سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بسط یک مقاله- این مقاله درباره قران شناسی غرب  پرداخته است- که توسط خاور شنسان غرب وبرخی از قران پژوهان عرب به سرپرستی خانم- مک اولیف فراهم امده است- که بخش قران وحدیث که منظور حدیث درباره مطالب قران- است یک جناب عرب- سرپرستی –بعهده داشته است که جناب اقای خویر ینبیل میابشد که بقول دانشمندان کامپیوتر-قرنطینه درقرنطینه است- ادعابراین است که سعی شده حدیث ناب را پیداکنند—دخوب میابیست درمرحله اول افراد ناب را انتخاب کنند-که بقول مقاله بخش عربی ان مصداق این بیت است-چون نیک نظر کرد(عقاب) پرخودرا (تیر) دران دید- گفتا زهکهنالیم که ازماست که برماست-کتاب نقاطضعف فراوان دارد-درمرحله اول میابیست بیان میکرد که حدیث درچه موارد کلی ومتنوع امد است- وسپس درباره قران احادیث کلی ومتنوع را بیان میکرد وسپس مشخص کرد که بخشی ازانها که نام برده است انتخاب  میکرد گزارشهای تاریخی که یدقت باایات قرانی مرتبط شده اند- دقیقا مشخص میکرد کدام ازانها حدیث منظور میشود—احادیثی که به هفت قرائت مختلف می پردازد—که قرائات ویا حرف گفته میشود بهچه معنا است ازمعصوم علیه السلام قرائیت قرائت حجاز انطور که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قرائت کرده است اساس اسا این قرائت لهجه های مختلف پیدا کرده است مثلا اعراب کمی تغیر کرده است بشرطی که معنارا تغیرندهد قابل قبول است ودمشخص است مطالبی اخلاف شدید است مانند احادیث درباره ایات محکم ومتشابه حرفی نزده است یازدهقسمت است که قسمت یازدهم یک مختصر نظر شیعه را اورده است- جالب است که من دریک نگاه کوتاه برای اولین بار- کلمه غالی که دومعنا میدهد یک معنا به کسی میگویند-که حضرت امیرالمومنین را خدا میدانست دومی براساس حافظه –جماب معاویه به حضرتابوذر علیه السلام فرمودنداینقدر ازاهل بیت دفاع نکن غالی نباش- اتفاق داین کتاب به هی درباره مشکلات شناخت حدیث ناب بیان شده است ونکته جالب ان است-که دراین کتاب  به این معنا امده است—کتاب اعتراف میکند-درشناخت حدیث ناب کاری اسان نیست- اجازه نوشتن حدیث بعداز یک صد وپنجاه سال اغاز شد این یک حلقه مفقوده است که شیعه ندارد-دوم جمع اوری حدیث مورد قبول بخشیاز مسلمان سنی واقع شود به اصطلا ح دائره المعارف شود-نیمه دوم قرن سوم است-درطول تاریخی قبلاز یکصد وپنجاه سال تنها دوکتاب نوشته شدهبوده اسا که یکی کتاب ابن شهاب زهری که احادیث درباره ایات قران است- دوم کتاب درباره قران زیدبن ثابت است- بعدا شخصی بنام موسی بن حقبر درسال 141 هجری در کتاب مغازی بخشی ازاندو را منعکس کرده است-کتاب ذکر نمیکند چه سازمان مخوفی دران مدت درجعل حدیث کار میکردند- خانم مک اولیف- برای شناخت- شبکه یا سیستم عنکوبتی را مطرح کرده است بهتربود که سیستم- درختی و ویا رودخانه ها ازیک کوه را منشا پیدا کردند مطرح میکرد –چون عنکبود ازیک نقطه تارهای مختلفی را بوجود میاورد وخود قبلاز ان نقطه قراردارد وخودرا بخواب میزند وبالرزش تاربیدارمیشود وطعمه را به دام می اندازد-که همان بحث تواتر است- مطلبی که  پیچید گی های زیاددارد- فقط ایشان اشاره کرده است زمانی تواتر ارزش واقعی پیدا میکند که سرحلقه به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- برسد یعنی اولین فرد که از رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلمنقل میکند تنها یکنفرنباشد افراد متعدی باشند اگر همدیکررا نشناسند واقوام مختلف باشند ارزش حدیث بالاترمیرود- روایتی خواندم- که روزی رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلام باحالت غضب ناک برمنبر رفتند ویاچائی ایستاده بودند- فرمودند دروغگویان چقدر پست هستند که هنوز من زنده هستم برمن دروغ جعل میکنند وبدانند نشیمنگاه انها درجهنم قرار میگیرد- تحلیل من است ایشان غضنبناک به جناب اقای ابوبکر وعمر خیره شده بودند- رنگ ازروی ابوبکر پرید وجناب عمر هاطراف نگاه کرد وسر پایئن انداخت وبعداز جلسه خارج شد اگر غیرهازان دو بودند اصحاب میگفتندیارسول الله انهارمعرفی کنید یا انهارااگاه کنیم ویاحدبزنیم- قران اشاره دارد عد های درشب به زیرزمینمیروند وبرعلیه رسول اکرم صلواته اله علیه توطئه میکنند ارام نجوا میکنند که خداوندمنان نمیتواندبشنود واگردرست نشدندرسوا میشوندشخص اقاعمر فرمودنداین درباره من وابوبکرامده است وما برای ازمایش اینکارا کردیم- واثات شد که خداوندمنان همه جا حضور دارد وحی قرانی درست است- قران میفرماید ااولاز دانشمندان مسلم سئوال کنید دوم از راست گویان- دربین راستگویان نباید اختلافی رخ دهد- اگراختلاف رخ دارد ومتناقض شد یکی راستگونیست وکسانی بعضی ایات راقبولدارند وبعضی راقبولندارد واز خود خکم جعل میکنند اینها عذاب سختی دارند کسانی که د ایات متشابه به خدا ورسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مراجعه نمیکنند از پیش خود تفسیر میکنند انهارایدتکذیب کرد وکسانی خوبان را طرد میکنند وبهافراد جاهل توجه میکنند انهارا طرد کنید وبسیار مطالب دیگر-ادامهدارد 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99