سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی استجناب مرحوم دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه-ایشان درامریکاخواستهبود دکتر زبان بخواند استادگفتهبود ادبیات شما جلوتراز ادبیات امریکا است –مدیرت اموزشی بخوان که بشدت شما عقب هستید ایشان میفرمود کهدرامریکا لیسانس نیمی مطالب است ونیمی روش تحقیق-مهمترین درس درامریکا زیست شناسی است وبیشتر تخصص در زیست شناسی است وبعدزمین شناسی – این زیست شناسی- شمال اندام انسان –و- اعضای انسان مثلا خون شناسی وکه تقسیم میشود مثلا گلبول قرمرز- سفید وغیره .زیست شناسی حیوانات وپرندگان بهمین سبک و زیست شناسی کشاورزی – بههمین نحو وبیشترین استخدام مال زیست شناسی است- مراکز مختلفیمثلا برای خونشناسی دارند- کههرمرکز که بدرجه خاصی رسید تاششصد خون فرد را تحقیقمیکند درروز تمام شهرک های کوچگ تمام نوادان تا دوماهی مرتبازانها خون گرفته میشودباملاک سشنجیده میشود که مسائلی نداشته باشد جهش رخ نداده باشد ولی درشهره هردفعه ده درصد تا لبه مرگ وبعداز مرگ-که بیشتر خانمها دراین واحدها کار میکنند- و انتخاب افراد علاوه برانکه درضمن مریشش ند خون میدهد براساس انتخاب کامپیوتر مجبور است خون دهد واگرقبول نکند شغل اش راازدست میدهد- اولین سئوال این است که افراد معتادشناخته میشود حتی سیگاری ها چه سیگاری میکشند وچه میزان میکشند به انها توصیه های لازم میکنند-چطورانها بدام نمیاندازند-یک حیلهدرست کردند بیکاری وطلاق وبدبختی ها باعث میشود به سراغ خودکشی بروند-لذا موادمخدره عمرانها ولوکوتاه تر میکند ولی لذت بخش ترهم میکند- وملحدین میفرمیاند اینهم انخدای بزرگوار پرحکمت بله هم بزرگوار هم پرحکمت است ولی کسی بدنبال حکمت الهی نیست- اخیرا موضوع بیان احساسات درباره خداوند منان درفرانسه جویا شدم به نکته عجیب رسیدم- ضرب المثل های درباره خداوندممنان بود-انهائیکه خداوند راتمجید میکرد حذف شده است غیران باقی مانده است مثلا خداتورا بکشد تورالعنت کند اخیرا درفرانسه دارد ان ضرب المثل هاکه درباره تمجید از خداوندمنان ویاشکر کردن خداوندمنان توسط کاتولیک ها داردمطرح میشود امادرانگستانمثلا جمله این باشد دوستی بگوید من تصادف کرذدم ولی خداراشکر سخت نبود- انگلیسی ها دریانمورد میگویند که شکر چه تصادف یا شانس خوبی بود( تنک گودنس)- جناب استاد دوتاسه ماه به این مراکز درتابستان رفته است- هردو خون شناسی بوده است-علت رفتن این است اینمراکز یک بخش مدیریت اموزشی داشتن چون اصطلاحات سیزده حروف دارد و برای هرجه درجه وهراختلاف- لغت سازی خاصی کردن ومداوم درساختن لغت برای نکهسهلترشود کار میکنند وطرزیادگیری که اسان یادبگیرندودرخاطره زیادبماند وبکابردن ان اسان وبدون نقص باشدوکسی زده نشود این خانم ها بعداز لیسانس بین ششماه تا یکسا ل-مثلاسلول کبد یا خون وغیرهرا انتخاب میکنند ومیخوانند باتمام وسایل تا میکروسکوپ الکترونی-کار میکنند اگربا این میکروسکوپ کارنکنندتشخیص جهش را نمیدهند- دریکی از سه ما ها سه جهش کشف کردندذ کهمگی مال خارجیان ومال کشورهای جهان سوم بود یکی از انها مال جوان چهارده اسال هندی بود- علت انرا کشف کردند یک مواد غذائی ودوم استرس شدید وسوم من تاحدی فراموش کردم کم توجه به مریض شدن وبی اعتنائی -یا معالجه توسط داروهای بومی هند- ایشان علاقمند میشود وکتب زیستشناسی انها شبانه روز میخواند بیست روز مانده به اخر سه ماپشت میز مینشنید وعمل میکند وانها مات ومبهوت میشوند حال ماباید بدون ان تجهیزات و دانش تشخیص دهیم پس صرفیادیگیر مهمی نیست هوش خلاق مهم است درتمام موارد انیچنین- یکخانم شیرازی که پسرش درامریکادکتربوده است به امریکا میرود-پسرش یک دکتر که درضمن درمحل مطب خود که سالن بزرگی بوده است تحقیق هم میکرده است- ویک کامپوتر بزرگ بیست میلیون دلاری هم داشته است- به ایشان میفرمیادمن ازمایش هائی مینویسم که بایدانجام دهید که انها بسیار گرانقیمت هست- ولی اگر شما حاضر باشید بعضی ازمایش های دیگرهم انجام دهید انها مجانی هستندوازمایش های اصلای شما نصف قیمت میشود – ایشان قبول میکند بعداز چندروز که ازمایش هاداده است نزد دکتر میرود ایشان میفرمایدبسیار ازمایشهای مفیدی از اب درامد-من تحقیقات خودرا بهچند دانشگاه ومراکز تحقیقاتی فرستادم ونسخه شمارانوشتم امامن تصور میکنم درکاهوی شهرشما مسائلی دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0