سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات-شخصی است—دکتاب سترک امام رضا علیه السلام – به روایت اهل سنت- چنین تعاریف درکتب شیعه خیلی کم گفته شده است- بیشتر درمورد احادیث است- وحدیث داریم کسی که امام رضا را قبول کرد سرانجام دوازده امامی میشود- دلیل اش این است که وقفی رخ نمیدهد مثلا برامامرضا علیه وقف کند ویا امامان مثلا عدهای برامام موسیبن جعفهر علیه السلام وقف کردند ودیگر امامام بعدی را قبول نکردند- وما میبایست-چنین مطالبی درمورد امام الزمان علیه السلام بیان کنیم—در کتاب دو شخصیت فوق العاده است- یک شیخ السلام ابراهیم- بت محمد جوینی خراسانی شافعی-که درپا ورقی   چند صفحه درباره ایشان مطلب نوشته شده است همیت بس شاگردان ایشان مورد توجه کاتبین شش که کتاب طراز اول اهل سنت هستند-مشهور به صحاح سته سعنی شش کتابی که احادیث ان صحیح است صحیح بالاترست درجه -رتبه درستی یک حدیث است- درباره امام رضا علیه السلام نکاتی میفرماید- مثلا مظهر اسرار مخفی- اشکار کننده امور پنهانی – معدن بزرگواری ها وبرکت ها- وبزرگان از ایشانپیروی میکنند- بلند بارگاه-والا استان- بسیار پ

رخیر وباران زا- الطافش کم نظیر سرور پاک ومعصوم- اگاه به حقیقت علوم دانا بهامور پیچیده ونهانی وخبر ده از اینده وگذشته وغیره چنین فردی درباره شافعی چیزی نگفته است درحالیکه باید ان فرد بالاتراز ایشان باشد-هرچه شیعه درباره امام رضا بیان کرده است همین صفات است که ایشان به یقین رسیده ایشان یک مثالی داشتند- بنام حاطب لیل-که اینمثال به یکیاز شاگردان خود بنام سعیدبن بشیر—ابو خیلد دادند ایشان از استاد پرسید که این تعریف یعنی- کسی شب برای چوبی که بدر هیزم وتش میخورد میرود ودست اش را مار میگزد یعنی باید در روز برای هیزم بیرون رفت ویعنی تو ظرفیت درک مطالب من را نداری- وفکر میکنی که من دروغ وراست را ترکیب کردم- بعد شافعی گفتند ایشان درست میگوید مثلا درباره امام رضا علیه السلام غلو کردی- ذهبی از شاگردان بنام ایشان است وایشان اینمطلب درباره ایشان ونوشته است وهم قبل ازاینماجرا وبعدازان بشدت ازاستاد دفاع کرده است ودروصف امام هشتم مطالب عمیقی دارد بعداز نوشتن نسب ایشان کهبعضی علمای سنی میگویند هرگاه نسب امام رضا علیه السلام بر دیوانه بخوانید ازدیوانگی نجات ورها میشود—ایشانمیفرماید امام از لحاظ دانش ودیانت وبزرگواری جایگاه ویژهای دارد- مثلتزرندی حنفی- نیفرماید—امام هشتم- نورهدایت ومعدن تقوا—فاضل با وفا وکاملپاک- مصفا دانشمند پنهان-!! ازنظر چه کسی پنهان یکیازانها خود ابوحنیفه است وشاگردان اش—ستم دیده شهید ومسموم گشته شده وبه رحمت خدا پیوسته—چشم مومنان ورکن و ستون امیدواران- خورشید خورشیدها وانیس چان دفن شده در زمین طوس-برگزیده- به چه معنا است؟؟بدو امید بسته شده—پسندیده- ابولحسن علی بن موسی ملقب بهرضا ازعلمای زاهد واولیای حکیم ونیکو هیچ فردی دیگر ازعلما ورهبران اهل سنت دراین حد تعریف نشده است- کاملا مشخص است تقیه میکنند-کسی انزمان تاریخی درکندمتوجه جریان میشود-بسیاری از علمای اهل سنتنوشتند ایشان دربیست ودو سالگی درمسجد النبی می نشستند- ومسائل دینی بزرگان- را پساخمیداد ودرجای دیگر- هرچه سئوال ازان عظمت صلواته اله علیه والهوالسلم- سئوال میشد پاسخ میدادند—دیگری شیخ محی الدین عربی شافعی است- که یک اعچوبه اصی بخصوص درعرفان است-میفرماید- امام رضاعلیه السلام- ایشان سر الهی یعنی علوم خاصی را میداند- وبینده حقایق است که غالبا اینده نگردی ودیدن برزخ وبهشت وجهنم است—نور لاهوتی یعنی درک اوج عرفان وتوحید—وانسان جبروتی شناخت کامل از حقیق وتاحد درک نبی-تحقق بخشرو تمام روحا یعنی ایشان روح افراد را خلق میکند-وزندگانی اشباح= یعنی جن—وحد وهندسهموجود خلق موجود—پرواز کنندخ درعوالم وجود هرنوع مخلوق درک میکند-پناه نفوس قدسی= فرشتگان-وفریاد رس قطب های نسانی= انبیا ورسولان—حجت قاطعپروردگار- وکتاب بی شک وریب= احادیث وتفسیرهای قران- تحقق بخش- حقایق وعالم امکان = خلق موجودات- اازل- امور ابدی- یعنی همه قوانین وخصوصیات از ازل تا ابد دستورات وقوانین را میداند- میداند—وابد- پایان هرچه از ازل   تعین شده را میداند—امور اجمالی قران را میداند-ومسائل پیچیده-م= مطالب سربسته احدیت وتوحید را میداند-و فرقان= انواع مختلف- امور تفصیلی-واحدیت مخلوقات هر نمونه یک احد است- در دانشگاه لندن- استاد فرمود که ما میلیارده دلار هزینه کردیم که نتجه ان اثبات شد که انسانها احد هستند یعنی خاص هستند من پرسیدم این امرچه فاید ه ای-دارد-فرمودند دراینده ازچندبرابر بیشتر ضرر جلوگیری کنیم- امام مردمان—ماه کامل تاریکی- ابومحمد علی بن ملقب به رضا صلواته الله علیه واله والسلم-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99