سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- این مطلب که اقای جوی بایدن سرکاربیاید- ممکن است که بضی- مشکلات ایران راکم-کند- بستگی به اراده الهی وقدرت ما دارد- از لحاظ عقلانی ماباید به خداوندمنان- وتوجهات امام زمان علیه السلام توکل کنیم ورضایت انها رابدست اوریم- این استراتژی وراه حل ایدولوژیکی ما است وهسته اساسی تاکتیک های ماراهم ترسیم تعین ومبین میسازد- بقای جمهوری اسلامی ربطی به دیگران دارند با خواست الهی –ربط وتحقق پیدا میکندچناچه این روند را طی کنیم اینجریان ادامه گیدا میکند- وبسرعت رشد میکند وپیشرفت محیرالعقول هم پیدا مکیند- گرچه غرب زدهها ازاین استراتژی-کراهت دارند وانرا نمیپیذرندودرطول تاریخاین کشور هنیشه مخالف   اسای وبنیادی بودند ولو پیشرفتهارا شاهد بودند ولی برایذ ان ارزشی قائل نبودند واحتمال تغیرات اساسی انها نمیرود – رنگ وذائقه دیگری را میپسندند-فشارهای درونمعلول درک کلی جامعه نیست بله اشکلات است ولی بایددقت کرد این اشکلات سرمنشان کجا است واز چه منضشائی اب میخورد صدسال اندی است کهایرا را اشتباه درهمه امور بخصوص فرهنگی واقتصادی وسیاسی-راطی کرده است- نجات این نوع کشورها کارسختی است- بدروغ میگویند که اقای اوبما یک صدهزار دلار به ایران داده است درحالیکه شخص ایشان گفته است کمتراز دومیلیاردلارداده است- پول دوهواپیمای بوئینگ است چه حسنی دارد که حکومت ارز را صعود بدهد وارزش انرا بالاببرد اینامرباعث میشود کهایران دررقابت اقتصادی درجهانکتناربرود چون هزنیه  خریدازاز خارج که سخت به ان متکی است بالمیرود ودرنتیجه دررقابت اقتصادی باخارج کهامروزه به ان سخت نیاز داد کم میشود- وقدرت خرید پول ما درمنطقه بشدت کم میشود—دو کشور را درنظر بگیرید یکی نیچریه ویکی کره جنوبی – ریس کشور نیجریه در گردهمائی سازمان اسلامی در ترکیه فرمودند- هرکس درکشورما سرمایه گذاری کند که اقلام زیادی وجوددارد-ماسودانراتضمثین میکنیم وبیشاز چین امکانات وامتیاز میدهیم ولی کسی نمیرود چون اجازه امریکا میخواهدخبرنگاری خارجی میفرمیاداروز جوانان این است که کفش ادی داس داشته باشند وبیشترانهادر روستا قدرت خریدن کفش ندارد –مغازه دوساعت باز هستند وکالا انهاتمام میشود بیمارستان درشهر کوچک ساعتی خاص دیگرافراد برای معالجه کلی راهنمیدهند زیرا دوا ندارندئ فرض کنیدامروز به انهابگویند که ازاد هصستید وغرب اهارا تحریم کند بیشترافرادانها خواهندمرد- حتی کره جنوبی کبه صادرات خودمتکی است وهشتاد درصد صادر بهغرب میکند وبااجازه امریکابهجای دیگر میفروشد اگرامریکا وغرب از انهانخرند ورشکسته هستند نظام غرب راه اشتباه رفت ومداوم هم دارد کم کم سیر قهقرائی اش شروع شده است حال مابایدبه این کشورمتکی باشم والگویغری امریکائی پیاده بکنیم-؟؟خداوندمنان انسانها رادرمشکلات ازمایش میکند وسپس اقدام میکند وراه نجات راه راحل الهی است وبس- امام سجادعلیه السلام بعنوان نمونه درحالیکه گوه عزلت بود وکاری سیاسی مهمی نمیتوانست انجام دهد- طبقایه های قران باید با ایشان مهربامی ومودت ودستی بکنند درحایکه درسخترین تحیرمات- قرار دادند- میفرمودند ما در روز فقط ظهر چندلقمه نان میخوردیم زنان ما فقط یک چادر داشتند –که بنوبت باان نماز میخواندند ونمیتوانستند بیرون بروند وکسی به ایشان خمس نمیداد- جناب مختاربود ثروت مخالفین امامحسین علیه السلام رامصادر کرد وخمس را گرفت وبنزد ایشان رفت- چرا ایشان شکایتی نکردندچون حکمت انرا میدانستند-دران حال خداوندمنان شکر گزاری وعبادت زیادمیکردند اینپرچم اسلام ناب بههرحال باید بافراشته شودمابقیه درمرداب وگرداب هلاکت هستند-مسئلهمهم جلب رضایت الهی است که غربیان وغرب زدگان انرادرک نمیکنند-من جناب اقای کرد مخالف ایران تعجب میکنم که امریکا داعش رافرستاد تاکردها تسخیر وذلیل کنند-مارفتیم انها پس ماباید باامریکاهمدست میشدیم که کلاه مارا باد نبرد کارخطائی انجام دادیم وماشاهد باشیم که فلسطیی ها ومسلمانان درخاورمیانه قصابی شوند وماهم دخالتی نکنیم ایران تنها بعلت محبوبیت درمنطقه است-شعاع حرکت اش مدتها است درکره جنوبی تاثیر گذارشده است استادهای امریکائی بکنار میرونند ویتنامی نسل دوم زبان یادمیدهند ازسویس واسترالیا وکانادااستاد می اورند- مگر اسرائیل وامریکا درجهان انها کشورهای معمولی هستند طبق قوانین سازمانملل متحد عمل میکند که مابایدمعمولی باشیم انها هم کشورهای ایدولوژیکی هستند وحتی بیشتراز ما بدنبا هموژنی وتحمیل سلطه وفرهنگ واقتصاد وطرز تفکر وسیسات ماهستند که بنفع امریکاتمام شود که ضدیت با دین اسلام ناب الهی دارند درطولتاریخ باتمامقوا با اسلام ناب بنام اسلام ناب مخالفت وضربهزدند ولی اسلام ناب ما رشد دوچندان پیدا کرد وانشا الله این سنت باقی خواهند ماند تا منجی عالم بشریت پرچمدارحقیقی این مذهب راستین باشد انشاالله 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0