سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- یک فیلمی در ماهواره است- درباره کاخ سفید که قبلا کاخ ریاست جمهوری نامیده میشده است- فیلمی ساختند که فرد ی که پدر است به خانه میاید یک دختر درسطح ابتدائی دارد که خیلی پروفسور است-که میگوید اماده شود تا من تورا بکاخ سفید ببرم او اوال قبول نمیکند بعد گوید من انتخاب شدم بعنوان ریس امنیتی کاخ سفید- وهمه جاکاخ-را توخواهید دید- ولی درواقع ایشان بعنوان یک مامور ساده بخشی از کاخ انتخاب شده است که خودرا به کاخ معرفی کند وخانمیکه ریس امنیتی کاخ است- اایشان مصحابه بگیرد ونقاط ضعفاش را بیان کند وجواب اورا بگیرد تا انتخاب کند- انها وارد کاخ میشوند هررو تعدادی توریست وارد دیدن کاخ میشوند-که درسا ل یک میلیون ودویستهزارنفر هستند- داخل کاخ توریستها امدند فردی از کاخ به اصطلاح خارجی مامور خدمات توریست هستند یک تخصص است –درباره ان بحث خواهم کرد—درباه کاخ از افرادسئوال میکند چه میدانید همه غلط میگویندجز ان دختر خانم- وجالب است انزمان خانه بیشاز بیست هکتار نمیتوانسته باشد وکاخ هم بیست هکتار است-- اقای اوباما می اید وشاهد افراد است – انمامور میگیود ما جاهای جالب زیاداریم شما کدام مدل را میخواهید خانمی میگیود کانال های مخفی اقای اوباما خیرمقدم میگوید ومیگوید کاخ جاهی هیچان انگیز زیاددارد ولی کانال مخفی ندارد- بفرمائید بروید- تماشا کنید- نزد این جناب بادختراش می اید میپرسد شما چه کسی هستید؟ دختراش میگیوید ایشان ر یس جدید امنیتی کاخ است اس اای اوباما میفرمیاد اسم شما جیست اوجواب میدهد وپس جدی میشود ومیگوید پس شما ریس هستید؟ بعداور اکنار میکشد ومیگوید به بچه ات دروغ نگو- ایشان سرتا پا دروغ بود معلوم میشود باید درامریکا دروغ نگوید- ولی درهمه جا ازاد است- اما شغل مامور خدماتی توریست این بحث درسرکلاس دانشگاه لندن مطرح شد- خیلی جالب استتوریست ها پس از مدتی ازدیدن بعضی جاها ویاسفرها خسته میشوند وباید یک تغیرات جالبی رخ دهد- که توریست باز تشنه دیدن کند-درسرکلاس خانم استادفرمودند دوست من دراین رشته تخصص گرفته است دودرانگلستان بسیارموفق بوده – ویک شرکت معظم شهرنیویرک- از ایشان دعوت کرده است- یکی از میلیاردهای نیورک که چند شرکت معظم دارد مانند اقایترامپ از ایشان دعوت کرده به نزد ایشان بیاید زیارا ایشان ازجریانات خسته شده است وانگیزه زیادندارد- وبرای ایشان برنامه تهیه کند که ایشان بعداز دوساعت کار ایجاد انگیزه کند- ایشان به منزل جناب اقای رفته است- سالن بزرگی که موزه ای هنری است- ایشان فرموده خریدن هر شی هنری غلط است- شی باید ایجادانگیز ه وارامش ولذت کند- انها بعضی هنر ها انجام میدهند- شناخت دارندبرای انها لذت بخش است ولی برای دیگران عدم ارامش بوجود میاورد پس انهارا بکنار بگذار ودوم نقاضشی بظاهر عجیب فلسفه دارد باید فلسفه انرااموخت- تا تاثیرات مثبت بگذارد اول از همه شما یکس ازماندرست کن به خانواده اعضایدشرکت کمک های مادی وغیره کن وپس به تیم خانه سربزن وبهانها کمک کن ومدتی بانها باشد- وبعدمدتی بانوه ها باش وبه انهادر مسائل مختلف کمک کن وبهانه درس بده اولا درته سالن یک محراب سمبلیک کلیسا درست کن- ویک گروه همراه دعوت کن یاخودات مطالعه کن ویا یک کشیش موردتوجه سخنرانی کند- عکس ارامبخش حضرت مسیح عیه السلام دراطاق بزند ویک عکس کوچک ان را   دربالای ان بزن مسافرت زیادبرو ودردریا- با قایق شخصی همه اش برای شکار ماهی نباشد بیشتر غواصی کن ماهی هارا درد عمق دریا تماشا کن- مطالب دیگر ولی کسی مومن به خداوندمنان شود- همیشه انگیز ه زیاد دارد 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0