سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است  - -یک نگاه کوتاه درباره اسلام دراسپانییای امروزی-حضرت علی علیه السلام فرمودند- هرکس ازتاریخ درس نگیرد –ازهیچ چیزی درس نخواهد گرفت- وبهترین درس تاریخ را باید از قران اموخت-درقران بارها تکرارکرده است که ازشیطان وطاغوت پرهیز کنید- واگرعقل خودرابکارنیدازید- دراین سه مورد خداوندمنان اعتنائی به شما نمیکند ودعا شما  را پاسخ نمیدهدد وشما رادر چنگال دشمنانان خودتان رها میکند-دران زمان به مسلمانان نام- موریس کوس گفته میشد-که به معنای مراکشی است- درقرن بیستم به انهامسلمان گفته شد- امویان   افرادی احمق وضد دین اسلام ناب بودند برای خودشان یک مذهب جعلی وساختگی را بوجوداورده بودند- سرزمین اسپانیا یک سرزمین بکر ودست نخورده بود- مادرید یک دهکده کوچک بود بردگان اروپائی بخصوص المانی به انجا فرار میکردند شهرسازی وتمدن اسپانیا مال مسلمانان بود که بهانجا رفته بودند اوائل امویان تابع علما وعقلابودند وشهرسازی شروع شد وپیشرفت زیادی کردند وبردگان زیادی از افریقا وارد کردند-که به انها موروس کورتادوس گفته میشد که اسم شهری در اسپانیا است انها ان شهررا ساختند  وهمه بردگان مسلمان شدند- بخاطر جریان تفتیش عقاید درایتالیا تعدادزیادی از مسیحیون-به اسپانیا مهاجرت کردند ومسلمان شدند ولی کمکم امویان انخوی احمقانه را درپیش گرفتند ومسیحیون از مسلمان شدن-خود داری کردند وطبق قانون اسلام دین اراهیمی ازادبودند وهیچ اجباری برای مسلمان شدن نداشتند- یهودیان ومسلمانان نقش بسیارزیادی درپیشرفت اسپانیا بازی کردند-تا مسحیت مقداری جان گرفت اما ازلحاظ جمعیت که مسلمان به پانصدهزار میرسیدند درحدود چهل وپنچ درصد بودند ودیگرمذاهب بخصوص مسحیت به پنچاه وپنچ درصد رسیدند- پاپ ها تعدادزیادی مسحیون متعصب را از المان وفرانسه و اطریش وایتالیا که معتقد به کاتولیک طرفدارپاپ بودند به اسپاینافرستاد که شهر ک های مسیحیی ایجاد کرد وسپس ازبحرانی که اسپانیا بوقوع پیوست استفاده کرد وارتشی از المانها فرانسوین واطریشی هاکه درانزمان پیشرفته ترین ارتش ها متعلق به- اطریش بود وارد جنگ با مسلمانان شدند ودطی سالها جنگ امویان نتواستند اقتار خودرا بدست اورند وتسلیم وفرار کردند- درمرحله اول تصمیم گرفتند-همه مسلمانان را اخراج کنن تعداد زادیرا اخراج کردندوبعد تصمیم گرفتند که اخراج نکندواز وجودانان استفاده کنند ولی دین اسلام رابیرنگ وضعیف کنند وانهارامجبور کنند که مسیحی شوند- درطولتاریخ اسلام تا امروز منحط ترین- کشورهای اسلامی اول عربستان است ودوم مراکش است که بسیاری جهات بدتراز عربستان است- انها از اسپا نیا به مراکش امدند ثروت عظیمی از طلا ونقره باخوداوردند وخواستندشهرسازی کنند ولی بانها- اجازهداده نشد ومیبایست درچادرها زندگانی کنند که قدرتی نشوند وحکومت را از چنگال انهابیرون بیاورند- وکتابهای علمی انهاراهم سوزاندند- ولی مسیحیون اول کتب علمی مسلمانراسوزندند وبعدمتوجه شدن انهارااحیا کردندودرعلوم ترقی دادند درعلم تشریبح بدن بهترین کتب مال مسلمانان بود ولی انراترقی دادند- ولی افراد کشور ماکش تا 1985 بدون ویزا میتوانستند وارد اسپانیا شوند با وجودامدن طالبان- مهاجرت مسلمانان   مشکل شد ومجبوربودن قاچاقی شوند ودیگر هیچگونه مزایا وحقوق مکفی نداشتند وهرزمان کارفرا میخواست اخراج میشدند-درسال 1936 تا 1939-جنگ داخلی اسپاینا است شیطانی پیدا شد- بنام فرانسسکو فرانکو که یک استواربود به مسحیون ومسلمانان قول داد که حقوق انهارا لحاظ کند وبه انها دراینده قدرت دهد- بهترین سربازان فرانکو مسلمان بودند که به رهبری سردار محمد میزین- که قبرستان سربازان مسلمن اسپانیا یک قبرستان مشهوری است- همین که فرانکو به قدرت رسید وکمونیست را حذف کرد وغیره ایشان گ6فت فقط دین کاتولیک- را به رسمیت میشناسد- برای دین کاتولیک الگوئی درست کرد که سکلولاریسیم برانها مسلط میشد-ومبارزات سیاسی مسلمان شروع شد ومجبور شدن وانینکهن اسلامی سه دین ابراهیمی به رسمیت بشناسند- با بوجودامدند داعش تحقیقات گستردهای درنتایج عملکرد داعش انجام گرفت وبهایننتجه رسیدن برایااسپاینابسیارخطرناک است وسپس برای قاره اروپا بسیارخطرناک است وبعد جریانرا بینالملی کردند- متاسفانه برادران اهل سنت یاساکت بودند ویا تاحدی حمایت کردند ومسئله اسلام هراسی را تقویت کردند اسلام هراسی دو بعد دارد- بعد حکوکتی وبعد مردمی – حکومت برای حفظ خودعمل میکند ولی مردمی واقعا میترسند ولذا کاررا مشکل میکنند- درحقیقت ابروی داین وعظمت دین اسلام واژگونه میشود وبدترین دین میشود دیروز دریک سایت اسلامی اهل تسنن عالم ان نوشته بود اصحاب باید مدح ونعت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کند- ولی هرکس رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم راتمجید کرد دلیلی ندارد فد خوبی باشد سرسزونی – فهمیده است یاازروی اجبار ویا واقعا به ین نتجه رسیده است- درهرحال باید شیعیان دراسپانیا ظاهرشوند وفعال شوند وابروی ازدست رفته را دوباره برگردانند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99