سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یزگرفته از کتاب سیری کوتاه درزندگانی زینب کبری علیها سلام الله- قهرمان زنان جهان- از جناب محمود حکیمی- سکوت شکوهنمد علی علیه السلام بخاطر جلوگیری از جنگ داخلی وپرورش نهالی بود- که تازه وسیه پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلمگرامی در سرزمین حجاز غرس گردیئ—امام پس ازدرگذشت- پیامبرصلواته الله علیه اله والسلم تشخیص داد- که درچنین موقعیتی قرار گرفته است—و- اگر او اصرار به قبضه نمودن حکومت که حق وی بود-نماید اوضاعی پیش میاید که زحمات پیامبرگرامی وخون های پاکی که در راه این هدف برای ابیاری این نهال ریخته شده است به هدر میرود- - کلبی میگوید هنگامی که علی علیه السلم وصلواته الله علیه واله والسلم برای سرکوبی پیمان شکنانی –مانند- طلحه وزبیر عازم بصره گردید- ابتدا خطبه ای به شرح زیر خواند- هنگامی که خداوند منان- پیامبر خود را صلواته الله علیه واله و السلم-قیضروح کرد—قریش با خودکامگی-خود را برما مقدم شمرد-ه مارا از حق خود بازداشت—ولی من دیدم که صبر وبرد باری بر این کار- بهتر از ایجاد تفرقه میان مسلمانان وریختن خون انان است—وبای مردم بتازگی اسلام را پذیرفته بودند—ودین مانند مشک مملو از شیر است که کف کرده یاشد که کوچکترین سستی انرا فاسد میکند- = یعنی مثلا مواد چربی به شیر وارد شود به اصطلاحمیبرد- وکوچکترین فرد انراوارونه میکند =یعنی مشکرا وارونه میکند میزان شکندگی را نشانمیهد کتابی یک ایرانی درباره شوروی در اغاز نشته است که ایشان عاشق کمونیست واستالینبوده است ازمرز ایران ارد شوروی میشود ایشان بعنوان جاسوس غرب -تلقی میکردندهرکس از خارج بطریقی وارد شوروی میشد اورا جاسوس اعلام میکردند وهرکس کوچک ترین انتقادی حتی بین چندنفرکرده بود اورا زندانی وبه سیبری-اعزام میکردند وکارمجانی کند وبسیاری ازانها مردند- زیرا کمونیست جوان بود هنوز پایه محکمی نداشت- میترسیدندولی امروزه مثلادرچین ان ترس قبلی دیگرنیست—عبدالله جناده میگوید-که من درنخستین روز ها ی زمام داری علی علیه السلام- شاهد خطبه ای پرشور از امام علیه السلام بودم- که فرمود--- هان ای مردم—اگاه باشید- روزی که پیامبر گرامی صلواته الله علیه واله والسلم-از میان ما رخت بربست- لازم بود- که کسی باما درباره حکومتی که اورا پی ری کرد- نزاع نکند و- به ان چشم طمع ندوزد- زیرا ما وارث و ولی وعترت او بودیم—امابر خلاف انتظار- گروهی از قریش به حق ما دست درازی کرده ودرنتجه خلافت را ازما سلب کردند- واز ان خود قرار دادند—بخدا سوگند اگر ترس از پید ا شدن شکاف واختلاف درمیان مسلمانان نبود-و- بیم ان نبود- که بار دیگر کفر وبت پرستی به نقاط اسلامی باز گردد- واسلام محو ونابود شود- وضع ما غیر ا ز این بود که مشاهده مینمائید-= اری به این گونه بود که علی به سکوتی بیست وپنچ ساله تن داد- وحضرت زینب والگهر امیر المونین- علیه السلام- شاهد سکوت شکوهمندانه اوبود- وبرای یک انسان اندیشمند واگاه همچون- زینب چه اندوه ورنجی بالتر از این که شاهد خانه نشینی – مظهر شهامت وتقوی ودانش باشد- پس ابوبکر- عمر برخلاف کلیه اصول وضوابط موجود وحتی برخلاف اصول- وشورای سقیفه خلافت را بدست گرفت- امام علی علیه السلام فرمودند انها طمع کردند- قران مجید به اصحاب رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم فرمود مغرور نشوید تاریخ مطالعه کنید شیطان گروه های عظیمی را گم راه کرده است – واندکی نجات پیدا کردند حتی به سادگی حضرت ادم علیه السلام-فریب داد واو قسم خورده است همه رامیخواهم-گمراه کنم جز مخلصین را خداوند متوجه شدمنتی سرخداوندمنان میگذارد فرمودند تونمیتوانی انهارا گم راه کنی- قران میفرماید به حبل متین چنگ بزنید حبل یعنی طناب متین یعنی مستحکم ضرب المثلی است که فلانی طناب پوسیده-بدستوراو من درون چاهنمیروم چون نمیتواند اورابهته چاه رسد وبیرون بیاورد= اینحبل متین را خداوندمنان باید مشخص کند قران وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بودند کسی نمیتواند ادعا حبل متین کند ولی رسول اکرم و صلواته الله علیه واله والسلم بحضرتعلی علیه اللامفرمودند که شماحبل متین هستید وهادی پس از من-پس باید بیشتردقت کنیم وفریب شیاطین جنی وانسانی نشویم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99