سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا متوجه شده است تنها حرکت راستین .مبارزه با طاغوت توسط شیعیان انجام میشود وبیشترعلمای سنی درجهتحکومتخود عمل میکنند وحاکم خلیفه الرسول است و امریکا خلیفه حاکم جهانی است-پس اطاعت واجب است بافشاری که مسلمانان دارندتحمل میکنند کم کمک بفکر تحقثق کهکدام مذهب میتواند کشتی نجات شود ولذا علمای مشهورسنی کم کم درحالتغیر وتبدیلبه مذهب شیعه میشوند بخصوص مصر-جناب معتصم- سید احمد سودانی – رحمت الله علیع علت شیع شدن خدعیه وحیله ای که میخواستند خودرا برحق بدانند- حضرت فاطمه سلام الله علیها   انرا اشکار کرد-وکیل مشهور مصری بنام دمرداش عقالی-در تحقیق روی مسائلی خاص متوجه شد حکم شرعی شیعه دقیقتر وعقلانی تر است- صائب عبدالحمید- پس مطالعات کتب سنی بخصوص ابن تیمیه- شیعه شد—شیخ محمود ادوریه با مطالعات وبخصوص کتاب ابوهریره شیعه شد ودلائل ابتکاری زیادی کهمه راچاپ کرده است در حقانیت شیعه نوشته است-احمد حسین یعقوب با مطالعات زیاد درباره عاشورا شیعه شد وتوانست کتاب سیاسی اسلام- ونظریات عدالت صحابه وسیر سیاسی توحیدی امت اسلامی رابنویسد- سید ادریس حسینی از یمن که وهابی بود- علت شیعه شدن غصب مقام خلافت  و امامت -امام حسین علیه السلام-دانست طبیب فلسطینی- اسعد وحید قاسم-بیان میکند زمانه بهترین دلیل است که خلافت یا امامت در عصر حاضر کدام تاثیرات بهتری دارد-محدث جلیل ال قدرادوالنصر محمدبن مسعودین عیاش با مراجعه به احادیث وتفسیر قران ومطابقت کردن شیعه شد وتفسیر قران عیاشی را نوشت-سعید ایوب بعداز مطالعات درباره فتنه ها برای مسلمان وحادیثی دراین باره بود متوجه شد اگر این فتنه هامتعلق به برادان سنی است وشیعه شد-نویسنده مصری-صالح –الوردانی- مقایسه کردن مذب شیعه در جهت مانندهم بودند ودرجهت مخالف بودن- شیعه را انتخاب کرد-شیخ عبدالله ناصر از کنیا که قبلا ازبزرگان وشیوخ وهابیتبود- درمقایسه قران باتفسیر شیعه وسنی ودرمورد حدیث- وصاحبه وتقیه وعدم تقیه وامامت وخلافت شیعه شد-دانشمند معروف اهل بحث ومناظره جناب سید علی بدری—که بیشتر درموضعات فرهنگی دینی کار کرده بود- بیشتر مواهب معنوی وعقلی را در شعه یافت- وکتاب بزرگی تحت عنوان- احسن المواهب فی حقایق المذاهب رانوشت- محمد سعید دحدوح-ازدانشمندان واما جمعه وجماعت- اهل سنت حلب-پسازمطالعات درباره الغدیر شیعه شد- تعاد زیادی خود مطالعه کردن وشیعه شد عده زیادی توسط کتاب المراجعات شیعه شدن-سیدبحرالعلوم یمنی ازعلمای بزرگ زیریه یمن که درپی دیدارایت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی زعیم جهانی شیعه درقبل پسازباز گشت به یمن 4000 نفرازمریدن خود سنی خویشرا بهمذهب تشیع گرداند- ویکنفرتوسط ایت الله العظمی سیستانی رحمت الله علیه شیعه شدند- یکجناب میرماید دلیل انکهمن شیعه شدم این است حضرت علی علیه السلام دردلیل ایشان این است که علی علیه السلام درکعبه متولد شده است اولیا لله الهی همه افرادخاص واستثنائی هستند که باافرادمعمولی فرق زیاد دارند کعبه جسم وجوهر میخواهد-هدایت مال جوهر است نه مال جسم- معلوم میشود پساز امتحانات علی علیه السلام هدایت کعبه بهعده میگیرد وهرکس هدایت کعبه بعهده بگیرد هدایت بشری هم باید بعهده بگیرد- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99