سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه اولین زن وزیر دفاع امریکا کهاز طرف اقایجوی بایدن انتخاب شده است که خانم میشل فلور نوی – میباشند-امریکا برخلاف انگلستان بعلت انکه تاحدی اطلاعات حکومت منتشر میشود وسطح علمی درمسائل نزد مردم وروزنامه ها قوی است- حرکت سیاسی از پایئن به بالا قویتراز حرکت بالا به پایئن است ولی درانگلستان هیچگونه اطلاعات بدردبخور فاش نمیشود وافراد که انتخاب میشوند غالبا دانشجویان ممتاز دانشگاهای معروف انگلستان- هستند که بعنوان نابغه- انهارا جامیزنند گرچهگاهی اطلاعاتی کشف میشودولی غالبا قابل سرپوشی ومهار زد مگرانکه ابرقدرتعا جببه جلوی ان بگیرنند لذا مدتا ساکت هستند ومسائل پیش پا اورده مطرح میشود وحکومت سعی میکند رفاه نسبی سطح بالارابدست اورد- مدوام مردم فریب میخورند ولی از توجیه کردن خسته نمیشوند- شکست احزاب درامریکا باعثشد اقای ترامپ حکومت تک محور اقتدار طلب راروی کاربیاورد در اصطلاح میگویند سیاست بولدورزی- این نوع سیاست درامریکا باروش اقای ترامپ جدیدبود وجذاب بود درایران رضاشاه تاحدی اینچنین بود- این خانم یک سیاست مدار است تاحدی رادیکا است ماننخانم هریس نقشه جالبی است خانم های ردیکال زیادتوذوق نمیزنند اقی جوبایدن ماننداقای ترامپ بیان کرده است ارتش تضعیف شده است اگرامریکا عاقل بود مانندیک کشورمعمولی بایدعمل کند سعی خودرا درداخل بکاربرد ولی از ان چهت اینکار کاراسانی نیست سالها رنج میخواهد برای انکه رقبل زیادمطرح نشوند انها بچه های رام نشان دهد وهنوز امریکاابرقدرت است اشتباهاستراژِ میکند که توسط مهار نظامی میتواند ابرقدرت باشد که جهان بهان لقب کوفت وزهرماری خواهند داد همچنانکه داده اند-  معلوم نیست چه میزان بایدهزینه شودوچگونه هزینه شود که امریکا ابرقدرت بدون چون وچرا جهان شود- سیاستهای نظامی بسیارپیچیده است جناب اقای عیسی برلین یک نکته جالبی تاحدی درک کرده است- اول انکه باید درجامعه وحدت پیدا شود ولی ایدولوژیها بعداز مدتی شعیه به شعبه میشوند وتضاد وتعصب ایجاد میشود واعتشاش درونی بوجود می اید- وخطرناکترین انها مذهب است درحالیکه مذهب ناب نه ساختگی برای وحدت انسانها امده است- ایشان به ارزش ازادی پی برده است وهم چنین به ارزش قوانین وساختارها درحیرت است ازادی رازیادکنیم وقوانین کم کنیمویاثوانین زیادکنیم وازدی را کم کنیم چهارنوع ازادی را مطرح میکند وخوداش در شناخت بهترین عاجز است- لذا به فرهنگها معتقداست که انها واردزدوخورد باهم میشوند وسپس راه چاره پیدا میکنند ومیفرمایدبشرا بههمین علت به تمدن فعلی رسیده است اینخانم طرح داده است بیست وچهارهزار سرباز ناتو از المان بهلهستان واز انجا به مرز اوکراین – روسیه برود دویست هزارسرباز هم کاری نمیتواندبکند حتی درمقابل ایران چه برسد رئسیه لذا میخواهدجلوی پیشروی را بگیرد که امریکابتواند دران مکانها مستقر شوند وانرا پیشرف لبرقدرتی امریکا بیان کند درهرحال استکبار پیشرفت فرهنگی ومذهبی راستین برنمیتابد وانرا تحریف میکند امام حسن علیهالسلام  زمانی که پس از امضای صلح با معاویه از کوفه به مدینه رفت- کنیزی داشت به اسم ام حبیبه بسیارعاشق امام حسن علیه السلام بود وایشان میخواست باکاروان امام حسن علیه السلام بهمدینه برود امام علیه السلام فرمودند درکوفه بمان بنظردودلیل دارد اولا کوفه امنترازمدینهبودودثانی افرادی باید درکوفه باشند که ارزشهای اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم احیاکنند-درهرحال بنظر میرسد اقای بایدن میخواغهنداز ترفند شکستخورده اقای ترامپ بنحوی برای خوداز نمد کلاه ای بسازد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0