سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش -دوم ئ نگاهی به مجله سترگ چشم انداز ایران- چند مقدمه را تعریف وبیان میکنم- حضرت علی علیه السلام- روزی از اصحاب سئوال کردند اعمالرچگونه انتخاب میکنید گفتند بهترین را انتخاب میکنیم فرمودندخوب است ولی کافی نیست من همین کار میکنم ولی درجائی بین شر ها شر کمتر را انتخاب میکنم- مقدمه دیگر درسوره والعصر- اکثریت مال افراد باطل است تعدادی مومنین هستند- قدرتی ندارند قران می فرماید تاانجا که مقدور است حق رابه افرادی شایستگی دارند بگوئید وصبر پیشه کنید تمام امامان معصم علیه السلام درباره حکومت وحقو باطل بیانات دارند کها نزمان مومنین گول وفریب نخورند ودیلی باطل بودن حکومت جور وظلم را بشناسند وافراد که شایستگی دارند   هوشیارواگاه سازنند- ولی درایهای که مسلمانان- قدرت دارند میفماید چرابه شهری که موردظلم است وانها میگویند که خداوندمنان کسی بفرست که مار اازاین بدبختی نجات بده چرا اقدام نمیکنید وبعدمیفرماید زمانی که انه مردند- فرشتگان برصور وپشت میزنند که اگرقیام میکردیدپیروز میشدید- مسئله فقه سنتی که اینطور تصور میکند که تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام باید صبر کرد اینفکر غلط است حضرتعلی علیه السلام به موقع قیام کرد وامامحسن علیه السلام ایشان قیام کرد .امام حسن علیه السلام قیامکرد امام سجادعلیه السلام یاری نداشت - در زمان امامباقر علیه السلام حضرت زید علیه میخواستند قیام کنند-امامباقر علیه السلامفرمودند چهاراه برتومیبندند- پس شرط داشت چون شرط کافی و ولازم را نداشت قیام نکرد- ولی درزمان امام صادق علیه السلام قیامکردکه امام انقیام را تائید کرد وبردارانسنی باوعدهپول عقب نشینی کردند وایشان شهید مانندامامحسین علیه السلام بهترین بهانه به دست عباسیان داد که بخون خواهی ایشان قیام را شروع کرد امام صادق علیه السلام دربارهعموی خودحضرت زید علیه السلامفرمودنداگرپیروز میشد نماز رابرپا میکرد واحکام الهی عمل میکرد بعدالت رفتار میکرد واحاکام ماراهم اجرا میکرد-پس حکومت کردن منع نیست ولی شرط میخواهد وخود امامصادق علیه السلام به مسلم خراسانی فرمودند که مافیا که متاسفانه-زمام مردم دردستان انهاهستند زیربار مدیریت من نمیروند وسرانجام مراشهید میکند یعنی اگرشرایط کافی بود ایشان ریاست قبول میکرد ولی هم از پایمبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلام وهم از امام موسیبن جعفر صلوات الله علیه واله والسلام راجعه به انقلاب ایران شده است وجالب استفرمودند غرب مداوم برای اومسئله ساخته میشود ونمیتواند دیگر   نمیتواند بامسلمان دیکتاوری عمل کند-پس قیام برای پائین کشیدن حکومت طاغوتی قاجار وقبول کردن سلطنت مشروطه هم ایات قرانی هم حدیث وجود دارد باز حدیث داریم که اگر میتوایندیک حکومت طاغوتی بزیر بکشید ولو طاغوتی دیگری سرکاربیاید مدتی ارامش ایجادمیکند ازان زمان بخوبی استفاده کنید دردوره پهلوی هیمن طورشد وپایه دین گذاشته شد- حال اگر ولایت فقیه- به بخشی از احکام عمل کند دین ناقض است- درحالیکه ان احکام گفته شده است امروزهم نمیتواندبعنوان معلومات عمومی مطرح شود؟؟حتی الگوی حکومتامامزمان علیه السلام شرح مفصل دادند که ازان بایدبهره برداری شود- کله فقه وتفقه یکی از عظمت های اسلام است- یعنی تا انجا که میتوانید بهعمق مطالب اسلامی وعقلانی پی برید چرا عظمت است دونومهمیاورم درامریکامداومیگویند ازادی باعث پیشرفت ماشد بحران های ان بسیارکم است – ازادی عقاید بسیارسودمنداست وبحران های ان بسیارکم است-امادرانگلستان یکنفرکاتولیک رومی بقدرت نرسیده است-درامریکا کمونیست قلع وقم کردن یک سوسیالیست بقدرت نرسیده است اقای اوباما بقدرت رسید هیچ اقدامی برای سیاهپوستان نکرد مرحوم دکتر رضویه استادعزیزمن – ایشان فرمودند من درامریکا روی هوش ونبوغ کار میکردم که درابرقدرتها بسیار روی ان حساس هستند ومن فرستادن به یک بیمارستان که روی هوش جنین تا دوماه گی تحقیق کنم- ومن ریس تیم بودم اثبات شده بود که چنین در ماه اخر بقول خانم ها فوتبال بازی میکنداگر جنین نابغه باشد دوبارمادربه شکم اش بزند دیگرباز ین میکند- این اثبات شده بود ما رفتیم تحقیق کنیم- درباره اینموضوع وموضعات دیگرتا دوماهگی نظریات زیادی است-کهتحقیق درواقع تحقیق بوده است ولی حق افشانداشتند اما درامریکاچند جوان یکتوئری هوش روی چندنفر کار میکند ده نفر پاسخ میدهد- بلافاصله انراچاپ میکردند مادر پیش من میامدند ایا این بچه من طبق این روزنامه نابغه است یانیست- یابچهمن هرچه بشکم خودضربه میزنم اعتنا نمیکند ایا این مرده است ویا نابغه نیست- من میگفتم خودت رابه دکتر نشانبده میگفتندسالم است ولی معلوم نیست نابغه نباشد وهرچه میگیفتیم چلوی انرا بگیرید-بحران روحی درست میکند گوش نمیکردند ودرزمان مابعضی انهار ترجمه میکردند وایشان میگفت که من قدرت داشتم-انهارااعدام میکردم حال درتمام مسائل امریکایانطورعمل میکند وازقدرت خودسو استفاده میکند این ازادی مافیا است ولیخوب علما میبیست که ازادی اسلامی را تعریف کنند اینکاراخود بزرگ خراسانی به وجه دقیق بیان کرد-اما مسدله شهروندی من نیودانم باینهمه احادیث باز اقایان اشکال میگیرنند درباره شیعه مردوزن نسبت به مردانوزنان سنی وغیره سنی برخلاف نظریات کهاختلافات درست نفهمیدند- پیابر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام درمدینه منشور خود رانوشتودران مسحی ویهودی وبت وپرست همه شرکت داشتند ولی قوانین کلی متعلق به ایشان بود ولی انهادرجمع خود ازادبودندوفقط درسیاست خارجی متحد بودن درامریکا واروپا دقیق بههمننحو است ولی حتی اجازه نمیدهند که گوسفند درخانه ذبح کنید میگویند زجرمیکشد باید تسط میخی که به برق وصل است ویک چرمی به سر گوسفند میبندند کهیک سوراخ ادرد ان میخ اتومتایک به این سوراخ یک تماس برقراذ میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99