سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی   است کابینه اقای ترامپ- طرحی برای نام ان-جی –او= سارمان های غیردولتی وغیر انتفاعی را- شاخص را منجمله اکسفام- سازمانی که ازبیست سازمان خیریه تشکیل یافته است که کمک به کمبودمواد غذائی ودرد رنجکشان را دردنیا کم کند وامنستی –سازمان عفو بین المللی-بعنوان یهود ستیزی درجهان معرفی کند- کابینه اقای ترامپ درحال تهیه طرحی است که گزارش دهنده برای روشن شدن که چندین سازمان ن-جی-او نام دارد غیردولتی- درحقیقت یهودستیز هستند- که ایجادموجی کند با این هدف-که در کشورهای دیگرهم موثر واقع شود- وازانها حمایت نکنند- درتحت این طرح تصوری وفرضیه ی- عفوجهانی وسازمان مراقب حقوق بشر- واکسفام- که درچندین کشورهای جهان فعالیت میکنند- برجسب یهود ستیزی بخورند زیرا انها ژست ونقش مخالف سیاست سکنی دادن یهودیان هستند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99