیم واصلاح شود وسپس یروید- درثالث تمام اداین ابراهمی سابق براسلام بهزیارت قبور میرفتندوحتی برای انبیا گریه میکردند وقران انهارا نهی نکرد وچناچه خلاف شرع بود مسلما قران به ان اشاره داشت پس درست است ودرقران مستیقمانهی نشده استوعصر جاهلیت به زیارت مردگان ممیرفتند وانهم ذم نشده است پس برچه اساسی باید نهی کلی شود واحادیث چون زیارت را کلی بیان کرده است شمال زن ومرد میشود وبه چه دلیل وهابیت رفتن زنان را به زیارت قبور منع میکنند؟ اما گریه کردن بر مردگان قران درسوره دخان درمورد فرعونیان میفرماید-": بر مرگ انان هیچ چشم اسمان وزمین نگریست:" پس در این جا گریه کردم موضوعیت پیدا کرد ونگریستن اسمان وزمین بعلت کفر وظلم انان بوده است- به این درفقه گفته میشود نطق وهر نطقی یک منطوقدارد یعنی درجهت عکس اش درست یعنی برای مومنین گریه کنید زیرا اسمان وزمین گریه میکن- واگربهفرمایند گریه کردن کلی است جواب میدهیم دیگرنباید مشروط به ظلم بکند صراحتا میفرمودند که گریه بر مومنین حرام است واگرگفتند مانند شراب جواب میدادیم که درچند مرحله باید بگویند درحالیمه فقط یکمرحله امده است پس ازنوع منطوق دار است ودراین حدیث گریه ذکر شد وپس به جهت وهابیت گریه را منع میکند؟ واین امر درعصر جاهلیت درزمان جنگ وجود داشته است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0