سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به توهین بهعظمت هستی   وشاهکار خلقت الهی حضرت محمد صلواته الهعلیه واله والسلم وتسلیت به عظمتی دیگر امام حسن عسگری صلواته الله علیه واله والسلمپساز شهادت جانسوز امام حسن عسگری رحمت اللهعلیه که مقاله ای خاص میطلبد جنگ تبلیغاتی وفرهنگی واعتقادی شروع- وتعداد زیادی ادعا کردند که امام الزمان هستند ویانیب امام الزمان هستند که یکی از انها- بسیار شمعور است وقبلا ازیاران امام علیه السلام بوده است شلمغانی است همانطور رهبر مغز وفرهیخته رحمت علیه فرمودند جنگ نرم یعنی با نرم افزار نرم وسیاست نرم-جنگ اصلی است- .اقتصادبه کمک جنگ نرم میاید- همین سبک درزمان حسن عسگری علیه السلام است- اقتصاد درست میشود ولی جنگ نرم کمی مشکلتر است که درحقیقت رهبر ی ان باخداوند منان است- وبایدمقاله به مثل کرد-اول باید قانون اساسی فرانسه بباد انتقاد گرفت بسیارتاثیر گذار است ودوم جنایات فرانسه درجهان بخصوصدر کشورهای اسلامی افشا کرد وپس اسلام عزیر بهخارجیا معرفی کرد وعظمت کارخودمان را برخ انها کشید-قران مجید میفرماید هر ضربه فکری وفرهنگی وکارهای تخریبی میکنند که چراغ دین خاموشود- وبسیار حساب شده است ومن انراتبدیل به شعله ور کردن اش میکنم لذا علمل میفرمایندهر مذهبی درطول تاریخ ازبین رفت درحقیقت مذهب راستین نبوده است اما هرضربه دقیق شما به انها بزنید نمیتوانند جبران کنند-ودرحدیث تامدتی که نابودنشدندنام انها نبریدخودبخود درافکار مردم نابود میشوند زمانی که میبرید مانندملعون معاویه ویزید علیهم لعنت الله باعث زیادشدن اتش جهنمی برای انها است - ,اثری ندارد درزمان امام علیه السلام فشار اقتصادی بر شیعیان زیاد شد ودراوائل که محدودیت زیادنبود بیشتر برای مسائلاقتصادی خدمت حسن عسکری صلواته الله علیه واله والسلم میامدند- ویامشورت درمسائلی ورفع ابهام بخاطر مذاهب وفرق منحط – جلوی این کارراهم گرفتندولیتصور میکردند امام محبوبیت اش کم میشود-اوائل شد ولی کم کم امام راه حلهای جدید-پیدا کرد توسط وکلا مسائل را حل میکرد دریک کتاب خواندم امام بهکی از وکلای خود فرمودندبه فلان جوان مثلا چهارصد درهم بده تا یک کنیز بخرد- وکیل ان جوان را پیدا کرد که اصلا مذهب شیعه ندارد- انجوانرا پیدا کرد نامه ای به او دادکه بنزد اش بیاید ان جوان امد و وکیل چهارصد درهم راداد وازاو قبض خواست-جوان تعجب کرد وگفت برای چه این پولرا بهمن دادی- ایشانگفت بروی وکنیز بخری ؟ انجوان مات ومبهوت شد وگفت شمااز کجا فهمیدی کهمن میخواهم کنیز بخرم وفقط چهارصد درهم کم دارم مگرشما علم غیب داری – ایشان ناما امام علیه السلام به ایشان نشان داد- ایشانگفت پس چی شیعیان-مداوم از امام مینالند؟؟من شیعه شدم واز امروز برای امام تبلیغ میکنم ودستگاه به من مشکوک نخواهدشد لییک جوان بیست وچنسال اینهمه ابهت وکاریزمای عجیب که امام علیه السلام دیده میشد مگر انکه درباره ایشان راحضار کند ازدم خانه تا دربار وکاخ دوردیف گار میایستادند یک کوچه باز میکردند امام سوار براسب درداخل این کوچه حرکت میکردند ومردم از خودبیخود میشدندومیخواستندصف را پاره کنند وبه امام برسند-امام علیه بهانها نگاه نمکیرد وبادست انهارابهعقب رفتن تشویقمیکرد اعراب به پیرمردان که شیخ میگویند اهمیت میدادند نه به جوانان-چه قدرتی دارد که خودنمیبازد وپیران خودرا درمقابل ایشان کودک احساس میکنند ابهت الهی است نهانکه اسم ایشان بنام امام مطرح شده است-این حدیث از ایشان است-فرمودند- حق وحقیقت- را هیچ صاحب مقام عزیزی ترک وها نکرد مگرانکه ذلیل وخوار گردید وهم چنین هیچ شخصی حقرا به اجر درنیاورد مگرانکه عزیز وسربلند شده است—اما یک نشانهدراینترنت گفته شده است درامریکا تا قبلاز انقاب اسلامی فقط چهار دانشگاه- تخصص اسلامی میدادند درغرب غالبا درادیان شناسی ضعیفترین دین اسلام بود ودرخارج کسی کتاب درباره اسلام بندرت مینوشت امامروزه تمام دانشگا ه ها ی امریکا موظف هستند درباره اسلام تخصصی کارکنند ومداوم تحقیقات خودرا به مراکزخاص بفرستند- سری به شرکت چاپ امازون بزنید وبخش اسلام جستچو کنید ملاحظه میکند چقدرکتاب درباره اسلام که افرادامریکائی تحقیق کردند نوشته شده است- که بعضی ازانها جزوه پرفروشترین کتاب های اسلامی وادیان شاسی است جنگ نرم انها از اراینجهت درحال اوج گیری است ومداوم سمینار وکنفرانس درداخل دانشگاه   ها ترتیب میدهند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99