سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه- بخش دوم- یک بحث کلی- ضعف فقه اهل تسنن درکجا است- در مرحله اول -تبین حدیث- اولین علمی که در اسلام بوجود امد جمع اوری حدیث است- فرض میکنیم تمام اصحاب عادل وراستگو باشند- وتمام تابعین که بعد از اصحاب بدنبال فقه اسلامی بودند عادل وراستگوباشند در زمان جناب بخاری شش صد هزار حدیث بنابر گفته ایشان موجود بوده استوبه خوبی روشن است که عده ای به دروغ حدیث جعل کردهاند انچه مهم است ان حدیثی است که امروز در نزد ما است نه ان حدیثی که درزمان پیامبراکرم صلواته الله علیه نقل قول شده است- .میباسیت درمرحله اول تمام احادیث راجکع اوری میکردند وسپس نقد میکردند که نکردند امکانات انزمان نمیتوانست چنین کنند مگرانکه یکغرم ملی واسلمی اقدام میکرد که نکردند دوم در شناخت روایان سعی علمی نشد بعدا به فکرافتادند وباز سعی دران پراکنده وکم مایه بود جناب بخاری شانزده سال سعی کرد وحداکثر دههزار حدیث جمع اوری کرده است وشرح مبسوطی نمیدهد چرا این دهزار انتخاب شده است فوق اش ان احادیث برای شخص ایشان وکسانی که از وضع انتخاب انان با اطلاع هستند حجت است ودرضمن با علم انزمان هم انتخاب شدهاند که تازه دراول راه بودند ولی به هیچ وچه برای امروز حجت نمیباشد زیرا میبایست با علم امروز مورد مطالعه ودقت انجام گیرد-ایشان ادعا میشود با هزاراستاد برخورد کرده است ولی باز درکتاب خود تصور میکنم242 استاد ذکر کرده است که 134 نفرانها فقط برای اولین بار درکتاب ایشان است باز درانجا این مسئله را تبین نکرده است چرا این تعداد را پذیرفته ودلیل اش چیست؟!- بعضی اساتید ایشان ازجمله جناب مالک امام مالکی ها واحمد حنبل رهبر حنبلی است ولی درفتوا باهردوفتوای ایشان مخالف است باز علت ان مشخص نیست- درشناخت حدیث بعض ها که حدیث رایکفرد تابعی نقل از اصحاب کرده است ولی خوداش انراقبول نداشته است وگاهی هم تابعی انرا قبول داشته است درباره ابوحنیفه دوقول مختلف است اولی ان است که انکه صحابه گفته است میپذیرفته است وقول دوم این است انراکه تابعی پذیرفته میپذیرفته استودلیل اش را ذکر نکرده است وردر بخاری این مطلب روشن نسیت- چون عدادمختلف است من عدد ذکر نمیکنم تعدادی حدیث است که تکرار ندارد ومتواتر نیست این نوع حدیث ارزشی ندارد بعد خودبرداران سنی به ان پی بردندکه دریکمسند یگری برخلاف ان یکحدیث موجود است وتواتر را حداقل سه ت حدیث که هرکدامسه فرد منحصربفرد انرا ذکر کرده باشد که این مقدار به هیچوجه بدرد بخورنیست – بعضی احادیث ضد یک دیگر هستند وبعضی احادیث ضعفهائی که برادارن اهل سنت بعدا پی به ان بردند دارا هستند حضرت علی علیه السلام باوجود انکه مدینه علم است نقر چهارم از لحاظ علمی شناخته شدهاست وتعد بسیارکمدرحدود19 حدیث ازایشان ذکر شده است وائمه اطهار که اهل سنت به عظمت علمی واخلاقی ایشان حداقل اعتراف کردند تعداد احایث بسیارکم است ولی از ابوهریره صحابی شلاق خورده است به خطاردزدی ودروغ گوئی وخود معترف به جعل حدیثاست بالاترین میزان را دارد وکامل مشخص است کهکاسه زیر نیمکاسه است که بعدا شرح خواهم داد- دوم اجتهاد- شرط اول اجتهاد نترسیدن است که این احتیاج به شرح مبسوطی است تا اخر زمان عباسیان فقط چند خلیفه اخر وانهمبیشتر در ملتهای بسیاردور مانند ایران واسیای مرکزی کسی جرئت نمیکرد برخلاف رای حاکمدرهرموردی صحبتی بکنند وبقل غربیان قدرت مطلقه بوده است وبلافاصله گردن زده میشده است وهمهدعلملی اهل سمت ازترس مطابق میل ایشان بیان میکردند بعنوان مصال ابوحنیفه از شگرد دوپهلو که کار شناسان به اعتراف دارند مثلا میفرموده است که انسان فعلاش ازاد است واعمالش مانند شعاع خورشید به خورشید است یعنی هم جبروهم اختیار وجبر راهمبعلت خواست حکومت است وایشان بهخوبی میفهمیده است که کلام الهی حادث است ولی انراقدی ووازلی وابدی میدانسته است- جناب استاد درحوزه فرمودند دلیل اش این است که مسلمانان به زردتشتیان میگفتند که خدایای شما عاجز است دلیلاش این است که خدایان دیگری خلق میکند بریا کمک به خوداش حال انراهرمی بدانیم ویا استوانی زردتشتیان درجواب میگفتند خدای شماهم عاجز است خلق صوت میکند چرا بدون صوت تفهیم نمیکند وبرای کمک به خود فرشته خلق میکند انها درجواب گفتند خداون هیچ چیزی را حادث نمیافریند تمام صفات الهی دازی وابدی وازلی است وصوت ازلی وابدی است لذا قران قدیم است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0