سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است جضرت استادمعزز و عالم شهیر حضرت ایت الله العظمی وحیدخراسانی رحمت الله علیه درمعنای الرحمن الرحیم امید است برمن الرحمانی والرحیمی ببخشمد واینحقیر هادی باشند- الله اسم خداوندمنان است- اسم نشانه برای تشخیص است مثلا اسم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دنیا محمد است ودر نزداسمانیان احمد است- درنزد خداوندمنان حبیب است – صفات الرحمن الرحیم- صفاتی هستند که تعاد انها بحث زیاداست تا دهزار هم گفته شده است که در رابطه با مخلوق است کل این صفات الرحمن یاالرحیمی هستند ویا برای فردی یا شی هردو وارد میشود- بنظر حقیر اینکه امام صادق علیه السلام فرموده است درقیامت دیگر بحث الرحمانی نیست فقط الرحیمی است که برای مومنان است ودردنیا برای کافر فقط بحث الرحمنی است  این مطلب باقران تناقض ندارد!! سئوال چگونه بوده است- الرحمن صفات خاص الهی است یعنی کسی الرحمن نمیتواند نام اش باشد زیرا الرحمن یعنی بخشندگی گسترده فرد بخوداش هم بخشندگی گسترده نمیتواند داشته باشد چه برسد به دیگران اما الرحیمی   بخشندگی است محدود است-اما بینهایت است از کمترین تا بیشترین را دربر میگیرد بیشتردرجهت کیفیت است- یک زمانی ما دگتر عمومی داریم یک زمان ما دکترفوق تخصص داریم الرحمن الرحیم درسوره حمد مطلق امده است همه درا درمرحله اول دربر میگیرد- خداوندمنان به پیامبر اکرم اش نمیگوید فلانی جهنمی است- کاری بهاونداشته باشد فقط با او الرحمنی باشد مانندابوسفیان بگو برای تو دل درد میاورد بگذر اتفاقا پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم بیشتر برا ی این نوع افراد دلسوزی زیادی میکرد یعنی بعد الرحیمی زیادیث برای انها بخرج میداد اما انها دنبال این بعدنبودند فقط الرحمانی میخواستند این نکته ای است که امام علیه السلام میفرماید- ولی مومن بیشتر طالب بعد الرحیمی است ولی سهم خودرا ازبعد الرحمنی هم طلب میکند- لذا برای کافر درقیامت بعد الرحیم ندارد تا انزمان تصیفه درجهت بعد الرحمنی شده است- ولی مومن دردنیا بدنبال بعد الرحیمی بیشتراست امام حسین علیه السلام با عمربن سعد  از بعد الرحمانیجلو امد احمق نپذیرفت وتا اخرین لحظه درجهت نجات انها بود ازبعد الرحیمی انهاقبول نکردند- دوکتاب درباره حضرت زین سللام علیها میخواندم به یک نکته طلئی رسیدندولی انرا بسط ندادند که ائمه اطهار علیم اسلام- اجمعین دریک جبر مطلق کافرین قرار گرفتند بخصوص امام حسین علیه السلام اما مدیریت الهی وامام علیه السلام این تهدید تبدیل به فرصت کرد وبعد الرحیمی زنده کرد اینهمان مطلبی است حضرت زینب علیها السلام دربارگاه یزید گفت تونمیفهمی خیلی کار زیبا انجام گرفت


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99