سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای داودی ودیگران در ایران انترنشنال بجزی کخانمی تااندازهایمنطقی صحبت میکرد خیلی عجیب که درامریکا است وضع امریکا را تشخیص نمیدهد –وضع ایران هم تشخیص نمی هدهید وعظمت سردار قاسم سلیمانی-رحمت الله علیه را درک نمیکند- حضرت ابوالفضل عباس رحمت علیه را شهید کردند یک چهره عظیم جهانی شد- بقول استاد حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه رحمت معاویه چهه حضرت علی علیه السلام درخشندگی اش را ظاهر کرد وگرنه چهر حضرت علی علیه السلام علما درک عظیمی داشتند ولی مردیم عادی زیادمتوجه نمیشدند وبرای همین است که درفیلم ادم خوب زمانی کهدرمقابل ادم بد قرار میگیرد درخشان میشود—وضع امریکادر شرایط فروپاشی است- البته ویروس کورنا سرعت ا را زیادکرد- یک سازمانی جدید ی درامریکا شروع بکار کرده است وبرای بیکارها کارپیدا کند-  شصت میلیون بیکار ثبت نام کردند- ودرحدود صدمیلیونکه کمترین هزینه را میکنند امریکا بیشترین کارگران در مقیاس بزرگ اول ساختمان دوم ماشین ساز ی و سوم نفت وچهارم گردشگری درامریکا ماشین بعلت ضعف ترافیک یکامر واجب است واز کل فروش هشت درصد ان سود است- تقریبا ماشینهای در مناطق بارطوبت زیاد پنیچ سال بیشتر زنگ خوردگی نمیتواند از بین ببرنند باتراشیدن ته ماشی که انجا وانگلستان کلفت تهیه میکنند واگر رنگ ضد رطوبت بزند فوقالعاده گران خواهدبود حداکثر پانزده سال است یکدفعه دریک تصادف شکاف برمیدارد- در ثانی انبارهای کلی وجزیئ کهپرشد میزان تولید بشدت کم میشود مگر جا پیدا کند تا امروز عدم فروش هفده درصد بوده است- هشت درصدانضررر است ومعلوم نیست اینده چه میشود ولو کورناهم مرخصی کند با زمعلوم نیست چه میشو شرکت های که کشتی کروز دارند –گفتند اگر وضه به اینمنوال باشد نصف انهارا بقیمت نصف خریدمیفروشند زیرا در بندهای خصوصی باید هزینه سنگینی کنند تا انهارابتوان پارک کرد وتا ان هزینه هارا نکنند بیمه انهارا بیمه نخواهد کرد ساختمان بهمراتب بدتر استوانها وام زیادی از بانکها گرفتند وبدنبال انها بانک هاورشکست میشوند- وضع گردشگری هم که مشخص است- درنتجه وضع ترافیک ه.ائی زمینی وغیرههم مشخص است وضع نفت هم مشخص است- اقای ترامپ یک اشتباه کرد وبرای بهبود وضع بیمارستانهای خصوصی – کم صبر کرد- دراوائل هم این ویروس را دست کم گرفتند زیرا بسیارساده بود ولی نگاهن متوجه خطا شدند وامریکاتصور میکرد زود برطرف میشود اقدام به ساخت واکسن نکرد که دیگران بکنند- در انفلوانزاهم همین کارا کرد از کاناا واکسن خرید تاانجا کانادا واکسن نفروخت وردم امریکا به کانادا سفر میکردندکه از قوانینانها استفاده کنند وباز کانادا جلوی انرا رفت وبعضی به کوبا رفتند- اما از زمان اقای اوباما- شرکت های بزرگ به هرعلت گفتندمغازه های کوچک باید اجازه از شرکتهای بزرگ بگیرنندذ ودرانها اقدام بکنند وشریکشوندوتعدادانها هم باید ازروی حساب وکتاب باشد قیم اجاره یک غازه کوچک بیست وپن هزار دلاربود یک دفعه به دویست هزار دلار رسید واین قانون تغیری نکرده است ایالت هائی که این قانونرا رعایت نکردند منجر به ورود مهاجرین زیادی شدند-که کار انهارا تخته کردنداتفاقا مهاجرین کارگر به نفع انان بود-هم مزد کم میگرفتند وهم زیاد هزینه میکردند پس مشکلات اساسی امریکا هنوز سر جایش است فرض گنیم ششدرصد بهتر باشد مسئله ای راحل نمیکند یک کار زیربنائی میخواهد- که مافیا علاقه ای ندارد واقیای ترامپ اسم چپ کمونیستی به ان داده است- بیا سرمایه داری امریکا توحل عمیقی پیاداکند وانتخاب اقای ترامپ هم برای همین موضوع بود-مثلا اقای اوباما هزینه ارتش را بسیارپاین اورد وادعا کردتا سی درصد باید پائین بیاید اقای ترامپ برعکس کرد- وغیر ه محاسبه ای ضربه ای که از بدست نیاوردن از خاور میانه-خوردن بیش هفتصد میلیارد دلار است ولی سرلنجام روزگار انسان عاقل خواهد کرد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99