سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دیدگاه خداشناسی اگوستین-توسط دکترکنیس شولر- جناب اگوستین- درک خویش را ازخداوند جل جلاله الشریف- بعنوان وجودیکه یک هستی فارغ از پوچی را خلق کرده است بیان کرده است- ودارای چند مولفه های دیگری نسبت به این دیدگاه هم است- نخست- جناب اگوستین یک بحث جدلی ومنطقی برای وجودخداوند فراهم میکند که بیشترین شهرت ان – او یک تعریفی از انکه چگونه خوبی خداوند میتوان به تعریف دراورد در منطقی بودن شریرهای دراین جهان میباشد- اگوستین یک نوافلاطونی- اگوستین یک به این نوافلاطونی بود به این معناکه درک افلاطون درباره جهان مادی حقایق قابل شناخت ان بئسیله حس شناخته میشود وجهان ابدی وحقایق جاودانه تنها بوسیله فکر شناخته میشود- حقایق فیزیکی خاص-موقتیودرحال تغیر هساتذ وه بوسیله تجربه شناخته میگردند- وبرعکس قوانین ریاضی وحساب جهان شمول – ابدی و غیرقابل تغیر هستند وتنها توسط هوش قابل کشف میباشند- اگرچه جناب اگوستین در مسیر سنت های افلاطونی است در چندین نکته با جناب افلاطون توافق ندارد- جناب اگوستین هرگز حس را بی ارزش نمیداند بههمان اندازه که جناب افلاطون میداند وبراین باور است که انان مخلوق خداوند میباشند که همراه زندگانی طبیعی انسان ظاهر میشوند جناب افلاطون معتقد بودکه روح دارای یک ذخیره معلومات ازحیات قبل اززندگانی طبیعی اش بوده است.- جناب اگوستین این دیدگاه را نمیپذیرد – تاز مانی که به ماجان داده نشده است مغزما دارای اطلاعات ذخیرشده قبلی تا زمان تولدنیست؟! جناب اگوستین برای تشریح کردن چگونه روح انسان به حقایق متعالی دست پیدا میکند با کمک گرفتن تئوری تجلی خوداش انرابیان میکند-:"درما همیشه حقایق ابدی وجود دارد- ودر نوران حقایق فنا ناپذیردیده میشود وبرای جناب این تجلیات نشات گرفته از خداوند است همانطور که روشنائی از خورشید است- جناب اگوستین براین باور نیست که این حقای قشناخته شده از طریق هوش طبیعی بدست اید انچناچه که فیلسوفان انرا بنام طرح افلاطون میشناسند ترجیحا جناب اگوستین میفرماید شما این حقایق ابدی را در تجلیلات الهی انان را کشف میکند- وانوارالهی که باعث این شناخت میشود نسبت به روح مانند اشعه افتاب به چشم است یک استعاره مستقیم خارج داستان تمثیلی غار افلاطون میباشد هر انسانی نیازمند ان استکه انوار الهی براوبتابد تا بهدرک ویا دیدن اینحقایق را نائل گردد- اگرفرد تصور کند توسط هوش خوداش به کشف اناندست پیدا کرده است در یک اشتباه ساده در شناخت منبع ان دچار شده است- همچنین شامل حقایق اخلاقی که حقایق بسیار متعالی هم هستندکه هوش کشف میشود هم میشود- حقایقی مانند انکه:"ما میبایست یک زندگانی منصفانه وعادلانه ای داشته باشیم-و.یا:"شرارت باید همیشه پست از خوبیها باشد:" ویا تساوی وتعادل ها باید باتساوی ها وتعادلها مقایسه شود و":به هرکس حق اش داده شود:"- اینان حقایق وعلت ها ی فناناپذیر هستند- بنابرادعای جناب اگوستین- اینان ساخته ذهن انسانی نیستند ولی حقایق عینی ذهن ما میباشند- که انها را کشف میکنیم-توجه داشته باشیداین یکبحث عقلانی برای اثبات وجود خداوند است میتوان انر دریک قیاس منطقی خلاصه کرد- مقدمه اول ان – انسانها دارای ایده های حقایق ابدی هستند- 2- مقدمه دوم واین حقایق را باخود نیاوردهاند وخودهمنمیتوانستند انها رابوجوداورند- بنابراین این حقایق فراهم اورده خداوند است که برای درک ان به تجلیات الهی نیاز است .این حقایق درمغز مشوق وایجاد انگیزه وتاثیر زیادی دارد واین تاثیرات زیاد نیازمند علت است وعلت ان خداوند منان است-کامنت- ازطرفی میدانیم که در روزالست روح ما وجود داشت وچنین حقایق را درخود درانجا احساس کردوتجلیلات الهی را شاهد بود درروح خوداش واز طریق قواعد منطقی وعقلانی به خداوند پیبرد وشاهد وحی الله بود- وهمان روح به بدن ملحق شد وشاید این روح درواقعیت به صورت یکنطفه در نطفه ما قرارگرفت وتوسط جسم ما رشد کرد وان مثال برای تقریب به ذهن به اصطلاح یکامر روشتدریسیبوده است همانطورکه حضرت امامصادق علیه السلام فرمودند غالب شدن خداوند بر عرش یعنی غلبه علت به معلول است کههمیشه علت بر معلوخوداش غلبه دارد نه انکه مانند انسان مثلا یک دفعه سیب را ازروی زمینبرمیدارد وبه ان میگویدغالبشدم یعنی علت یکبار خلق نمیکند وسپس بهان غالبشود بلکه به محض خلقت غلبه همراه اوست ولی برای روشتدریسی بیان میشودودرضمن هر وسیله هر چقدر شفاف باشد باز حجاب دارد ومیبایست خداوند خود تجلی کند که به یکتیر دونشان بزند- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0